Späť na obsah

Časovanie slovies

V slovníkoch sú slovesá uvedené v základnom tvare, t.j. v neurčitku.
V infinitíve končia slovesá na -en („machen”) alebo-n („wandern”).

Odstránením koncovky infinitívu získame koreň slovesa: mach-, wander-
Tento koreň slovesa potom dostáva v každej osobe inú koncovku.

U väčšiny slovies sa používajú nasledujúce koncovky:

 • ich (= ja)
-e
 • du (= ty)
-st
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
-t
 • wir (= my)
-en
 • ihr (= vy)
-t
 • sie (= oni, ony)
 • Sie (= vy (vykanie))
-en

napr.

kommen → komm-en
prísť
ich komme
wir kommen
du kommst
ihr kommt
er, sie, es kommt
sie, Sie kommen
machen → mach-en
robiť
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
potrebovať
ich brauche
wir brauchen
du brauchst
ihr braucht
er, sie, es braucht
sie, Sie brauchen

Tvary niektorých slovies sa musíme naučiť naspamäť.

sein (= byť)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er, sie, es ist
sie, Sie sind
haben (= mať)
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er, sie, es hat
sie, Sie haben
werden (= stať sa)
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er, sie, es wird
sie, Sie werden
wissen (= vedieť)
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie, es weiß
sie, Sie wissen

Ak je koreň slovesa zakončený na:

 • -s- → reis-en (= cestovať)
 • -ss- → küss-en (= bozkávať)
 • -ß- → heiß-en (= volať sa)
 • -z- → duz-en (= tykať)
 • -tz- → sitz-en (= sedieť)

pridáme v 2. osobe singuláru ("du") koncovku -t.

heißen → heiß-en
volať sa
ich heiße
wir heißen
du heißt
ihr heißt
er, sie, es heißt
sie, Sie heißen

Ak je koreň slovesa zakončený na:

 • -t- → arbeit-en (= pracovať)
 • -d- → bad-en (= kúpať sa)
 • -tm- → atm-en (= dýchať)
 • -chn- → zeichn-en (= kresliť)
 • -ffn- → öffn-en (= otvoriť)

pridáme v 2. osobe singuláru ("du") koncovku -est,
pridáme v 3. osobe singuláru ("er", "sie", "es") koncovku -et,
pridáme v 2. osobe plurálu ("ihr") koncovku -et.

arbeiten → arbeit-en
pracovať
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet
sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
kúpať sa
ich bade
wir baden
du badest
ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie baden

Ak je koreň slovesa zakončený na:

 • -eln-→ sammeln (= zbierať)

v 1. osobe singuláru ( ich (= ja) ) z neho vypadáva -e.
pridáme v 1. osobe plurálu ( wir (= my) ) a v 3. osobe plurálu ( sie (= oni, ony) , Sie (= vy (vykanie)) ) koncovku -n.

sammeln → sammel-n
zbierať
ich sammle
wir sammeln
du sammelst
ihr sammelt
er, sie, es sammelt
sie, Sie sammeln

V koreni niektorých slovies sa pri časovaní mení samohláska. Zmena samohlásky nastáva iba v 2. osobe singuláru (du) a 3. osobe singuláru (er, sie, es).

a → ä pri slovese "schlafen"

schlafen → schlaf-en
spať
ich schlafe
wir schlafen
du schläfst
ihr schlaft
er, sie, es schläft
sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
utekať, bežať
ich laufe
wir laufen
du läufst
ihr lauft
er, sie, es läuft
sie, Sie laufen
tragen → trag-en
nosiť
ich trage
wir tragen
du trägst
ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie tragen

a → ä pri slovese "geben"

geben → geb-en
dať
ich gebe
wir geben
du gibst
ihr gebt
er, sie, es gibt
sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
brať
ich nehme
wir nehmen
du nimmst
ihr nehmt
er, sie, es nimmt
sie, Sie nehmen

a → ä pri slovese "sehen"

sehen → seh-en
vidieť
ich sehe
wir sehen
du siehst
ihr seht
er, sie, es sieht
sie, Sie sehen

Modálne slovesá

Modálne slovesá modifikujú význam slovesa vo vete.
Modálne slovesá určujú vzťah k činnosti, ktorú vyjadruje sloveso vo vete.
Druhé sloveso po modálnom slovese je vždy v neurčitku a stojí na konci vety.

 • "können" - môcť: schopnosť / možnosť:

  Ich kann gut schwimmen.
  = Viem dobre plávať.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Auto je pokazené. Nemôžeme ísť ďalej.
  Können Sie mir helfen?
  = Môžete mi pomôcť?
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = Tie lieky sa dajú kúpiť iba na recept.
 • "dürfen" - smieť: dovolenie / zákaz

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Tu nesmiete fajčiť!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = Banka smie strhnúť peniaze za obedy.
 • "müssen" - musieť: povinnosť / nutnosť

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Musím dozajtra napísať slohovú úlohu.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = Musím ísť na hlavné námestie.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Tu musíš uviesť meno.
 • "wollen" - chcieť: želanie / zámer

