Späť na obsah

Abeceda

Nemecká abeceda obsahuje 26 základných písmen, tri prehlásky Ä, Ö, Ü a tiež ostré S (ß). Základné písmená delíme na samohlásky (A, E, I, O, U) a spoluhlásky (B, C, D, F...). V nemčine píšeme všetky podstatné mená, vlastné mená a názvy krajín s veľkým začiatočným písmenom, taktiež všetky slová na začiatku vety a po bodke. Slovesá, zámená a prídavné mená píšeme s malým písmenom.

Písmená

 • Aa Affe opica
 • Bb Ball lopta
 • Cc Computer počítač
 • Dd Dach strecha
 • Ee Elefant slon
 • Ff Fahrrad bicykel
 • Gg Gehirn mozog
 • Hh Hafen prístav
 • Ii Igel jež
 • Jj Jacke bunda
 • Kk Kleid šaty
 • Ll Leiter vedúci
 • Mm Maus myš
 • Nn Nase nos
 • Oo Orgel organ
 • Pp Papier papier
 • Qq Quark tvaroh
 • Rr Radio rádio
 • Ss Sauna sauna
 • Tt Tiger tiger
 • Uu Uhr hodiny
 • Vv Vater otec
 • Ww Wasser voda
 • Xx Xylofon xylofón
 • Yy Yacht jachta
 • Zz Zahn zub

Prehlásky a ß

 • Ää Äpfel jablká
 • Öö Öl olej
 • Üü Überfall prepad
 • ẞß Straße ulica

Všimnite si: Ak na svojej klávesnici nemáte prehlásky ä, ö, ü a ostré S (ß), môžete spravidla použiť aj ae, oe, ue a ss.

Hláskovacia tabuľka

V hláskovacej tabuľke je ku každému písmenu priradené jedno slovo. Tabuľka má za úlohu uľahčiť komunikáciu, napr. pri telefonovaní, kedy niektoré písmená znejú podobne a nerozumieme vždy všetkému správne. Priezvisko "Maier" by sme podľa hláskovacej tabuľky vyslovili takto:

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M ako Martha, A ako Anton, I ako Ida, E ako Emil, R ako Richard.)

Hláskovacia tabuľka oficiálne stanovuje, ktoré slovo patrí k tomu-ktorému písmenu. Medzi Nemeckom, Rakúskom a Švajčiarskom sú tu rozdiely:

Písmeno Nemecko
(DIN 5009)
Rakúsko
(ÖNORM A 1081)
Švajčiarsko
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

V Nemecku sa často alternatívne používa pre písmeno S aj meno Siegfried a pre písmeno Z slovo Zeppelin. V Rakúsku sa často používa Christine pre Ch, Johann pre J, Norbert pre N a Zeppelin pre Z.

Dvojhlásky

V nemčine sa často vyskytujú dvojhlásky. Dvojhlásky sú dve po sebe idúce samohlásky, napr.: "ei", "ie", "ai", "eu", "äu" a "au". Narábame s nimi ako s jednou hláskou.

 • ei: Eis (= zmrzlina) , Eisenbahn (= železnica) , Eimer (= vedro)
 • ai: Mai (= máj) , Hai (= žralok) , Kaiser (= cisár)
 • ie: Liebe (= láska) , Dieb (= zlodej) , Miete (= nájom) (tu sa "e" nevyslovuje, ale "i" sa stáva dlhým "í")
 • eu: Eule (= sova) , Euter (= vemeno) , Europa (= Európa)
 • äu: Häuser (= domy) , Läuse (= vši) , Mäuse (= myši)
 • au: Haus (= dom) , Laus (= voš) , Maus (= myš)

Dvojhlásky "äu" a "eu" znejú pri vyslovení rovnako. Ak chceme zistiť, ako sa slovo správne píše, musíme si pozrieť slovný koreň. Množné číslo od slova "Haus" je podľa slovného koreňa "Häuser", nie "Heuser", aj keď obe slová znejú rovnako. Ďalšie príklady:

 • Maus (= myš) Mäuse (= myši)
 • Laus (= voš) Läuse (= vši)
 • Baum (= strom) Bäume (= stromy)

Aj dvojhlásky "ei" a "ai" znejú rovnako a vyslovujú sa obe [aj]. Tu však neexistuje žiadne pravopisné pravidlo a tých niekoľko slov s "ai" (vyslovovaných rovnako ako "ei") sa musíme jednoducho naučiť:

Detail (= podrobnosť) , Saite (= struna) , Hain (= háj) , Mais (= kukurica) , Laie (= laik) , Waise (= sirota) , Kai (= nábrežie) , Laib (= bochník) , Taille (= driek) , Laich (= ikry) , Mailand (= Miláno) , Mainz (= Mainz (mesto)) , Main (= Mohan (rieka))

Všimnite si: Pri dvojhláskach "ai" a "eu" existuje veľa tzv. falošných priateľov, slov, ktoré rovnako znejú, ale inak sa píšu:

