Към съдържанието

Предлози

Предлозите може да се разделят по падеж, който изискват, или по значение.

Разделяне според падежа, който изискват

Предлози с именителен падеж
als (= като)
Предлози с дателен падеж
ab (= от) , außer (= освен) , aus (= от) , bei (= при, у) , gegenüber (= срещу) , mit (= с(ъс)) , nach (= след) , seit (= от) , von (= от) , zu (= към, на, при)
Предлози с винителен падеж
bis (= до) , durch (= през) , für (= за) , um (= в) , gegen (= срещу, около) , ohne (= без) , entlang (= край, покрай)
Предлози с дателен и винителен падеж
an (= на) , auf (= на, върху) , in (= в(ъв)) , über (= над) , unter (= под) , vor (= пред) , hinter (= зад) , zwischen (= между, сред) , neben (= до)
Предлози с родителен падеж
wegen (= заради, поради) , während (= по време на, през) , infolge (= в следствие на) , statt (= вместо) , trotz (= въпреки)

Разделяне според значението

Предлози за място

Предлози с дателен и винителен падеж

an
на
am (an + dem) Hauptplatz
на главния площад
in
в(ъв)
in der Straßenbahn
в трамвая
auf
на, върху
auf dem Spielplatz
на игрището
auf dem Schloßberg
на хълма на замъка
über
над
über der Stadt
над града
unter
под
unter dem Schloßberg
под (в подножието на) хълма на замъка
vor
пред
vor dem Brunnen
пред фонтана
hinter
зад
hinter dem Café
зад кафенето
zwischen
между, сред
zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
между фонтана и кметството
neben
до
neben der Oper
до операта

При отговор на въпроса "wo?" (къде се намира нещо? къде се движи нещо?), съществителното след предлога стои в дателен падеж.

Глаголи, които посочват местоположение:

 • liegen (= лежа)
 • stehen (= стоя)
 • sitzen (= седя)
 • hängen (= вися)
 • stecken (= вися)
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
= Къде е (лежи) вестникът? – На/върху масата.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
= Къде е куфарът? – Зад шкафа.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
= Къде седи приятелката ти? – Пред дамата.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im (in + dem) Wald.
= Къде обичате да се разхождате най-много? – В гората.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
= Съдовете са върху масата.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
= Ножовете са до печката.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
= Обувките са под леглото.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
= Бутилките вино са до кошчето за боклук.
Blumen stehen vor dem Fenster.
= Има цветя пред прозореца.
Zwischen Büchern liegen Socken.
= Между книгите има чорапи.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
= Над огледалото са залепени дъвки.
An der Wand hängt der Spiegel.
= На стената виси огледалото.

Когато се отговаря на въпрос с „wohin?“, след предлога съществителното е във винителен падеж.

Глаголи, обозначаващи промяна на местоположението:

 • legen (sich) (= лягам, поставям в легнало положение)
 • stellen (sich) (= поставям в изправено положение)
 • setzen (sich) (= сядам, поставям в седнало положение)
 • hängen (= вися)
 • stecken (= вися)
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
= Къде слагаш вестника? - На/върху масата.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
= Къде слагаш куфара? - Зад шкафа.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
= Къде сяда приятелката ти? - Пред дамата.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
= Къде ще ходите днес на разходка? - В гората.
Das Bett kommt in die Ecke.
= Поставят леглото в ъгъла.
Der Kasten kommt neben das Bett.
= Раклата трябва да стои до леглото.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
= Бюрото ще го поставим пред прозореца.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
= Тази лампа ще я поставим върху бюрото.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen?
= Искаш ли да сложим килима под бюрото?
Den Spiegel hängen wir an die Wand.
= Огледалото ще го закачим на стената.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
= Над огледалото закачаме часовника.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
= Завийте в улица "Херенгасе".

Предлози с дателен падеж

aus
от
Nimm die Kleidung aus dem Schrank.
Вземи дрехите от шкафа.
bei
при, у
Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.
От един час вече е на лекар.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
Най-напред се информирахме в Службата за чужденци в Общината.
nach
след
Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich.
Утре ще пътуваме до Линц, до Австрия.
Ich fliege nach Russland.
Летя до Русия.
von
от
Sie wohnen nicht weit von uns.
Живеят недалеч от нас.
Nimm deine Füße vom (von + dem) Tisch!
Махни си краката от масата!
Er kommt gerade von seiner Freundin.
Той тъкмо се връща от приятелката си.
Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
Наскоро тя се пресели от Турция в Германия.
zu
към, на, при
Dann musst du zum (zu + dem) Schloss gehen.
Тогава трябва да идеш до замъка.
Ich muss zum (zu + dem) Arzt.
Трябва да ида на лекар.
Man hat uns zum (zu + dem) Arbeitsamt geschickt.
Изпратиха ни до Бюрото по труда.
gegenüber
срещу

(пред или след съществително, винаги след лично местоимение)

Ich wohne gegenüber dem Park.
Живея срещу парка.
Ich wohne dem Park gegenüber.
Живея срещу парка.
Er sitzt mir gegenüber.
Той седи срещу мен.
Am besten tankst du bei der Tankstelle dem Freizeitzentrum gegenüber.
Най-добре ще е да заредиш на бензиностанцията срещу увеселителния център.

