Přejít k obsahu

Předložky

Předložky lze rozdělit podle pádu, který vyžadují, nebo podle významu.

Dělení podle vyžadovaného pádu

Předložky s nominativem
als (= jako, když)
Předložky s dativem
ab (= od) , außer (= kromě) , aus (= z) , bei (= u, při) , gegenüber (= proti) , mit (= s) , nach (= po, na) , seit (= od (časově)) , von (= od, o) , zu (= k)
Předložky s akuzativem
bis (= až, do (časově)) , durch (= přes, skrz, prostřednictvím) , für (= pro) , um (= o) , gegen (= proti) , ohne (= bez) , entlang (= podél, podle)
Předložky s dativem a akuzativem
an (= na, u) , auf (= na) , in (= v) , über (= nad, přes, o) , unter (= pod) , vor (= před) , hinter (= za) , zwischen (= mezi) , neben (= vedle, u, při)
Předložky s genitivem
wegen (= kvůli) , während (= během) , infolge (= v důsledku) , statt (= namísto) , trotz (= navzdory)

Dělení podle významu

Místní předložky

Předložky s dativem a akuzativem

an
na, u
am (an + dem) Hauptplatz
na hlavním náměstí
in
v
in der Straßenbahn
v tramvaji
auf
na
auf dem Spielplatz
na hřišti
auf dem Schloßberg
na vrchu Schloßberg
über
nad, přes, o
über der Stadt
přes město
unter
pod
unter dem Schloßberg
pod vrchem Schloßberg
vor
před
vor dem Brunnen
před studnou, fontánou
hinter
za
hinter dem Café
za kavárnou
zwischen
mezi
zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
mezi fontánou a radnicí
neben
vedle, u, při
neben der Oper
vedle opery

Odpovídáme-li na otázku „kde?“ (kde se něco nachází, kde se něco pohybuje), následuje po předložce podstatné jméno v dativu.

Slovesa, která označují polohu:

 • liegen (= ležet, nacházet se)
 • stehen (= stát)
 • sitzen (= sedět)
 • hängen (= viset)
 • stecken (= trčet)
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
= Kde leží noviny? – Na stole.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
= Kde je kufr? – Za skříní.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
= Kde sedí tvoje kamarádka? – Tady před tou paní.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im (in + dem) Wald.
= Kde se nejradši procházíte? – V lese.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
= Nádobí je na stole.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
= Nože leží za sporákem.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
= Boty leží pod postelí.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
= Vínové lahve stojí vedle odpadkového koše.
Blumen stehen vor dem Fenster.
= Květiny jsou před oknem.
Zwischen Büchern liegen Socken.
= Mezi knihami leží ponožky.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
= Nad zrcadlem jsou přilepené žvíkačky.
An der Wand hängt der Spiegel.
= Na stěně visí zrcadlo.

Odpovídáme-li na otázku „kam?“, následuje po předložce podstatné jméno v akuzativu.

Slovesa, která označují změnu polohy:

 • legen (sich) (= položit (se))
 • stellen (sich) (= postavit (se))
 • setzen (sich) (= posadit (se))
 • hängen (= viset)
 • stecken (= trčet)
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
= Kam položíš noviny? - Na stůl.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
= Kam postavíš kufr? - Za skříň.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
= Kam se posadí tvoje kamarádka? - Sem před tu paní.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
= Kam se jdete dnes projít? - Do lesa.
Das Bett kommt in die Ecke.
= Postel přijde do rohu.
Der Kasten kommt neben das Bett.
= Skříňka přijde vedle postele.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
= Psací stůl postavíme před okno.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
= Tuto lampu postavíme na psací stůl.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen?
= Chceš položit koberec pod psací stůl?
Den Spiegel hängen wir an die Wand.
= Zrcadlo zavěsíme na stěnu.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
= Nad zrcadlo zavěsíme hodiny.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
= Odbočte na ulici Herrengasse.

Předložky s dativem

aus
z
Nimm die Kleidung aus dem Schrank.
Vem oblečení ze skříně.
bei
u, při
Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.
Už hodinu je u lékaře.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
Nejdřív jsme se informovali na cizineckém úřadě na radnici.
nach
po, na
Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich.
Zítra jedeme do Lince, do Rakouska.
Ich fliege nach Russland.
Letím do Ruska.
von
od, o
Sie wohnen nicht weit von uns.
Bydlí nedaleko od nás.
Nimm deine Füße vom (von + dem) Tisch!
Slož si nohy ze stolu!
Er kommt gerade von seiner Freundin.
Právě jde od své přítelkyně.
Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
Nedávno se přestěhovala z Turecka do Německa.
zu
k
Dann musst du zum (zu + dem) Schloss gehen.
Potom musíš jít na zámek.
Ich muss zum (zu + dem) Arzt.
Musím jít k lékaři.
Man hat uns zum (zu + dem) Arbeitsamt geschickt.
Poslali nás na úřad práce.
gegenüber
proti

(před nebo po podstatných jménech, vždy před osobním zájmenem)

Ich wohne gegenüber dem Park.
Bydlím naproti parku.
Ich wohne dem Park gegenüber.
Bydlím naproti parku.
Er sitzt mir gegenüber.
Sedí naproti mně.
Am besten tankst du bei der Tankstelle dem Freizeitzentrum gegenüber.
Nejlépe natankuješ na čerpací stanici naproti centru volného času.

