Į turinį

Abėcėlė

Vokiečių abėcėlė turi 26 pagrindines raides, tris umliautus Ä, Ö, Ü ir raidę ß. Pagrindinės raidės skirstomos į balses (A, E, I, O, U) ir priebelses (B, C, D, F...). Vokiečių kalboje visi daiktavardžiai, vardai ir šalių pavadinimai rašomi didžiąja raide, kaip ir visi žodžiai, esantys sakinio pradžioje ar einantys po taško. Veiksmažodžiai, įvardžiai ir būdvardžiai rašomi mažąja raide.

Raidės

 • Aa Affe beždžionė
 • Bb Ball kamuolys
 • Cc Computer kompiuteris
 • Dd Dach stogas
 • Ee Elefant dramblys
 • Ff Fahrrad dviratis
 • Gg Gehirn smegenys
 • Hh Hafen uostas
 • Ii Igel ežys
 • Jj Jacke striukė
 • Kk Kleid suknelė
 • Ll Leiter vadovas
 • Mm Maus pelė
 • Nn Nase nosis
 • Oo Orgel vargonai
 • Pp Papier popierius
 • Qq Quark varškė
 • Rr Radio radijas
 • Ss Sauna sauna
 • Tt Tiger tigras
 • Uu Uhr laikrodis
 • Vv Vater tėvas
 • Ww Wasser vanduo
 • Xx Xylofon ksilofonas
 • Yy Yacht jachta
 • Zz Zahn dantis

Umliautai ir ß

 • Ää Äpfel obuoliai
 • Öö Öl aliejus
 • Üü Überfall visur
 • ẞß Straße gatvė

Įsidėmėk: Jei savo klaviatūroje neturi umliautų ä, ö, ü ir raidės ß, visada galima naudoti ae, oe, ue ir ss.

Fonetinė abėcėlė

Fonetinė abėcėlė kiekvienai raidei priskiria žodį. Tokiu būdu palengvinama komunikacija, pvz. telefonu, nes dažnai raidės skamba panašiai ir ne visada viskas teisingai suprantama. Pavardė "Maier" pagal fonetinę abėcėlę būtų tariama taip:

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M kai Marta, A kaip Antonas, I kaip Ida, E kaip Emilis, R kaip Ričardas.)

Fonetinė abėcėlė oficialiai nurodo, kokie žodžiai kokiai raidei priklauso. Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje yra skirtumų:

raidė Vokietija
(DIN 5009)
Austrija
(ÖNORM A 1081)
Šveicarija
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

Nukrypstant nuo oficialios fonetinės abėcėlės, Vokietijoje raidei S dažnai vartojamas vardas Siegfried, o raidei Z Zeppelin. Taip pat ir Austrijoje dažnai vartojama Christine raidei Ch, Johann raidei J, Norbert raidei N ir Zeppelin raidei Z.

dvibalsiai

Vokiečių kalboje dažnai vartojami dvigarsiai. Dvigarsiai yra du vienas paskui kitą einantys balsiai, kaip pvz.: "ei”, “ie”, “ai”, “eu”, “äu” ir “au”. Jie laikomi vienu garsu.

 • ei: Eis (= ledas) , Eisenbahn (= geležinkelis) , Eimer (= kibiras)
 • ai: Mai (= gegužė) , Hai (= ryklys) , Kaiser (= imperatorius)
 • ie: Liebe (= meilė) , Dieb (= vagis) , Miete (= nuoma) (čia e netariama, o i tampa ilgu i)
 • eu: Eule (= pelėda) , Euter (= tešmuo) , Europa (= Europa)
 • äu: Häuser (= namai) , Läuse (= utėlės) , Mäuse (= pelės)
 • au: Haus (= namas) , Laus (= utėlė) , Maus (= pelė)

Dvigarsiai äu ir eu tariant skamba vienodai. Norint sužinoti kaip juos taisyklingai rašyti, reikia pasižiūrėti į žodžio kamieną. Žodžio "Haus" daugiskaita yra atitinkamai “Häuser”, o ne "Heuser", net jei skamba vienodai. Kiti pavyzdžiai:

 • Maus (= pelė) Mäuse (= pelės)
 • Laus (= utėlė) Läuse (= utėlės)
 • Baum (= medis) Bäume (= medžiai)

Taip pat dvigarsiai ei ir ai skamba vienodai ir tariami vienodai ("aj"). Bet čia nėra rašybos taisyklės ir žodžius su ai (tariama -ei) reikia tiesiog išmokti:

Detail (= detalė) , Saite (= styga) , Hain (= giraitė) , Mais (= kukurūzas) , Laie (= mėgėjas) , Waise (= našlaitis) , Kai (= krantinė) , Laib (= kepalas) , Taille (= liemuo) , Laich (= ikrai) , Mailand (= Milanas) , Mainz (= Maincas) , Main (= Mainas)