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = Cez víkend chceme ísť k Baltskému moru.
  Ich will dich heiraten.
  = Chcem si ťa vziať.
  Wollen wir etwas essen?
  = Pôjdeme niečo zjesť?
 • "sollen" - mať povinnosť: povinnosť / opakovanie požiadavky

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Musíš pomôcť tvojej starej mame.
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Lekár hovorí, že máte jesť viac ovocia.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = Mám zavolať záchranku?
 • "mögen" - mať rád: náklonnosť
  Modálne sloveso "mögen" sa vyskytuje vo vete bez ďalšieho slovesa.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Nemám rád/rada čokoládu.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Mám rád/rada turecké jedlá.
 • "möchten" - chcieť: želanie
  Modálne sloveso „möchten” (chcieť) je gramatický tvar konjunktívu II slovesa "mögen" (mať rád) a má svoj vlastný význam = želanie:

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Chcel(a) by som hovoriť s pani Riedelovou.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Kde by najradšej Nemci bývali?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Chcel(a) by som masáž.
 • potrebovať + zu + Neurčitok
  Negované "müssen" sa často vo význame potreba, nutnosť nahrádza výrazom "nicht brauchen". Vyjadrujeme tým, že niekto nemusí niečo urobiť. V tomto prípade sa "brauchen" používa ako modálne sloveso a vžsy pri ňom stojí negatívny výraz a neurčitok s "zu".

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Zajtra nemusíme skoro vstávať, pretože je víkend.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Zajtra nám netreba skoro vstávať, pretože je víkend.

  Sloveso "brauchen" môžeme použiť aj v spojení s obmedzujúcim výrazom ako "erst", "nur (einfach)", "bloß", "kaum". Má pozitívny význam a vyjadruje nutnosť.

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Stačí, keď nakúpiš až budúci týždeň, ešte toho máme veľa na jedenie a pitie.
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Aby si sa stal úspešným, potrebuješ len trochu viac pracovať, potom to určite dokážeš.

Modálne slovesá môžu vystupovať aj bez druhého slovesa, keď je kontext dostatočne jasný.

Ich muss zum Arzt.
= Musím ísť k lekárovi.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Upečiem pizzu. Ty to nevieš!

1. a 3. osoba majú pri modálnych slovesách tú istú koncovku.

können
môcť
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
smieť
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
musieť
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
chcieť
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
mať povinnosť
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

Modálne slovesá spájame tiež s neosobným zámenom „man“ – sloveso je vždy v 3. osobe singuláru.

man kann
môže sa, dá sa
Hier kann man gut essen.
Tu sa dá dobre najesť.
man muss
musí sa, treba
Das muss man noch heute machen.
To sa musí urobiť ešte dnes.
man soll
má sa
Das soll man wiederholen.
To sa má opakovať.
man darf
smie sa
In diesem Raum darf man rauchen.
V tomto priestore sa nesmie fajčiť.

Zložené slovesá

Existujú zložené slovesá s odlučiteľnou a s neodlučiteľnou predponou.

Zložené slovesá sa skladajú z predpony a samotného slovesa.

einkaufen
nakupovať
ein + kaufen (= kúpiť)
verstehen
rozumieť
ver + stehen (= stáť)

Slovesá s odlučiteľnou predponou

Predpona je prízvučná. V slovníku nájdeme: einkaufen (= nakupovať)

Ich gehe gleich einkaufen.
= Hneď idem nakupovať.
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Nemám veľmi rád nakupovanie.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= Včera som celý deň nakupoval.
Er sieht elegant aus.
= Vyzerá elegantne.

Predpona modifikuje význam slovesa. („Einpacken“ súvisí nejako s „packen“. „Einkaufen“ súvisí nejako s „kaufen“.)

Keď je sloveso v prítomnom čase alebo v préterite, predpona je na konci vety.

V príčastí minulom sa predpona nachádza medzi „-ge-“ a slovesom.

kaufen (= kúpiť) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= Ty si ale nakúpil vecí!

Predpony pri slovesách s odlučiteľnou predponou:

ab- (= od)
abfahren (= odcestovať)
an- (= na, pri)
ankommen (= prísť, pricestovať) , anprobieren (= vyskúšať si (na sebe))
auf- (= na)
aufstehen (= vstať)
aus- (= z)
austragen (= vydržať) , aussehen (= vyzerať)
bei- (= pri)
beibringen (= naučiť, zaobstarať)
ein- (= v, do)
einkaufen (= nakupovať) , einpacken (= zabaliť)
los- (= z, uvoľniť)
losgehen (= odísť, začať sa)
mit- (= s)
mitkommen (= prísť spolu) , mitnehmen (= zobrať so sebou)
nach- (= po)
nachmachen (= napodobniť (po niekom))
vor- (= pred)
vorstellen (= predstaviť)
zu- (= k)
zumachen (= zatvoriť) , (da)zunehmen (= pribrať)

Slovesá s neodlučiteľnou predponou

Predpona je neprízvučná.

Ich kann das nicht verstehen.
= Nemôžem to pochopiť.

Predpona úplne mení význam slovesa. („Verstehen“ (rozumieť) nijako nesúvisí so „stehen“ (stáť).)

Keď je sloveso v prítomnom čase alebo v préterite, predpona stojí v spojení so slovesom.

