ورود به محتوا

صفت خبری

صفت خبری (که به طور مستقل در یک جمله قرار دارد) همیشه به‌‌ همان شکل و بدون پایانه می‌باشد.

Der Mann ist schön.
= مرد زیبا است
Die Frau ist schön.
= خانم زیبایی است
Das Kind ist schön.
= کودک زیبایی است
Die Leute sind schön.
= مردم زیبایی هستند
Ich bin süß.
= زردآلو شیرین است.
Ich bin fett.
= کره چرب است.
Ich werde sauer.
= شیر‌ ترش می‌شود.

مقایسه صفت‌ها و قید‌ها

صفت‌ها و قید‌ها تشدید کننده جمله هستند.

صفت به سه صورت درجه بندی می‌شود: صفت مطلق - صفت بر‌تر و صفت بر‌ترین.

در صفت بر‌تر، صفت پسوند «er» می‌گیرد. در صفت بر‌ترین قبل از صفت «am» می‌آید و در انت‌ها پسوند «sten» می‌گیرد.

Positiv (+)
مثبت
Komparativ (++)
صفت تفضیلی
Superlativ (+++)
صفت عالی
klein
کوچک
kleiner
am kleinsten
schön
زیبا
schöner
am schönsten
einfach
آسان، ساده
einfacher
am einfachsten

صفاتی که حرف صدا دار آن‌ها «a» - «o» - «u» باشد در صفت بر‌تر و بر‌ترین بصورت «ä» - «ö» - «ü» می‌آیند.

Positiv (+)
مثبت
Komparativ (++)
صفت تفضیلی
Superlativ (+++)
صفت عالی
lang
بلند، طولانی
länger
am längsten
jung
جوان
jünger
am jüngsten
grob
خشن
gröber
am gröbsten

صفت‌هایی که به «t» - «d» - «tz» - «z» - «ss» - «sch» - «ß» ختم می‌شوند در صفت بر‌ترین «esten» می‌گیرند.

Positiv (+)
مثبت
Komparativ (++)
صفت تفضیلی
Superlativ (+++)
صفت عالی
wild
وحشی
wilder
am wildesten
kalt
سرد
kälter
am kältesten
hart
سخت
härter
am härtesten

صفت‌هایی که «er» یا «el» ختم می‌شوند در صفت بر‌تر پسوند «e» نمی‌گیرند.

Positiv (+)
مثبت
Komparativ (++)
صفت تفضیلی
Superlativ (+++)
صفت عالی
dunkel
تاریک
dunkler
am dunkelsten
teuer
گران
teurer
am teuersten

فرم‌های مقایسه ایی بی‌قاعده:

Positiv (+)
مثبت
Komparativ (++)
صفت تفضیلی
Superlativ (+++)
صفت عالی
gut
خوب
besser
am besten
viel
زیاد
mehr
am meisten
gern
با علاقه
lieber
am liebsten
hoch
زیاد
höher
am höchsten
nah
نزدیک
näher
am nächsten
groß
بزرگ
größer
am größten
oft
اغلب
öfter
am häufigsten

ساختار مقایسه ایی

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= او تقریبا همسن او است
Er ist genauso frech wie Jonas.
= او به اندازه جون گستاخ

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= او از خواهرش بزرگتر است
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= تو نمیتونی آنرا بیشتر از ده سال انجام بدهی

صرف صفت

صفت‌هایی که به عنوان وجه وصفی بکار برده می‌شوند، (که بین حرف تعریف و اسم هستند) حتما باید پایانه بگیرند.

جدول ۱- پسوندهای حالت
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

قبل از اسم حرف تعریف نمی‌آید. صفت پایانه حالت را می‌گیرد

Junge Leute tragen Jeans.
= جوانان شلوار جین می پوشند.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= من باید دمپایی جدیدی بخرم.
Der hat ja fettige Haare!
= او موهای بلندی دارد!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= او قطعا دارای شانه های گسترده و باسن های لاغر است

قبل از اسم حرف تعریف می‌آید. حرف تعریف پایانه حالت ندارد. صفت پایانه حالت را می‌گیرد.

Das ist ein schöner Pullover.
= این یک ژاکت خوب است
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= یک هدیه شخصی با خود ببرید
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= تمام آنچه شما نیاز دارید یک سند سفر معتبر است.
جدول ۲ - پایانه: „e“ /„-en-“
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
بعد از حرف تعریف بعد از حرف تعریف
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
مرد سخت کوش
ein fleißiger Mann
مرد زحمت کش
feminina
die fleißige Frau
زن زحمت کش
eine fleißige Frau
یک زن زحمت کش
neutral
das fleißige Kind
کودک سخت کوش
ein fleißiges Kind
یک کودک سخت کوص
Der fleißige Mann heißt Hans.
مرد سخت کوش هانس نام دارد
Hans ist ein fleißiger Mann.
هانس یک مرد سخت کوش است
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
من انتقامی مرد کوشا را میشناسم
Ich kenne einen fleißigen Mann.
من یک مرد زحمت کش را می شناسم
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
من به مرد زحمت کش پول میدهم
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
من به یک مرد سخت کوش، زحمت کش پول میدهم
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
من به یک مرد سخت کوش و زحمت کش پول میدهم.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
اتومبیل مرد زحمت کش خراب است
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
دانش آموزان زرنگ، سخت کوش
fleißige Studenten
دانش آموزان زرنگ
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

قبل از اسم حرف تعریف می‌آید. حرف تعریف پایانه حالت را می‌گیرد. صفت پایانه‌های «en» و یا «e» می‌گیرد. مراجعه به جدول ۲.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= او یک ژاکت جدید پوشیده است
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= شلوارشیک بپوشید
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= با استفاده از این فرم آنلاین تعاملی باید تو ابتدا از پیش ثبت نام کنی
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= من الان انجام میدهم در جمله ی بعد
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= به چه کسی فکر میکنی؟ به مردی با موهای قهوه ای با شانه های باریک آنجا آن طرف.؟
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= او باید یک فیگور ورزشی داشته باشد

صفت های نامشخص با ضمایر نا محدود

بسیاری از صفت ها میتوانند اسم باشند. آنها قرار می‌گیرند به عنوان اسم پشت یک ضمیر نامشخص مثل چیزی ، زیاد، کمی، همه، هیچ وباید بزرگ نوشته شوند. آنها طبق قوانین صرف صفت صرف می شوند

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= من میخواهم یه چیز سرد بنوشم
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= در خبر چیز جدیدی وجود داشت
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= در تعطیلات ما چیزهای زیبای زیادی تجربه کردیم
Heute ist nichts Neues passiert.
= امروز اتفاق جدیدی نیفتاده
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= من آرزوی بهترین ها برای تو در روز تولدت دارم
بازگشت به بالا