ورود به محتوا

حروف

الفبای آلمانی دارای 26 حرف پایه است، که سه تا اوملات مثل S ß اشرف است. حرف پایه ها در حرف های آ، اِ، ایی، ٱ، اووو و حروف بی صدا ب، س، د، اف مرتب شده اند. درآلمانی همه ی اسم ها می شوند، همه اسم ها و کشورها با حرف اول با حروف بزرگ نوشته می شوند، دقیقا مثل همه ی کلمات در اول جمله و بعد از نقطه. فعل ها ضمیر ها و صفت ها طبق قانون با حرف کوچک نوشته می شوند

حروف ها

 • Aa Affe میمون
 • Bb Ball توپ
 • Cc Computer کامپیوتر
 • Dd Dach پشت بوم
 • Ee Elefant فیل
 • Ff Fahrrad دوچرخه
 • Gg Gehirn مغز
 • Hh Hafen بندر
 • Ii Igel جوجه تیغی
 • Jj Jacke کت
 • Kk Kleid لباس
 • Ll Leiter مدیر
 • Mm Maus موش
 • Nn Nase بینی
 • Oo Orgel ارگ، ارغنون
 • Pp Papier برگه
 • Qq Quark نوعی پنیر نذم
 • Rr Radio رادیو
 • Ss Sauna سونا
 • Tt Tiger ببر
 • Uu Uhr ساعت
 • Vv Vater پدر
 • Ww Wasser اب
 • Xx Xylofon زیلوفون
 • Yy Yacht کشتی کوچک
 • Zz Zahn دندان

اوملات و س

 • Ää Äpfel سیب
 • Öö Öl روغن
 • Üü Überfall حمله
 • ẞß Straße خیابان

به یاد سپردن اگر تو روی صفحه کلید اوملات آ، اوو، اووو، و اس s( ß) نداشتی، میتوانی تو طبق قانون از, AE و ue, oe و اس ss استفاده کنی

الفبای املایی

حروف الفبایی مرتب می کند هر حرف از یک کلمه را، برای همین باید ارتباط برای مثال تلفنی در دسترس قرار گیرد، از آنجایی که برخی از حرفا اغلب با شباهت شنیده می شوند و شخص درست همه چیزو متوجه نمی شد. نام خانوادگی مایر به الفبای املایی صحبت میشد

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= ام مثل مارتا، آمثل آنتون، ال مثل لدا، ا مثل امیل، ار مثل ریچارد )

حروف الفبا رسما اعلام می‌کنند، کدام کلمه به کدام حرف تعلق دارد. در آلمان، اتریش و سویس تفاوت وجود دارد

تلفظ المان
(DIN 5009)
اتریش
(ÖNORM A 1081)
سیاه
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

تفاوت حروف های الفبایی رسمی در آلمان برای حرف اس اغلب اسم یک زیگفرید 2 استفاده می شود و برای حرف زت در عبارت 1زپلین 2 برای چ 1جوهان 2 برای ج 1نوربت 2برای ان و 1 زپلین 2 برای زت استفاده می شود

صدا دوبرابر

در زبان آلمانی اغلب حرف های صدادار استفاده می شود. حرف های صدادار حروفی هستند که دو کلمه پی در پی هستند مثل آی، ایی، آی، ٱی ،ٱ وی، و آووکادو. آنها با صدای بلند استفاده می شودند.

 • ei: Eis (= یخ) , Eisenbahn (= راه آهن ) , Eimer (= سطل)
 • ai: Mai (= بیشتر) , Hai (= کوسه) , Kaiser (= امپراطور )
 • ie: Liebe (= عشق) , Dieb (= دزد) , Miete (= اجاره) (اینجا در مورد ا صحبت نشده است بلکه درمورد ای مدت طولانی صحبت شده)
 • eu: Eule (= حغد) , Euter (= پستان) , Europa (= اروپا)
 • äu: Häuser (= خانه ها) , Läuse (= شپش ها) , Mäuse (= موشها)
 • au: Haus (= خانه) , Laus (= شپش) , Maus (= موش)

صداهای دوگانه ٱوی و اوی تلفظ یکسان دارند تا پیدا کنند چه جوری اشخاص آنها را درست بنویسد نگاه کرد به ریشه کلمه. جمع کلمه خانه هست همچنین Häuser خانه ها و نه Hauser حتی اگر یکسان شنیده بشود. مثال های دیگر

 • Maus (= موش) Mäuse (= موش ها)
 • Laus (= شپش) Läuse (= شپش ها)
 • Baum (= درخت) Bäume (= درخت ها)

همچنین کلمات صدادار آی. آی صدای یکسان دارند ویکسان تلفظ می شوند. اینجا اما قانونی برای درست نوشتن وجود ندارد وکلمات کمتری با آی مثل آی تلفط می شود ). باید راحت یاد گرفته شوند

Detail (= جزئیات ) , Saite (= سیم) , Hain (= بیشه) , Mais (= بلال) , Laie (= ناشی) , Waise (= یتیم) , Kai (= اسکله) , Laib (= قرص نان) , Taille (= دور کمر) , Laich (= تخم ماهی ) , Mailand (= میلان) , Mainz (= ماینز) , Main (= ماین)

به خاطر سپردن همراه کلمات صدادار آی و اوی خیلی دوستان اشتباه وجود دارد، که همزمان صدا می شود اما بقیه نوشته می شود