Pro vyjádření směru u názvů zemí, které mají určitý člen, se používá předložka in + akuzativ.

Ich fliege in die Türkei.
= Letím do Turecka.
Ich fliege in die USA.
= Letím do USA.
Ich fliege in die Schweiz.
= Letím do Švýcarska.

Předložky s akuzativem

durch
přes, skrz, prostřednictvím
Wir fahren durch den Tunnel.
Jdeme přes tunel.
Wir fahren durch die Stadt.
Jedeme přes město.
Dann fährst du durch die Unterführung.
Potom pojedeš podjezdem.
über
nad, přes, o
Wir gehen über die Straße.
Jdeme přes ulici.
Du fährst über die Brücke.
Pojedeš přes most.
entlang
podél, podle
Entlang den Fluss gibt es schöne Wege.
Podél řeky jsou pěkné cesty.
Du fährst den Heidensee entlang.
Pojedeš podél jezera Heidensee.

předložka + podstatné jméno + předložka / příslovce

an + Dativ + entlang
Ich gehe oft am (an + dem) Fluss entlang spazieren.
Často se přecházím podél řeky.
Du fährst am (an + dem) Heidensee entlang.
Pojedeš podél jezera Heidensee.
an + Dativ + vorbei
Ich komme oft an dem Museum vorbei.
Často jdu kolem muzea.
Du fährst am (an + dem) Hafen vorbei.
Pojedeš kolem přístavu.
gegenüber von + Dativ
Ich wohne gegenüber von dem Park.
Bydlím naproti parku.
Am besten tankst du bei der Tankstelle gegenüber vom (von + dem) Freizeitzentrum.
Nejlépe natankuješ na čerpací stanici naproti centru volného času.
bis zu + Dativ
Gehen Sie bitte bis zur Kreuzung.
Jděte až ke křižovatce.
Dann fährst du bis zum (zu + dem) Supermarkt.
Potom pojedeš až k supermarketu.
um + Akkusativ + herum
Wir fahren um die Stadt herum.
Jedeme kolem města.
Dann fährst du um den Supermarkt herum.
Potom pojedeš kolem supermarketu.

Časové předložky

Předložky s dativem
an
na, u
datum
den v týdnu
denní doby
 • Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.
  Narodil jsem se 6.7.1975.
 • Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
  V neděli nepracuji.
 • Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
  Ráno dlouho spím.
bei
u, při
souběžnost
 • Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
  Při práci nemůžu telefonovat.
in
v
potom
měsíce
roční období
v noci
 • In einer Stunde bin ich bei dir.
  Za hodinu jsem u tebe.
 • Was hast du im (in + dem) September gemacht?
  Co jsi dělal v září?
 • Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
  V zimě často lyžuji.
 • In der Nacht muss sie arbeiten.
  V noci musí pracovat.
nach
po, na
poté
 • Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
  Za dvě hodiny se vrátil.
 • Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse sehen.
  Už po týdnu mohli vidět výsledky.
vor
před
předtím
 • Vor dem Schlafen geht sie baden.
  Před spaním se jde okoupat.
 • Es ist 5 vor 7.
  Je za pět minut sedm.
seit
od (časově)
týká se minulosti
 • Es regnet seit gestern.
  Od včerejška prší.
 • Seit gestern bin ich wieder fit.
  Od včerejška jsem zase fit.
ab
od
týká se přítomnosti a budoucnosti
 • Ab heute rauche ich nicht mehr.
  Ode dneška už nekouřím.
 • Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
  Od listopadu pracuji na dalším úseku.
von
od, o
ve spojení s „bis” („do”)
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  od 8:00 hod do 10:00 hod
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Od pondělka do pátku jsem na univerzitě.
Předložky s akuzativem
bis
až, do (časově)
(též) ve spojení s „von” („od”)
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  od 8:00 hod do 10:00 hod
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Od pondělka do pátku jsem na univerzitě.
 • Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr Zeit.
  Dnes mám čas jen do 15:00 hod.
um
o
časový údaj
 • Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.
  V 7:30 mi odjíždí vlak.
 • Um 15.30 Uhr habe ich einen Termin.
  V 15:30 hod mám setkání.

Způsobové předložky

Předložky s dativem
mit
s
 • Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
  Rád píšu tužkou.
 • Ich fahre oft mit dem Bus.
  Často jezdím autobusem.
 • Ich fahre nicht gern mit dem Auto.
  Nerad jezdím autem.

„von“ ve spojení s vlastními jmény

Slovo "von" ve spojení s vlastními jmény označuje vlastnictví nebo původ věcí nebo osob.

Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
= Thomas Mayr je otcem Hany, Laury a Niklase.
Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
= Johana Mayr je matkou Hany, Laury a Niklase.
Das ist die Bluse von Katrin.
= To je Katrinina blůza.
Das ist das Bild von Botticcelii.
= To je obraz od Botticelliho.
Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
= To je kávovar od Tchibo.
Zpět na začátek