Sadržaj

abeceda

Njemačka abeceda sastoji se od 26 osnovnih slova, tri preglasa Ä, Ö, Ü te oštrog S (ß). Osnovna slova su sređena po samoglasnicima (vokalima) (A, E, I, O, U) i suglasnicima (konzonantima) (B, C, D, F...) U njemačkom se sve imenice, Imena i nazivi zemalja pišu velikim početnim slovom, isto kao i sve riječi na početku rečenice i nakon točke. Glagoli, zamjenice i pridjevi pišu se u pravilo malo.

slova

 • Aa Affe majmun
 • Bb Ball lopta
 • Cc Computer računalo, kompjutor
 • Dd Dach krov
 • Ee Elefant slon
 • Ff Fahrrad bicikl
 • Gg Gehirn mozak
 • Hh Hafen luka
 • Ii Igel jež
 • Jj Jacke jakna
 • Kk Kleid haljina
 • Ll Leiter voditelj (m. rod), ljestve (ž. rod)
 • Mm Maus miš
 • Nn Nase nos
 • Oo Orgel orgulje
 • Pp Papier papir
 • Qq Quark svježi sir, kvark (fiz.)
 • Rr Radio radio
 • Ss Sauna sauna
 • Tt Tiger tigar
 • Uu Uhr ura, sat
 • Vv Vater otac
 • Ww Wasser voda
 • Xx Xylofon ksilofon
 • Yy Yacht jahta
 • Zz Zahn zub

preglasi i ß

 • Ää Äpfel jabuke
 • Öö Öl ulje
 • Üü Überfall prepad
 • ẞß Straße ulica, cesta

naputak: Ako na tastaturi nemate ä, ö, ü i ß, u tom se slučaju uvijek može primijeniti i ae, oe, ue i ss.

slovkana abeceda

Kod abecednog slovkanja svako se slovo dovodi u vezu s jednom rječju. Time se olakšava komunikacija, na primjer putem telefona, budući da se neka slova često slično čuju i ne razumije se uvijek sve kako treba. Prezime "Maier" bi se prema abecednom slovkanju izgovaralo ovako:

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M kao Martha, A kao Anton, I kao Ida, E kao Emil, R kao Richard.)

Abecedno slovkanje službeno utvrđuje koje riječi pripadaju kojemu slovu. Postoje razlike u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj.

Slova Njemačka
(DIN 5009)
Austrija
(ÖNORM A 1081)
Švicarska
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

Kao otklon od službenog slovkanja, u Njemačkoj se učestalo koristi za slovo S ime Siegfried, a za slovo Z pojam Zeppelin. U Austriji se također učestalo koristi Christine za Ch, Johann za J, Norbert za N i Zeppelin za Z .

dvoglasi

U njemačkom se često koriste dvoglasi. Dvoglasi su dva vokala u slijedu, kao na primjer "ei", "ie", "ai", "eu", äu” i "au". Prema njima se odnosimo kao prema jednom glasu.

 • ei: Eis (= led, sladoled) , Eisenbahn (= željeznica) , Eimer (= vjedro)
 • ai: Mai (= svibanj) , Hai (= morski pas) , Kaiser (= car)
 • ie: Liebe (= ljubav) , Dieb (= lopov) , Miete (= stanarina, najamnina) (tu se "e" ne izgovara, već "i" postaje jedno dugo "i".)
 • eu: Eule (= sova) , Euter (= vime) , Europa (= Europa)
 • äu: Häuser (= kuće) , Läuse (= uši (nametnici)) , Mäuse (= miševi)
 • au: Haus (= kuća) , Laus (= uš) , Maus (= miš)

Dvoglasi äu i eu pri izgovoru zvuče jednako. Da bi se ustanovilo kako se ispravno pišu, pogleda se osnova riječi. Množina od riječi "Haus" (kuća) je dakle "Häuser" (kuće), a nikada "Heuser", premda jednako zvuče. Ostali primjeri:

 • Maus (= miš) Mäuse (= miševi)
 • Laus (= uš) Läuse (= uši)
 • Baum (= stablo) Bäume (= stabla)

I dvoglasi ei i ai zvuče jednako i jednako se izgovaraju ("aj"). Ali ovdje nema pravila za ispravno pisanje i mali broj riječi s ai (izgovarano kao i aj) se mora jednostavno naučiti.

Detail (= pojedinost, detalj) , Saite (= struna, žica) , Hain (= lug, gaj) , Mais (= kukuruz) , Laie (= nestručnjak, laik) , Waise (= siroče) , Kai (= pristanište, kej) , Laib (= hljebac, hljeb) , Taille (= struk) , Laich (= mrijest) , Mailand (= Milano (grad)) , Mainz (= Mainz (čit.: Majnc)) , Main (= Main (čit Majn))

Pripazite: Kod dvoglasa ai i eu ima mnogo lažnih "prijatelja", koji jednako zvuče, ali se drukčije pišu (i imaju drugo značenje):