 • Saite (bei der Gitarre) (= سیم گیتار) Seite (im Buch) (= صفحه)
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= یتیم) weise (klug sein) (= باهوش، عاقل)
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= تخم ماهی) der Leib (Körper) (= بدن)
 • Laiche (Fischeier) (= تخم ماهی ) Leiche (toter Körper) (= جسد)
 • Main (Fluss in Deutschland) (= ماین رودخانه در المان) mein (mir gehörend) (= من، به من تعلق دارد)

حرف ها و صدا می‌شود چ و ش

در کنار حرف های صدادار وجود دارد ترکیباتی از حرف ها شو چ مثل بی صدا ها کدام نوشته می‌شود اما مکالمه نمی‌شود

ها میتواند به دو صورت بیان بشود

 • در اول جمله به عنوان قوی‌تر

  Hund (= سگ) , Haare (= مو) , Haus (= خانه)
 • به عنوان یک گنگ ها، اغلب قبل از صامت ای، ام، آن، ار، قبل و بعد کلمه. سپس کلمه طولانی تلفظ می شود

  fehlen (= کسر داشتن) , nehmen (= گرفتن) , Zahn (= دندان) , Lehrer (= معلم) , sehen (= دیدن) , gehen (= رفتن) , Rehe (= آهو )

به خاطر سپردن کلمه ها، که با کیو، ش، اسپ، یات شروع می شود، به هیچ وجه حرف گنگ ها ندارند

Qual (= درد رنج ) , Schal (= بی معنی ) , spät (= دیر) , Tal (= دره)

تلفظ صحیح چ و ش مهم است، به عنوان مثال 1 و 2 نشان می‌دهد. هردو کلمه به نظر شبیه می آیند. واقعا دارند معانی مختلف دارند ومی توانند به راحتی استفاده شوند. اگر چ و غیر ش درست تلفظ نمی‌شوند

چ به دو شکل مختلف تلفظ می شود

 • پس از صداهای تاریک ا، ٱ، او، آو به عنوان صداهای ایکس

  Ach (= اوه) , Buch (= کتاب) , Loch (= سوراخ ) , Fach (= رشته) , Dach (= پشت بام) , doch (= واقعا)
 • پس از کلمه های دیگر، بعد از ال، آن، ار، واین در پسوند چن به نرم چ

  ich (= من) , Milch (= شیر) , Kirche (= کلیسا) , manchmal (= گاهی اوقات ) , Mädchen (= دختر بچه )
 • قبل آ، ٱ، او، آل، ار، اس همچنین ک

  Chaos (= بی نظمی ) , Chor (= کر) , sechs (= شش) , wachsen (= رشد کردن) , Fuchs (= روباه)

صحبت شد

 • ترکیب ش همیشه مثل یک صدای تلفظ می شود

  Fisch (= ماهی) , Kirsche (= گیلاس) , Mensch (= مردم) , falsch (= اشتباه)
 • ترکیب است و اسپ همچنین به عنوان حرفʃ⁠تلفظ میشود

  Strafe (= جریمه) , Stimme (= درست) , steil (= باشیب تند) , spät (= دیر) , Spaß (= لذت) , Sport (= ورزش)

به خاطر سپردن همراه کلمه 1 ش تلفظ نمی شود بلکه چ

دوبرابر شدن حرف صدادار و حرف های صامت، بی صدا

در برخی از کلمات حروف صدادار نوشته می‌شود بنابراین طولانی تلفظ می شوند

Saal (= تالار) , Meer (= دریا) , leer (= خالی) , Fee (= ساحره)

در مقایسه با دوبرابر شدن صدای بلند منجر به دوبرابر شدن‌ حرف صامت می شود که تلفظ کلمه قبل کوتاه است

Mann (= مرد) , dann (= بعدا) , komm (= بیا) , Bann (= سحر، جادو)

حرف س وسس

حرف اس می توانند در شکل های مختلف تلفظ شوند در کنار اس نرمال می آید اس دوقلو می آید همچنین حرف اس ßهم وجود دارد

نرم صحبت بشه، ابراز می‌شود اس طبق قانون همیشه بااس ساده نوشته می شود

singen (= خواندن) , Segel (= بادبان) , Rasen (= چمن) , lesen (= خواندن)
یک اس سخت و بی صدا می‌تواند یا با سس یا باßنوشته بشود. اینجا تعلق دارد
 • پشت واژگان کوتاه یک ss قرار دارد

  Fass (= خمره) , Pass (= پاسپورت ) , Tasse (= یک فنحان) , fressen (= غذا خوردن حیوانات ) , Kuss (= بوس) , Fluss (= رودخانه)
 • در ضمن ssاس همیشه با کمک تکیه بر miss استفاده می شود

  Missverständnis (= سوتفاهم ) , missachten (= نادیده گرفتن)
 • یک ß می نویسند اشخاص بعد از یک کلمه طولانی / یک اوملات بلند یا یعد از حرف دوصدا

  Maß (= اقدام) , Soße (= سس) , außen (= خارج از ) , Straße (= خیابان) , süß (= شیرین، بامزه) , fließen (= روان) , heiß (= گرم)

به یاد داشته باشید در سویس ß استفاده نمی شود، آنجا بجاش از دوتا اس ss استفاده می شود

بازگشت به بالا