Späť na obsah

Predložky

Predložky môžeme rozdeliť podľa toho, s ktorým pádom sa viažu, alebo podľa významu.

Rozdelenie podľa pádu, s ktorým sa viažu

predložky s nominatívom
als (= ako, keď)
predložky s datívom
ab (= od) , außer (= okrem) , aus (= z) , bei (= pri, u) , gegenüber (= oproti) , mit (= s) , nach (= po, na) , seit (= už, od (časový význam)) , von (= od, o) , zu (= k)
predložky s akuzatívom
bis (= až, do (časový význam), kým) , durch (= cez, prostredníctvom) , für (= pre, o) , um (= o) , gegen (= proti) , ohne (= bez) , entlang (= pozdĺž)
predložky s datívom a akuzatívom
an (= na, pri) , auf (= na) , in (= v) , über (= nad, cez, o) , unter (= pod, medzi) , vor (= pred) , hinter (= za) , zwischen (= medzi) , neben (= vedľa, popri)
predložky s genitívom
wegen (= kvôli) , während (= počas) , infolge (= v dôsledku) , statt (= namiesto) , trotz (= napriek)

Rozdelenie podľa významu

Lokálne predložky

predložky s datívom a akuzatívom

an
na, pri
am (an + dem) Hauptplatz
na hlavnom námestí
in
v
in der Straßenbahn
v električke
auf
na
auf dem Spielplatz
na ihrisku
auf dem Schloßberg
na vrchu Schloßberg
über
nad, cez, o
über der Stadt
cez mesto
unter
pod, medzi
unter dem Schloßberg
pod vrchom Schloßberg
vor
pred
vor dem Brunnen
pred studňou, fontánou
hinter
za
hinter dem Café
za kaviarňou
zwischen
medzi
zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
medzi fontánou a radnicou
neben
vedľa, popri
neben der Oper
vedľa opery

Ak odpovedáme na otázku „kde?“ (kde sa niečo nachádza? kde sa niečo pohybuje?), nasleduje po predložke substantívum v datíve.

Slovesá, ktoré označujú polohu:

 • liegen (= ležať, nachádzať sa)
 • stehen (= stáť)
 • sitzen (= sedieť)
 • hängen (= visieť)
 • stecken (= trčať)
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
= Kde ležia noviny? – Na stole.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
= Kde je kufor? – Za skriňou.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
= Kde sedí tvoja priateľka? – Pred tou paňou.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im (in + dem) Wald.
= Kde sa najradšej prechádzate? – V lese.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
= Riad je na stole.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
= Nože ležia pri sporáku.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
= Topánky sú pod posteľou.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
= Vínové fľaše stoja vedľa odpadkového koša.
Blumen stehen vor dem Fenster.
= Kvety sú pred oknom.
Zwischen Büchern liegen Socken.
= Medzi knihami ležia ponožky.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
= Nad zrkadlom sú prilepené žuvačky.
An der Wand hängt der Spiegel.
= Na stene visí zrkadlo.

Ak odpovedáme na otázku „kam?“, nasleduje po predložke podstatné meno v akuzatíve.

Slovesá, ktoré označujú zmenu polohy:

 • legen (sich) (= položiť (sa))
 • stellen (sich) (= postaviť (sa))
 • setzen (sich) (= posadiť (sa))
 • hängen (= visieť)
 • stecken (= trčať)
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
= Kam položíš noviny? - Na stôl.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
= Kam postavíš kufor? - Za skriňu.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
= Kam sa posadí tvoja priateľka? - Pred tú pani.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
= Kam sa idete dnes prejsť? - Do lesa.
Das Bett kommt in die Ecke.
= Posteľ postavia do rohu.
Der Kasten kommt neben das Bett.
= Skrinka patrí vedľa postele.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
= Písací stôl postavíme pred okno.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
= Túto lampu postavíme na písací stôl.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen?
= Chceš položiť koberec pod písací stôl?
Den Spiegel hängen wir an die Wand.
= Zrkadlo zavesíme na stenu.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
= Nad zrkadlo zavesíme hodiny.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
= Odbočte na ulicu Herrengasse.

predložky s datívom

aus
z
Nimm die Kleidung aus dem Schrank.
Vezmi oblečenie zo skrine.
bei
pri, u
Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.
Už hodinu je u lekára.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
Najskôr sme sa informovali na cudzineckom úrade na radnici.
nach
po, na
Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich.
Zajtra ideme do Linca, do Rakúska.
Ich fliege nach Russland.
Letím do Ruska.
von
od, o
Sie wohnen nicht weit von uns.
Bývajú neďaleko od nás.
Nimm deine Füße vom (von + dem) Tisch!
Zlož si nohy zo stola!
Er kommt gerade von seiner Freundin.
Práve ide od svojej priateľky.
Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
Nedávno sa presťahovala z Turecka do Nemecka.
zu
k
Dann musst du zum (zu + dem) Schloss gehen.
Potom musíš ísť na zámok.
Ich muss zum (zu + dem) Arzt.
Musím ísť k lekárovi.
Man hat uns zum (zu + dem) Arbeitsamt geschickt.
Poslali nás na úrad práce.
gegenüber
oproti

(pred alebo za substantívom, vždy pred osobným zámenom)

Ich wohne gegenüber dem Park.
Bývam naproti parku.
Ich wohne dem Park gegenüber.
Bývam naproti parku.
Er sitzt mir gegenüber.
Sedí oproti mne.
Am besten tankst du bei der Tankstelle dem Freizeitzentrum gegenüber.
Najlepšie natankuješ na čerpacej stanici oproti centru voľného času.