 • Saite (bei der Gitarre) (= struna, žica (na gitari)) Seite (im Buch) (= stranica (u knjizi))
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= siroče (dijete bez roditelja)) weise (klug sein) (= mudar (biti pametan))
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= hljeb (hljeb kruha, sira)) der Leib (Körper) (= tijelo (tijela))
 • Laiche (Fischeier) (= mrijest (ribarstvo)) Leiche (toter Körper) (= leš (mrtvo tijelo))
 • Main (Fluss in Deutschland) (= Main (rijeka u Njemačkoj)) mein (mir gehörend) (= moj (meni pripadajuć))

slovo "h" i glasovi "ch" (h) i "sch" (š)

Osim dvoglasa, postoje i kombinacije slova "sch" i "ch" te bezglasni "h" koji se piše, ali ne izgovara.

h može biti izgovaran na dva načina:

 • Na početku riječi kao tvrdi [h]:

  Hund (= pas) , Haare (= kosa) , Haus (= kuća)
 • Kao nijemi h, najviše ispred konzonanata l, m, n. r, kao i prije/iza vokala. Tada se vokal ispred h izgovara dug.

  fehlen (= nedostajati (čit. fe:len)) , nehmen (= uzeti (čit ne:men)) , Zahn (= zub (čit. ca:n)) , Lehrer (= učitelj (čit. le:rer)) , sehen (= vidjeti) , gehen (= ići) , Rehe (= srne (čit. re:e))

Pazite: Riječi koje počinju s q, sch, sp ili t nikad nema nijemi h:

Qual (= muka) , Schal (= šal) , spät (= kasan/kasna/kasno) , Tal (= dolina)

Ispravan izgovor glasova -ch i -sch je važan, kako to pokazuje primjer Kirche (= crkva) i Kirsche (= trešnja) . Obje riječi izgledaju slično, ali imaju različito značenje i mogu se lako pobrkati ako se točno ne izgovaraju.

ch se izgovara na dva različita načina:

 • Nakon stražnjih samoglasnika (a, o, u, au) kao grleni glas [x]:

  Ach (= Ah) , Buch (= knjiga) , Loch (= rupa) , Fach (= struka) , Dach (= krov) , doch (= ipak)
 • Poslije svih drugih samoglasnika, poslije l, n, r, i nastavka -chen kao meki -ch [ç].

  ich (= ja) , Milch (= mlijeko) , Kirche (= crkva) , manchmal (= ponekad) , Mädchen (= djevojka)
 • Ispred a, o, u, l, r, s kao [k]:

  Chaos (= kaos) , Chor (= kor) , sechs (= šest) , wachsen (= rasti) , Fuchs (= lisica)

sch se izgovara:

 • Kombinacija "sch" se izgovara uvijek kao jedan glas [⁠ʃ⁠]​ , hrv. "š"

  Fisch (= riba (čit: fiš)) , Kirsche (= trešnja) , Mensch (= čovjek) , falsch (= kriv)
 • Kombinacije slova "St" i "Sp" također se izgovaraju kao [⁠ʃ⁠] , hrv. "š".

  Strafe (= kazna (čit.: štrafe)) , Stimme (= glas) , steil (= strm/strma/strmo) , spät (= kasan/kasna/kasno) , Spaß (= šala) , Sport (= sport)

Pazite: Kod riječi bisschen (= malo (čit,; bishen)) se ne ne izgovara "sch", već "ch".

udvostručavanje vokala i konzonanata

Kod nekih riječi isti se vokal piše dvostruko i time je dug pri izgovoru:

Saal (= dvorana, sala) , Meer (= more) , leer (= prazan) , Fee (= vila (biće iz bajke))

Suprotno udvostručenju vokala, udvostručeni konzonanti navode na to, da je izgovor prethodećeg vokala kratak,

Mann (= Muškarac) , dann (= tada) , komm (= dođi) , Bann (= izopćenje, anatema, čar(olija))

slova "s, ß” i “ss”

Slovo s može biti izgovaran na različite načine. Osim normalnog s, dolazi s i kao dvostruki suglasnik ss, a osim toga postoji i slovo ß.

Meko izgovaran, zvučan s, u pravilu se uvijek piše s jednostavnim -s-:

singen (= pjevati) , Segel (= jedro) , Rasen (= travnjak) , lesen (= čitati)
Tvrdi bezglasni s može biti pisan ili s -ss- ili s -ß-. Ovdje vrijedi:
 • Iza pojedinačnih kratkih vokala načelno stoji -ss-:

  Fass (= bačva) , Pass (= putovnica, (gorski) prijevoj) , Tasse (= šalica) , fressen (= žderati, izjedati) , Kuss (= poljubac) , Fluss (= rijeka)
 • Osim toga, ss se uvijek upotrebljava u modulu miss-:

  Missverständnis (= nesporazum) , missachten (= ne cijeniti, podcjenjivati)
 • -ß- se piše nakon nekog dugog vokala / dugog preglasa ili nakon dvoglasa:

  Maß (= mjera, mjerilo) , Soße (= umak) , außen (= izvan, vani) , Straße (= ulica, cesta) , süß (= sladak) , fließen (= teći, protjecati) , heiß (= vruć)

Pazite: U Švicarskoj se ß ne upotrebljava, ondje na tome mjestu stoji uvijek ss.

Natrag na početak