Įsidėmėk: Dvigarsių tarpe dažnai pasitaiko "netikrų draugų", kurie vienodai skamba, bet rašomi skirtingai:

 • Saite (bei der Gitarre) (= styga ) Seite (im Buch) (= puslapis )
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= našlaitis) weise (klug sein) (= protingas)
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= kepalas) der Leib (Körper) (= kūnas)
 • Laiche (Fischeier) (= ikrai) Leiche (toter Körper) (= lavonas)
 • Main (Fluss in Deutschland) (= Mainas) mein (mir gehörend) (= mano)

Raidė "h" ir garsai "ch" ir "š"

Šalia dvigarsių yra ir raidžių “sch” ir “ch” kombinacijos, bei nebylioji "h", kuri rašoma, bet netariama.

h gali būti tariama dvejopai:

 • Sakinio pradžioje kaip kietas garsas [h]:

  Hund (= šuo) , Haare (= plaukai) , Haus (= namas)
 • Kaip nebylioji h, dažniausiai prieš priebalses l, m, n, r ir prieš/po balsių. Tada balsis prieš h tariamas ilgai:

  fehlen (= trūkti) , nehmen (= imti) , Zahn (= dantis) , Lehrer (= mokytojas) , sehen (= matyti) , gehen (= eiti) , Rehe (= elniai)

Įsidėmėk: Žodžiai, prasidedantys q, sch, sp arba t niekada neturi nebyliosios h:

Qual (= kančia) , Schal (= šalis) , spät (= vėlai) , Tal (= slėnis)

Kaip matyti pavyzdžiuose Kirche (= bažnyčia) und Kirsche (= vyšnia) , teisingas garsų -ch ir -sch tarimas yra svarbus. Abu žodžiai atrodo panašūs, bet turi skirtingą reikšmę ir juos lengva supainioti, jeigu -ch arba -sch tariamas neteisingai.

ch tariamas dvejopai:

 • Po atvirųjų balsių (a, o, u, au) kaip gerklinis [x]:

  Ach (= ach) , Buch (= knyga) , Loch (= skylė) , Fach (= dalykas) , Dach (= stogas) , doch (= juk)
 • Po visų kitų balsių ir po l, n, r gale -ch tariamas minkštai [ç]:

  ich (= aš) , Milch (= pienas) , Kirche (= bažnyčia) , manchmal (= kartais) , Mädchen (= mergaitė)
 • Prieš a, o, u, l, r, s kaip [k]:

  Chaos (= chaosas) , Chor (= choras) , sechs (= šeši) , wachsen (= augti) , Fuchs (= lapė)

sch tariamas:

 • Kombinacija "sch" visada tariamas kaip garsas [⁠ʃ⁠]​:

  Fisch (= žuvis) , Kirsche (= vyšnia) , Mensch (= žmogus) , falsch (= klaidingas)
 • Raidžių kombinacijos "St" ir "Sp" taip pat tariamos kaip [⁠ʃ⁠]​:

  Strafe (= bausmė) , Stimme (= balsas) , steil (= status) , spät (= vėlai) , Spaß (= malonumas) , Sport (= sportas)

Įsidėmėk: Žodyje bisschen (= truputį) tariamas ne "sch", bet "ch".

Balsių ir priebalsių sudvigubėjimas

Kai kuriuose žodžiuose ta pati balsė rašoma dukart ir todėl tariama ilgai:

Saal (= salė) , Meer (= jūra) , leer (= tuščias) , Fee (= fėja)

Priešingai nei sudvigubėjus balsėms, priebalsių sudvigubėjimas įtakoja tai, kad prieš tai einanti balsė būna trumpa:

Mann (= vyras) , dann (= tada) , komm (= eikš) , Bann (= priesaika)

Raidės “s, ß” ir “ss”

Raidė s gali būti tariama įvairiai. Šalia įprastos s, pasitaiko dviguba ss, be to yra raidė ß.

Minkštai tariama, skardi s paprastai rašoma paprasta -s-:

singen (= dainuoti) , Segel (= burė) , Rasen (= veja) , lesen (= skaityti)
Kieta, dusli s gali būti rašoma -ss- arba -ß-. Taikymas:
 • Po atskirų trumpų balsių paprastai eina -ss-:

  Fass (= statinė) , Pass (= pasas) , Tasse (= puodelis) , fressen (= ėsti) , Kuss (= bučinys) , Fluss (= upė)
 • Be to ss visada vartojamas junginyje miss-:

  Missverständnis (= nesusipratimas) , missachten (= nepaisyti)
 • -ß- rašomas po ilgo balsio / ilgo umliauto arba po dvigarsių:

  Maß (= matas) , Soße (= padažas) , außen (= lauke) , Straße (= gatvė) , süß (= saldus) , fließen (= tekėti) , heiß (= karšta)

Įsidėmėk: Šveicarijoje ß nevartojama, vietoj jos vartojama ss.

Atgal į pradžią