Ich verstehe das nicht.
= Nerozumiem tomu.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= Dovolenku strávila v Alpách.

Príčastie minulé nemá „ge-”.

verstehen (= rozumieť, chápať) verstanden (= rozumieť, chápať (príčastie minulé))

Du hast aber nichts verstanden!
= Ty si ale nič nepochopil!

bekommen (= dostať) bekommen (= dostať (príčastie minulé))

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Dostal som nový počítač.

Neodlučiteľné predpony slovies:

be-
bekommen (= dostať)
ge-
gefallen (= páčiť sa)
emp-
empfehlen (= odporúčať)
ent-
entschuldigen (= ospravedlniť)
er-
erzählen (= rozprávať)
miss-
missbrauchen (= zneužiť)
ver-
verstehen (= rozumieť, chápať)
zer-
zerstören (= zničiť)

Imperatív

Rozkazovací spôsob (imperatív) používame pri požiadavkách, rozkazoch, radách alebo pokynoch.

Tvoríme nasledovné tvary imperatívu:

du (= ty)
ty – pre jednu osobu,
ihr (= vy)
vy – pre dve a viac osôb,
Sie (= Vy)
Vy – ako zdvorilostnú formu pre jednu alebo viac osôb.

Imperatív pre „ty-formu“ tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno „du“ a koncovku „-st”.

 • du kommst (= prídeš) Komm! (= Príď!)
 • du gibst (= dáš) Gib! (= Daj!)
 • du nimmst (= vezmeš) Nimm! (= Vezmi!)
 • du gehst (= ideš) Geh! (= Choď!)
Geh ins Fitnesstudio!
= Choď do posilňovne!

Imperatív pre „vy-formu“ tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno „ihr“ (vy).

 • ihr kommt (= prídete) Kommt! (= Príďte!)
 • ihr gebt (= dáte) Gebt! (= Dajte!)
 • ihr nehmt (= vezmete) Nehmt! (= Vezmite!)
 • ihr feiert (= slávite) Feiert! (= Slávte!)
Feiert, tanzt und trinkt mit mir!
= Oslavujte, tancujte a pite so mnou!

Imperatív pre „Vy-formu“ tvoríme tak, že zmeníme slovosled.

 • Sie gehen (= idete) Gehen Sie! (= Choďte!)
 • Sie geben (= dáte) Geben Sie! (= Dajte!)
 • Sie kommen (= prídete) Kommen Sie! (= Príďte!)
 • Sie nehmen (= vezmete) Nehmen Sie! (= Vezmite!)
 • Sie ziehen an (= obliekate sa) Ziehen Sie an! (= Oblečte sa!)
Ziehen Sie einen Anzug an!
= Oblečte si oblek!

Pri slovesách s prehláskou v 2. a 3. osobe singuláru táto prehláska v imperatíve vypadáva (namiesto „ä“ je v imperatíve „a“ a pod.).

 • du schläfst (= spíš) Schlaf! (= Spi!)
 • du fährst (= jazdíš) Fahr! (= Jazdi!)

K slovesám, ktorých kmeň končí na „-t”, „-d”, „-ig”, „-er” alebo „-el”, pridávame v „du-forme” koncovku „-e”.

 • du wartest (= čakáš) Warte! (= Čakaj!)
 • du entschuldigst dich (= ospravedlňuješ sa) Entschuldige dich! (= Ospravedlň sa!)
 • du lächelst (= usmievať sa) Lächle! (= Usmej sa!)

Nepravidelné tvary imperatívu:

sein (= byť)

 • du (= ty) Sei! (= Buď!)
 • ihr (= vy) Seid! (= Buďte!)
 • Sie (= Vy) Seien Sie! (= Buďte! (vyk.))

haben (= mať)

 • du (= ty) Hab! (= Maj!)
 • ihr (= vy) Habt! (= Majte!)
 • Sie (= Vy) Haben Sie! (= Majte!)

werden (= stať sa)

 • du (= ty) Werde! (= Staň sa!)
 • ihr (= vy) Werdet! (= Staňte sa!)
 • Sie (= Vy) Werden Sie! (= Staňte sa! (vyk.))

Imperatív – „my-forma“

Pri “my-forme” tvoríme rozkazovací spôsob tak, že zmeníme slovosled.

 • wir gehen (= ideme) Gehen wir! (= Choďme!)
 • wir kommen (= prídeme) Kommen wir! (= Príďme!)
 • wir geben (= dáme) Geben wir! (= Dajme!)
 • wir nehmen (= vezmeme) Nehmen wir! (= Vezmime!)
Gehen wir hin!
= Choďme tam!
Kaufen wir es hier!
= Kúpme to tu!

Préteritum

Préteritum je forma minulého času, ktorú používame najmä v rozprávaniach. Préteritum používame v písomných textoch.

Tvary 1. a 3. osoby sú v préterite vždy rovnaké.