При имена на държави, които са предхождани от определителен член, се използва предлогът in + винителен падеж за изразяване на посока към тях.

Ich fliege in die Türkei.
= Летя до Турция.
Ich fliege in die USA.
= Летя до САЩ.
Ich fliege in die Schweiz.
= Летя до Швейцария.

Предлози с винителен падеж

durch
през
Wir fahren durch den Tunnel.
Пътуваме през тунела.
Wir fahren durch die Stadt.
Пътуваме из града.
Dann fährst du durch die Unterführung.
След това карай през подлеза.
über
над
Wir gehen über die Straße.
Пресичаме улицата.
Du fährst über die Brücke.
Караш по моста.
entlang
край, покрай
Entlang den Fluss gibt es schöne Wege.
Край реката има хубави пътища.
Du fährst den Heidensee entlang.
Карай по продължение на езерото Хайдензее.

Предлог + съществително име + предлог/наречие

an + Dativ + entlang
Ich gehe oft am (an + dem) Fluss entlang spazieren.
Често ходя да се разхождам покрай реката.
Du fährst am (an + dem) Heidensee entlang.
Карай по продължение на езерото Хайдензее.
an + Dativ + vorbei
Ich komme oft an dem Museum vorbei.
Често минавам покрай музея.
Du fährst am (an + dem) Hafen vorbei.
Ти пътуваш край пристанището.
gegenüber von + Dativ
Ich wohne gegenüber von dem Park.
Живея срещу парка.
Am besten tankst du bei der Tankstelle gegenüber vom (von + dem) Freizeitzentrum.
Най-добре за заредиш на бензиностанцията срещу Центъра за свободно време.
bis zu + Dativ
Gehen Sie bitte bis zur Kreuzung.
Идете до кръстовището, ако обичате/моля.
Dann fährst du bis zum (zu + dem) Supermarkt.
След това карай до супермаркета.
um + Akkusativ + herum
Wir fahren um die Stadt herum.
Караме около града.
Dann fährst du um den Supermarkt herum.
След това заобиколи супермаркета.

Предлози за време

Предлози с дателен падеж
an
на
дата
ден от седмицата
част от денонощието
 • Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.
  Роден съм на 6 юли 1975 година.
 • Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
  В неделя не работя.
 • Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
  Сутрин(та) спя дълго/до късно.
bei
при, у
едновременност
 • Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
  На работа не мога да звъня/да се обаждам.
in
в(ъв)
след някакво време
месеци
сезони
през нощта/нощем
 • In einer Stunde bin ich bei dir.
  След (един) час съм при теб.
 • Was hast du im (in + dem) September gemacht?
  Какво прави през септември?
 • Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
  През зимата често карам ски.
 • In der Nacht muss sie arbeiten.
  През нощта тя трябва да работи.
nach
след
след това
 • Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
  След два ча̀са той се върна.
 • Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse sehen.
  Можахме да видим резултатите още след седмица.
vor
пред
преди това
 • Vor dem Schlafen geht sie baden.
  Преди сън тя отива да се изкъпе.
 • Es ist 5 vor 7.
  Седем без пет е.
seit
от
отнася се до миналото
 • Es regnet seit gestern.
  Вали от вчера.
 • Seit gestern bin ich wieder fit.
  От вчера отново съм във форма.
ab
от
отнася се до настоящето и бъдещето
 • Ab heute rauche ich nicht mehr.
  От днес повече няма да пуша.
 • Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
  От ноември ще работя по следващия раздел.
von
от
с „bis“
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  от 8:00 часа до 10:00 часа
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  От понеделник до петък съм в университета.
Предлози с винителен падеж
bis
до
(също) с "von"
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  от 8:00 часа до 10:00 часа
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  От понеделник до петък съм в университета.
 • Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr Zeit.
  Днес имам време само до 15:00 часа.
um
в
време
 • Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.
  В 7:30 часа тръгва влакът ми.
 • Um 15.30 Uhr habe ich einen Termin.
  В 15:30 часа имам среща.

Предлози за начин

Предлози с дателен падеж
mit
с(ъс)
 • Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
  Обичам да пиша с молив.
 • Ich fahre oft mit dem Bus.
  Често пътувам с автобус(а).
 • Ich fahre nicht gern mit dem Auto.
  Не обичам да пътувам с кола(та).

„von“ със собствени имена

"Von" пред собствени имена обозначава притежание или произход на предмети или хора.

Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
= Томас Майр е бащата на Хана, Лаура и Никлас.
Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
= Йолана Майр е майката на Хана, Лаура и Никлас.
Das ist die Bluse von Katrin.
= Това е блузата на Катрин.
Das ist das Bild von Botticcelii.
= Това е картината на Ботичели.
Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
= Това е кафемашината от „Чибо“.
Назад към началото