Pri vyjadrení smeru spolu s pomenovaním krajín, ktoré majú určitý člen, sa používa predložka in + akuzatív.

Ich fliege in die Türkei.
= Letím do Turecka.
Ich fliege in die USA.
= Letím do USA.
Ich fliege in die Schweiz.
= Letím do Švajčiarska.

predložky s akuzatívom

durch
cez, prostredníctvom
Wir fahren durch den Tunnel.
Ideme cez tunel.
Wir fahren durch die Stadt.
Ideme cez mesto.
Dann fährst du durch die Unterführung.
Potom pôjdeš podjazdom.
über
nad, cez, o
Wir gehen über die Straße.
Prechádzame cez ulicu.
Du fährst über die Brücke.
Pôjdeš cez most.
entlang
pozdĺž
Entlang den Fluss gibt es schöne Wege.
Pozdĺž rieky sú pekné cesty.
Du fährst den Heidensee entlang.
Pôjdeš pozdĺž jazera Heidensee.

predložka + substantívum + predložka / príslovka:

an + Dativ + entlang
Ich gehe oft am (an + dem) Fluss entlang spazieren.
Často sa prechádzam pozdĺž rieky.
Du fährst am (an + dem) Heidensee entlang.
Pôjdeš pozdĺž jazera Heidensee.
an + Dativ + vorbei
Ich komme oft an dem Museum vorbei.
Často idem popri múzeu.
Du fährst am (an + dem) Hafen vorbei.
Prejdeš popri prístave.
gegenüber von + Dativ
Ich wohne gegenüber von dem Park.
Bývam naproti parku.
Am besten tankst du bei der Tankstelle gegenüber vom (von + dem) Freizeitzentrum.
Najlepšie natankuješ na čerpacej stanici oproti centru voľného času.
bis zu + Dativ
Gehen Sie bitte bis zur Kreuzung.
Choďte až ku križovatke.
Dann fährst du bis zum (zu + dem) Supermarkt.
Potom pôjdeš až k supermarketu.
um + Akkusativ + herum
Wir fahren um die Stadt herum.
Ideme okolo mesta.
Dann fährst du um den Supermarkt herum.
Potom prejdeš okolo supermarketu.

Časové predložky

predložky s datívom
an
na, pri
dátum
dni v týždni
denný čas
 • Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.
  Narodil som sa 06.07.1975.
 • Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
  V nedeľu nepracujem.
 • Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
  Ráno dlho spím.
bei
pri, u
súbežnosť
 • Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
  Pri práci nemôžem telefonovať.
in
v
potom
mesiace
ročné obdobia
v noci
 • In einer Stunde bin ich bei dir.
  O hodinu som u teba.
 • Was hast du im (in + dem) September gemacht?
  Čo si robil v septembri?
 • Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
  V zime sa často lyžujem.
 • In der Nacht muss sie arbeiten.
  V noci musí pracovať.
nach
po, na
potom
 • Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
  O dve hodiny sa vrátil.
 • Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse sehen.
  Už po týždni mohli vidieť výsledky.
vor
pred
predtým
 • Vor dem Schlafen geht sie baden.
  Pred spaním sa ide okúpať.
 • Es ist 5 vor 7.
  Je o päť minút sedem.
seit
už, od (časový význam)
týka sa minulosti
 • Es regnet seit gestern.
  Odvčera prší.
 • Seit gestern bin ich wieder fit.
  Odvčera som opäť fit.
ab
od
týka sa prítomnosti a budúcnosti
 • Ab heute rauche ich nicht mehr.
  Oddnes už nefajčím.
 • Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
  Od novembra pracujem na ďalšom úseku.
von
od, o
v spojení s „bis” (do)
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  od 8.00 hod do 10.00 hod
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Od pondelka do piatka som na univerzite.
predložky s akuzatívom
bis
až, do (časový význam), kým
(aj) v spojení s „von” (od)
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  od 8.00 hod do 10.00 hod
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Od pondelka do piatka som na univerzite.
 • Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr Zeit.
  Dnes mám čas len do 15.00 hod.
um
o
denný čas (hodina)
 • Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.
  O 7.30 mi odchádza vlak.
 • Um 15.30 Uhr habe ich einen Termin.
  O 15.30 hod mám stretnutie.

Predložky spôsobu

predložky s datívom
mit
s
 • Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
  Rád píšem ceruzkou.
 • Ich fahre oft mit dem Bus.
  Často jazdím autobusom.
 • Ich fahre nicht gern mit dem Auto.
  Nerád jazdím autom.

„von“ v spojení s vlastnými menami

„von“ v spojení s vlastnými menami označuje vlastníctvo alebo pôvod vecí alebo osôb.

Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
= Thomas Mayr je otcom Hany, Laury a Niklasa.
Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
= Johana Mayr je matkou Hany, Laury a Niklasa.
Das ist die Bluse von Katrin.
= To je Katrinina blúzka.
Das ist das Bild von Botticcelii.
= To je obraz od Botticelliho.
Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
= To je kávovar od Tchibo.
Späť na začiatok