Pravidelné slovesá:

 • ich (= ja)
–te
 • du (= ty)
–test
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
–te
 • wir (= my)
-ten
 • ihr (= vy)
-tet
 • sie (= oni, ony)
 • Sie (= vy (vykanie))
-ten
kaufen (= kúpiť)
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie, Sie kauften

Pravidelné slovesá so zakončením slovesného kmeňa:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 • ich (= ja)
-ete
 • du (= ty)
-etest
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
-ete
 • wir (= my)
-eten
 • ihr (= vy)
-etet
 • sie (= oni, ony)
 • Sie (= vy (vykanie))
-eten
warten (= čakať)
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er, sie, es wartete
sie, Sie warteten

Nepravidelné slovesá:

 • ich (= ja)
 • du (= ty)
-st
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • wir (= my)
-en
 • ihr (= vy)
-t
 • sie (= oni, ony)
 • Sie (= vy (vykanie))
-en
gehen (= ísť, chodiť)
ich ging
wir gingen
du gingst
ihr gingt
er, sie, es ging
sie, Sie gingen
lassen (= nechať)
ich ließ
wir ließen
du ließt
ihr ließt
er, sie, es ließ
sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen.
= Opäť nechal svojho bojového psa pobehovať bez náhubku a bez vôdzky voľne po dome.

Keď rozprávame o minulosti a použijeme slovesá „haben”, „sein” a modálne slovesá, použijeme takmer vždy préteritum, aj keď je zvyšok textu v perfekte.

Tvary 1. a 3. osoby sú v préterite vždy rovnaké.

haben (= mať)
ich hatte
wir hatten
du hattest
ihr hattet
er, sie, es hatte
sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten.
= Všetci žiaci a žiačky mali dobré známky.
sein (= byť)
ich war
wir waren
du warst
ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr.
= Posledný školský rok bol dobrý rok.
können (= môcť)
ich konnte
wir konnten
du konntest
ihr konntet
er, sie, es konnte
sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren.
= Nemohol som tam cestovať.
müssen (= musieť)
ich musste
wir mussten
du musstest
ihr musstet
er, sie, es musste
sie, Sie mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine Aussprache verbessern.
= Kvôli svojej práci ako novinárka som si musela zlepšiť výslovnosť.
dürfen (= smieť)
ich durfte
wir durften
du durftest
ihr durftet
er, sie, es durfte
sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen.
= Smel som chodiť na kurz vo Schwerine.
wollen (= chcieť)
ich wollte
wir wollten
du wolltest
ihr wolltet
er, sie, es wollte
sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen.
= Chcel som rýchlo spoznať nových ľudí.
sollen (= mať povinnosť)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen.
= Mal som chodiť na kurz v Berlíne.
mögen (= mať rád)
ich mochte
wir mochten
du mochtest
ihr mochtet
er, sie, es mochte
sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht
= Nemal som ťa rád.

Perfektum

Perfektum je tvar minulého času.

Perfektum tvoríme z vyskloňovaného pomocného slovesa („haben” alebo „sein”) a príčastia minulého na konci vety.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

Príčastie minulé

Pravidelné slovesá:

Ku kmeňu slovesa pridáme: predponu „ge-” a koncovku „-t”.

 • machen (= robiť) ge–mach–t
 • kaufen (= kúpiť) ge–kauf–t
 • zeigen (= ukázať) ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt.
= Ukázal som jej zopár dôležitých budov.

Pri slovesách, ktorých kmeň končí na „-t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“, sa pridáva predpona „ge-” a koncovka „-et”.

 • warten (= čakať) ge–wart–et
 • baden (= kúpať sa) ge–bad–et
 • atmen (= dýchať) ge–atm–et
 • zeichnen (= kresliť) ge–zeichn–et
 • öffnen (= otvoriť) ge–öffn-et

Nepravidelné slovesá:

Príčastie minulé nepravidelných slovies sa musíme naučiť naspamäť. Väčšinou končí na „-en”.

 • treffen (= stretnúť) getroffen
Wen hast du im Park getroffen?
= Koho si stretol v parku?
 • denken (= myslieť) gedacht
Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht.
= Včera som na teba silno myslel.

Slovesá s odlučiteľnou predponou

Pri pravidelných a nepravidelných slovesách s odlučiteľnou predponou sa predpona „ge-“ nachádza medzi odlučiteľnou predponou slovesa a slovesným koreňom.

 • einkaufen (= nakupovať) ein–ge–kauf–t
 • ausfüllen (= vyplniť) aus–ge–füll-t
 • aufstehen (= vstať) auf–ge–stand–en
Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen ausgefüllt.
= Tam sme najskôr vyplnili hŕbu formulárov.

Príčastie minulé bez „ge-”

K pravidelným a nepravidelným slovesám s neodlučiteľnou predponou (s: „be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-”, „ver-”, „zer-”) sa predpona „ge-” nepridáva.

 • bestehen (= pozostávať) bestand–en
 • gefallen (= páčiť sa) gefall–en
 • empfinden (= cítiť) empfund–en
 • entschuldigen (= ospravedlniť) entschuldig–t
 • erzählen (= rozprávať) erzähl–t
 • missbrauchen (= zneužívať) missbrauch–t
 • verstehen (= rozumieť, chápať) verstand–en
 • zerstören (= zničiť) zerstör–t
Ich habe schon versucht, den Computer zu starten.
= Pokúsil som sa už zapnúť počítač.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
= Najskôr sme sa informovali na cudzineckom úrade na radnici.

Slovesá končiace na „-ieren“ nemajú v príčastí minulom „ge-“ a sú vždy pravidelné.