 • Saite (bei der Gitarre) (= struna) Seite (im Buch) (= strana)
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= sirota) weise (klug sein) (= múdry)
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= bochník) der Leib (Körper) (= telo)
 • Laiche (Fischeier) (= ikry) Leiche (toter Körper) (= mŕtvola)
 • Main (Fluss in Deutschland) (= Mohan (rieka v Nemecku)) mein (mir gehörend) (= môj)

Písmeno "h" a hlásky "ch" a "sch"

Popri dvojhláskach sa v nemčine vyskytujú kombinácie písmen "sch" a "ch", ako aj neznelé "h", ktoré sa však len píše, nevyslovuje sa.

h možno vysloviť dvomi spôsobmi:

 • Na začiatku slova ako tvrdé [h]:

  Hund (= pes) , Haare (= vlasy) , Haus (= dom)
 • Ako nemé, zamlčané "h", väčšinou pred spoluhláskami l, m, n, r, ako aj pred/po samohláskach. Vtedy sa samohláska pred h vyslovuje dlho:

  fehlen (= chýbať) , nehmen (= brať) , Zahn (= zub) , Lehrer (= učiteľ) , sehen (= vidieť) , gehen (= ísť) , Rehe (= srna)

Všimnite si: Slová, ktoré sa začínajú na q, sch, sp alebo t, nikdy nemajú nemé h:

Qual (= bieda) , Schal (= šál) , spät (= neskoro) , Tal (= údolie)

Ako ukazuje príklad Kirche (= kostol) a Kirsche (= čerešňa) , správna výslovnosť hlások "ch" a "sch" je veľmi dôležitá. Obe slová vyzerajú veľmi podobne, majú však odlišný význam a pri nesprávnej výslovnosti -ch-, prípadne -sch- si ich môžeme pomýliť.

ch sa vyslovuje dvomi spôsobmi:

 • Po temných samohláskach (a, o, u, au) ako hrtanová hláska [x]:

  Ach (= ach) , Buch (= kniha) , Loch (= diera) , Fach (= odbor) , Dach (= strecha) , doch (= ba, predsa)
 • Po všetkých ostatných samohláskach, po l, n, r a v koncovke -chen ako mäkké ch [ç]:

  ich (= ja) , Milch (= mlieko) , Kirche (= kostol) , manchmal (= niekedy) , Mädchen (= dievča)
 • Pred a, o, u, l, r, s ako [k]:

  Chaos (= chaos) , Chor (= chór) , sechs (= šesť) , wachsen (= rásť) , Fuchs (= líška)

sch sa vyslovuje:

 • Kombinácia "sch" sa vždy vyslovuje ako hláska [⁠ʃ⁠]​ (ako slovenské "š").

  Fisch (= ryba) , Kirsche (= čerešňa) , Mensch (= človek) , falsch (= zle, nesprávne)
 • Kombinácie "St" a "Sp" sa tiež vyslovujú so [⁠ʃ⁠].

  Strafe (= trest) , Stimme (= hlas) , steil (= strmý) , spät (= neskoro) , Spaß (= zábava) , Sport (= šport)

Všimnite si: V slove bisschen (= trocha) sa nevyslovuje "sch", ale "ch".

Zdvojenie samohlások a spoluhlások

V niektorých slovách píšeme tú istú samohlásku zdvojene, v dôsledku čoho je jej výslovnosť dlhá:

Saal (= sála, sieň) , Meer (= more) , leer (= prázdny) , Fee (= víla)

Zdvojenie spoluhlásky spôsobuje (na rozdiel od zdvojenia samohlásky) to, že výslovnosť predchádzajúcej samohlásky je krátka:

Mann (= muž) , dann (= potom) , komm (= poď, príď) , Bann (= kliatba, kúzlo)

Písmená "s", "ß" a "ss"

Písmeno S môžeme vyslovovať rôzne. Popri normálnom "s" sa vyskytuje aj zdvojená spoluhláska "ss", okrem toho ešte existuje ostré "ß".

Mäkko vyslovené, znelé "s" sa spravidla vždy píše ako jednoduché -s-.

singen (= spievať) , Segel (= plachta) , Rasen (= trávnik) , lesen (= čítať)
Tvrdé, neznelé "s" sa píše buď -ss-, alebo -ß-. Tu platí:
 • Za jednou krátkou samohláskou stojí vždy -ss-:

  Fass (= sud) , Pass (= pas) , Tasse (= šálka) , fressen (= žrať) , Kuss (= bozk) , Fluss (= prúd)
 • Okrem toho sa -ss- používa vždy v predpone "miss-":

  Missverständnis (= nedorozumenie) , missachten (= nedbať)
 • Ostré -ß- sa píše po dlhej samohláske / dlhej prehláske alebo po dvojhláske:

  Maß (= miera) , Soße (= omáčka) , außen (= vonku) , Straße (= ulica) , süß (= sladký) , fließen (= prúdiť, tiecť) , heiß (= horúci)

Všimnite si: Vo Švajčiarsku sa ostré ß nepoužíva, na jeho mieste vždy stojí -ss-.

Späť na začiatok