 • informieren (= informovať) informier–t
 • studieren (= študovať) studier–t
Hast du es schon kontrolliert?
= Už si to skontroloval?
Hast du ein Virenprogramm installiert?
= Nainštaloval si antivírusový program?

Perfektum s pomocným slovesom „sein“

Kedy používame pomocné sloveso „sein“:

 • keď sloveso vyjadruje pohyb podmetu z bodu A do bodu B: „kommen“, „gehen“, „laufen“, „springen“, „springen“:

  Wir sind nach Wien gekommen.
  = Prišli sme do Viedne.
  Er ist erst spät nach Hause gekommen.
  = Prišiel domov až neskoro.
  Ich bin ins Kino gegangen.
  = Išiel som do kina.
  Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
  = Nedávno sa presťahovala z Turecka do Nemecka.
 • pri zmene stavu podmetu, ako napr. „aufwachen“, „einschlafen“, „wachsen“, „sterben“:

  Ich bin sofort eingeschlafen.
  = Hneď som zaspal.
  Du bist aber groß gewachsen!
  = Ty si ale vyrástol!
  Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
  = Hermann Hesse zomrel v roku 1962 vo Švajčiarsku.
 • pri slovesách:

  sein
  byť
  Ich bin gestern im Kino gewesen.
  Včera som bol v kine.
  werden
  stať sa
  Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
  Stala sa učiteľkou matematiky.
  bleiben
  ostať
  Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
  Celý týždeň ostal kvôli chrípke doma.
  passieren
  prihodiť sa
  Was ist passiert?
  Čo sa stalo?
  geschehen
  prihodiť sa
  Was ist geschehen?
  Čo sa udialo?
  begegnen
  stretnúť
  Ich bin ihm im Park begegnet.
  Včera som ho stretol v parku.

Perfektum s pomocným slovesom „haben“

Pomocné sloveso „haben“ používame pri všetkých slovesách, ktoré sa spájajú s akuzatívom (aj keď vyjadrujú pohyb podmetu).

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung abgeholt.
= Vyzdvihol som rezervované lístky na nedeľné predstavenie.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
= Kúpili si rovnaké šaty.
Was hast du ihr gegeben?
= Čo si jej dal?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
= Vystúpil som na ten vrch už viackrát.

Pomocné sloveso „haben“ používame pri všetkých zvratných slovesách (aj keď vyjadrujú pohyb podmetu).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
= Deti sa pred spaním umyli.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
= Posadil som sa k oknu.

Zvratné slovesá

Niektoré slovesá vyžadujú zvratné zámeno „sich” (sa/si).

sich beeilen
= ponáhľať sa
sich freuen
= tešiť sa
sich interessieren
= zaujímať sa
sich fühlen
= cítiť sa
sich treffen
= stretnúť sa

Zvratné zámeno môže znamenať, že činnosť je zameraná na podmet.

sich waschen
umývať sa
Der Junge wäscht sich.
Chlapec sa umýva,
sich kämmen
česať sa
Die Mädchen kämmen sich.
Dievčatá sa češú.
sich verletzen
zraniť sa
Ich habe mich verletzt.
Zranil som sa.

Zvratné slovesá časujeme.

sich waschen (= umývať sa)
ich wasche mich
wir waschen uns
du wäschst dich
ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich
sie, Sie waschen sich

Ak sa sloveso viaže s predmetom v akuzatíve, zvratné zámeno sa zmení:

sich (die Hände) waschen (= umývať sa (umývať si ruky))
ich wasche mir die Hände
wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände
ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände
sie, Sie waschen sich die Hände

Popri zvratnom význame sa môžu niektoré slovesá použiť aj na označenie recipročného (vzájomného vzťahu). Na tomto recipročnom vzťahu sa zúčastňujú vždy najmenej dve osoby. Preto sú sloveso aj recipročné zámeno vždy v množnom čísle.

Recipročné slovesá sa používajú iba s podmetmi v množnom čísle. Preto sa používajú tvary zvratného zámena v množnom čísle "uns", "euch" a "sich".

 • sich kennenlernen (= spoznať sa navzájom) Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Spoznali sme sa na základnej škole) Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Spoznal som Helgu na základnej škole. Helga ma spoznala na základnej škole.)
 • sich gut verstehen (= dobre si rozumieť) Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Od začiatku sme si dobre rozumeli.)
 • sich begrüßen (= pozdraviť sa) Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße. (= Pán Hansen a jeho susedka sa každé ráno na ulici pozdravia.) Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Pán Hansen pozdraví svoju susedku. Susedka pozdraví pána Hansena.)

Pasív

Pasív používame vtedy, keď najdôležitejšia informácia vo vete nie je vykonávateľ činnosti, ale samotná činnosť.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= V reštaurácii získaš praktické vzdelanie.

Pasív tvoríme pomocou vyčasovaného pomocného slovesa „werden“ a príčastia minulého na konci vety.

Aktiv (= Činný rod (aktív))

Ich koche die Suppe.
= Varím polievku.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= Učiteľ opravuje testy.

Passiv (= Trpný rod (pasív))

Die Suppe wird gekocht.
= Polievka sa varí.
Die Tests werden korrigiert.
= Testy sa opravujú.

Vykonávateľa činnosti môžeme vyjadriť pomocou „von + datív“.

Die Suppe wird von mir gekocht.
= Polievka je varená mnou.
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= Testy sú kontrolované učiteľom.

Trpný rod s modálnymi slovesami

Trpný rod môžeme použiť aj s modálnymi slovesami "können", "müssen", "dürfen" a "sollen".Okrem modálneho slovesa vtedy používame aj pomocné sloveso "werden" a príslušné príčastie minulé plnovýznamového slovesa.

Činný rod (aktív) Trpný rod (pasív)
Der Vater kann das Auto reparieren.
Otec môže opraviť auto.
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Auto môže byť opravené otcom.
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Mala musí zaviesť deti do školy.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
Deti musia byť zavedené mamou do školy.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
Deti smú používať počítač.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Počítač smie byť používaný deťmi.
Die Kinder sollen die Betten machen.
Deti si majú upratať postele.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Postele majú byť upratané deťmi.

Trpný rod v préterite

Trpný rod préterita sa tvorí pomocou tvaru slovesa "werden" v préterite a príčastia minulého daného slovesa.

Trpný rod v prítomnom čase Trpný rod préterita
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Ja sa vzdelávam (= som vzdelávaný) v reštaurácii.
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Ja som sa vyučil (= som bol vyučený) v reštaurácii.
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Ty sa vzdelávaš v reštaurácii.
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Vyučil si sa v reštaurácii.
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
On/ona/ono sa vzdeláva v reštaurácii.
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
On sa vyučil / ona sa vyučila / ono sa vyučilo v reštaurácii.
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
My sa vzdelávame v reštaurácii.
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
My sme sa vyučili v reštaurácii.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Vy sa vzdelávate v reštaurácii.
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Vy ste sa vyučili v reštaurácii.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Vy sa vzdelávate / Oni sa vzdelávajú v reštaurácii.
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Vy ste sa vyučili / Oni sa vyučili v reštaurácii.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= Nevieš, mami, veď Neymar bol predsa na posledných majstrovstvách zranený na chrbte!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= Formulár nebol vyplnený správne.
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= Peniaze boli včera strhnuté.
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Pani Müller nebola pozvaná susedkou na narodeninovú párty.
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= Na párty sa včera veľa tancovalo a smialo.

Konjunktív Ii

Konjunktív II sa používa v nemčine vtedy, keď chceme vyjadriť prosbu, želanie, možnosti alebo domnienky. Konjunktív II tvoríme pomocou pomocného slovesa „würden“ a infinitívu na konci vety.

„würden“ sa časuje:

würden (= byť, stať sa v podmieňovacom spôsobe, napr. boli by, stali by sa)
ich würde
wir würden
du würdest
ihr würdet
er, sie, es würde
sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
= Povedali by ste mi prosím vaše telefónne číslo?
Was würden Sie empfehlen?
= Čo by ste mi odporučili?

Pri slovesách „haben”, „sein” a modálnych slovesách tvoríme konjunktív pomocou préterita a s prehláskou.

haben (= mať)
ich hätte
wir hätten
du hättest
ihr hättet
er, sie, es hätte
sie, Sie hätten
sein (= byť)
ich wäre
wir wären
du wärst
ihr wäret
er, sie, es wäre
sie, Sie wären
können (= môcť)
ich könnte
wir könnten
du könntest
ihr könntet
er, sie, es könnte
sie, Sie könnten
müssen (= musieť)
ich müsste
wir müssten
du müsstest
ihr müsstet
er, sie, es müsste
sie, Sie müssten
dürfen (= smieť)
ich dürfte
wir dürften
du dürftest
ihr dürftet
er, sie, es dürfte
sie, Sie dürften
sollen (= mať povinnosť)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten

Pomocou konjunktívu možno vyjadriť želanie. Často sa pri tom používajú častice „doch“, „bloß“ a „nur“.

Wenn er doch bald kommen würde!
= Keby len čoskoro prišiel!
Wenn ich nur Urlaub hätte!
= Keby som len mal dovolenku!
Wenn du bloß anrufen würdest!
= Keby si len zatelefonoval!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde!
= Ach, keby som ho ešte dnes stretol!

Pomocou konjunktívu môžeme vyjadriť radu. Vtedy použijeme modálne sloveso „sollen“.

Du solltest im Bett liegen.
= Mal by si ležať v posteli.
Er sollte zum Arzt gehen.
= Mal by ísť k lekárovi.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen.
= Mal by si si kúpiť nové okuliare.

Pomocou podmieňovacieho spôsobu môžeme vyjadriť niečo nereálne alebo možnosť.

Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.
= Keby si vedel rýchlejšie utekať, neušiel by nám autobus.

Pomocou podmieňovacieho spôsobu môžeme vyjadriť predpoklad.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.
= Nie je síce ešte veľmi neskoro, ale mohol by už byť doma.

Zdvorilú prosbu (zdvorilostnú formu) môžeme v opytovacej vete vyjadriť konjunktívom II:

Könnten Sie das Fenster zumachen?
= Mohli by ste zatvoriť okno?
Könntest du das Radio reparieren?
= Mohol by si opraviť rádio?
Würden Sie das Radio anmachen?
= Mohli by ste zapnúť rádio?
Würdest du mir einen Stift leihen?
= Požičal by si mi ceruzku?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen?
= Mohol by som opäť zatvoriť okno?
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?
= Smiem vám vašu cestovnú tašku uložiť do úschovne batožín?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu tragen?
= Mohol by si mi, prosím, pomôcť vyniesť kufor nahor?

Budúci čas Futur I

Ak chceme v nemčine vyjadriť budúci dej alebo zámer, zvyčajne stačí použiť prítomný čas spolu s časovým výrazom.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
= O mesiac sa sťahujeme do Hamburgu.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.
= Zajtra si pozriem nový film Jamesa Bonda.

Budúci čas Futur I je forma času, ktorá označuje dej v budúcnosti. Tvoríme ju pomocou pomocného slovesa "werden" a neurčitku plnovýznamového slovesa, ktorý musí stáť na konci vety.

lernen
môcť
Ich werde sehr viel lernen.
Ja sa veľmi veľa naučím.
Wir werden sehr viel lernen.
My sa veľmi veľa naučíme.
Du wirst sehr viel lernen.
Ty sa veľmi veľa naučíš.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Vy sa veľmi veľa naučíte.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
On/ona/ono sa veľmi veľa naučí.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Vy sa veľmi veľa naučíte / oni sa veľmi veľa naučia.
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
= Pri projekte o životnom prostredí sa veľmi veľa naučím – iné veci ako v škole.
Ich werde eine schöne Frau heiraten.
= Ožením sa s peknou ženou.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
= Budeme bývať v malom dome so záhradou.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.
= Budeme celý život šťastní.

Slovesné väzby

Väčšina slovies sa pevne viaže s určitou predložkou
S ktorými predložkami sa slovesá viažu a ktorý pád nasleduje, sa musíme žiaľ naučiť naspamäť.

Zoznam najčastejších slovies s predložkami, s ktorými sa viažu:

achten auf + A
= dávať pozor na niečo
anfangen mit + D
= začať s niečím
sich anmelden für + A
= prihlásiť sa na niečo
antworten auf + A
= odpovedať na niečo
arbeiten an + D
= pracovať na niečom
sich ärgern über + A
= hnevať sa na niečo
beginnen mit + D
= začať s niečím
sich beschäftigen mit + D
= zaoberať sa niečím
sich beschweren über + A
= sťažovať sa na niečo
bestehen aus + D
= pozostávať z niečoho
bitten um + A
= prosiť o niečo
danken für + A
= ďakovať za niečo
denken an + A
= myslieť na niečo
diskutieren über + A
= diskutovať o niečom
einladen zu + D
= pozvať na niečo
sich entschuldigen bei + D / für + A
= ospravedlniť sa niekomu / za niečo
erfahren von + D
= dozvedieť sa o niečom
fragen nach + D
= pýtať sa na niečo
sich freuen über + A / auf + A
= tešiť sa z niečoho / na niečo
gehören zu + D
= patriť k niečomu
glauben an + A
= veriť na niečo
gratulieren zu + D
= blahoželať k niečomu
grenzen an + D
= hraničiť s niečím
hoffen auf + A
= dúfať v niečo
sich interessieren für + A
= zaujímať sa o niečo
sich konzentrieren auf + A
= sústrediť sa na niečo
sich kümmern um + A
= starať sa o niečo
lachen über + A
= smiať sa z niečoho
meinen von + D
= mať názor na niečo
reden über + A / von + D
= rozprávať o niečom
schreiben an + A / mit + D / über + A
= písať niekomu / niečím / o niečom
sorgen für + A / um + A
= zaobstarať niečo / starať sa o niečo
spielen mit + D
= hrať sa s niečím/niekým
sprechen über + A / von + D / mit + D
= hovoriť o niečom / o niečom / s niekým
suchen nach + D
= hľadať niečo
teilnehmen an + D
= zúčastniť sa na niečom
telefonieren mit + D
= telefonovať s niekým
träumen von + D
= snívať o niečom
trinken auf + A
= piť, vypiť si na niečo
sich unterhalten über + A
= baviť sa o niečom
übersetzen in + A / aus + D
= preložiť do niečoho / z niečoho
sich verabschieden von + D
= rozlúčiť sa s niekým
sich verstehen mit + D
= dobre si rozumieť s niekým
warten auf + A
= čakať na niečo
wissen von + D
= vedieť o niečom
wohnen bei + D
= bývať u niekoho
zufrieden sein mit + D
= byť spokojný s niečím
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
= Teším sa, že sa opäť uvidíme.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…
= Dozvedeli sa od vášho dieťaťa, že...

Dôležité štruktúry:

pýtať sa na osobu
predložka + komu/koho?

 • sprechen über + A.
  hovoriť o niečom
 • sprechen über + A.
  o kom?
 • fragen nach + D.
  pýtať sa na niečo
 • nach wem?
  na čo?
Für wen interessierst du dich?
= O koho sa zaujímaš?

Ak sa pýtame na nejakú osobu, opytovacie zámeno (v akuzatíve "wen" alebo v datíve "wem") stojí za predložkou, s ktorou sa viaže sloveso (prísudok) vo vete. Napr.: auf wen

pýtať sa na vec
wo + (r) + predložka?

 • worüber?
  o čo?
 • wonach?
  na čo?
Worauf konzentrieren Sie sich?
= Na čo sa sústreďujete?

Ak sa pýtame na nejakú vec, predložka, s ktorou sa viaže sloveso (prísudok), stojí za opytovacím zámenom "wo-". Ak sa daná predložka začína na samohlásku, vložíme medzi "wo-" a predložku hlásku "-r-" (napr.: worauf, nie: woauf).

zámenná príslovka
da + (r) + predložka

 • darüber?
  o tom?
 • danach?
  na to?
Darüber muss ich mich wirklich ärgern.
= To ma naozaj hnevá.

Ak tvoríme zámennú príslovku, na začiatku je "da-", po ňom nasleduje predložka, s ktorou sa viaže sloveso (prísudok). Ak sa daná predložka začína na samohlásku, vložíme medzi "da-" a predložku hlásku "-r-" (napr.: darauf, nie: daauf).

Slovesá s predložkami

V nemčine sa veľa slovies viaže s určitou predložkou. Od predložky závisí, v akom páde bude podstatné meno.

warten auf etwas (= čakať na niečo) (Akuzatív)
 • der Bus (= autobus) Ich warte auf den Bus (= Čakám na autobus.)
 • das Geld (= peniaze) Ich warte auf das Geld. (= Čakám na peniaze.)
 • die Torte (= torta) Ich warte auf die Torte. (= Čakám na tortu.)
zufrieden sein mit etwas (= byť spokojný s niečím) (Datív)
 • der Urlaub (= dovolenka) Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= S dovolenkou som spokojný.)
 • die Reise (= cesta) Ich bin zufrieden mit der Reise. (= S cestou som spokojný.)
 • das Buch (= kniha) Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= S knihou som spokojný.)

Keď sa pýtame na nejakú vec, predložka, ktorú si vyžaduje sloveso, nasleduje po slove "wo-". Písmeno "-r-" medzi "wo-" a predložku pridávame vtedy, keď sa predložka začína na samohlásku.Na vec sa v tomto prípade pýtame takto:

Worauf wartest du?
Na čo čakáš?
Ich warte auf den Bus.
Čakám na autobus.
Womit bist du zufrieden?
S čím si spokojný?
Mit dem Urlaub.
S dovolenkou.

Ak sa pýtame na osobu, pád (otázka v akuzatíve "wen" / v datíve "wem") sa riadi podľa predložky, s ktorou sa sloveso viaže.

Akuzatív Datív
der Lehrer
učiteľ
Ich warte auf den Lehrer.
Čakám na učiteľa.
das Hausmädchen
pomocníčka
Ich warte auf das Hausmädchen.
Čakám na pomocníčku.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
S pomocníčkou som spokojný.
die Lehrerin
učiteľka
Ich warte auf die Lehrerin.
Čakám na učiteľku.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
S učiteľkou som spokojný.
der Urlaub
dovolenka
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
S dovolenkou som spokojný.

Slovesá s predložkami, po ktorých vždy nasleduje akuzatív:

Predložky "auf", "für", "gegen", "um", "über" vyžadujú vždy akuzatív, keď sa používajú so slovesom s predložkovou väzbou.

 • sich interessieren für etwas/jemanden (= zaujímať sa o niečo/niekoho) Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker. (= Nezaujímame sa o politiku / o politikov.)
 • sich ärgern über etwas/jemanden (= hnevať sa na niečo/niekoho) Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über den Busfahrer. (= Mama sa hnevá na dopravu / na šoféra autobusu.)

Slovesá s predložkami, po ktorých vždy nasleduje datív:

Predložky "bei", "mit", "nach", "aus", "unter", "von", "zu", "vor" vyžadujú vždy datív, keď sa používajú so slovesom s predložkovou väzbou.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
= Deti, prestaňte sa hrať, jedlo je hotové!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?
= Pomôžeš mi, prosím, s domácimi úlohami?

Predložky, po ktorých môže nasledovať datív alebo akuzatív:

Predložky "an" a "in" sa môžu spájať aj s akuzatívom, aj s datívom, keď sa používajú so slovesom s predložkovou väzbou.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
= Žiak stále myslí na prázdniny.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.
= Hans sa účastní kurzu taliančiny.

Modálne sloveso "sollen"

Modálne sloveso sollen používame aj na vyjadrenie nutnosti, ktorá nie je subjektívna. Často ide pritom o výzvu, želanie alebo rozkaz od tretej osoby.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.)
= Dnes mám ostať v kancelárii do 22.00 hod. (Môj šéf to povedal / on to odo mňa chce.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”)
= Moja mama má večer menej jesť. (Jej lekár to povedal: "Jedzte večer menej!")

Časovanie slovesa "sollen" v podmieňovacom spôsobe v prítomnom čase

Tvarom konjunktívu II slovesa "sollen" vyjadríme návrh, odporúčanie alebo radu.

ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen.
= Natalie, mala by si hneď začať hľadať.
Du solltest den Mut nicht verlieren.
= Nemal by si strácať odvahu.
Späť na začiatok