Přejít k obsahu

Abeceda

Německá abeceda obsahuje 26 základních písmen, tři přehlásky Ä, Ö, Ü a rovněž ostré S (ß). Základní písmena dělíme na samohlásky (A, E, I, O, U) a souhlásky (B, C, D, F...). V němčině píšeme všechny podstatná jména, vlastní jména a názvy zemí s velkým začátečním písmenem, rovněž všechna slova na začátku věty a po tečce. Slovesa, zájmena a přídavná jména píšeme s malým písmenem.

Písmena

 • Aa Affe opice
 • Bb Ball míč
 • Cc Computer počítač
 • Dd Dach střecha
 • Ee Elefant slon
 • Ff Fahrrad jízdní kolo
 • Gg Gehirn mozek
 • Hh Hafen přístav
 • Ii Igel ježek
 • Jj Jacke bunda
 • Kk Kleid šaty
 • Ll Leiter vedoucí
 • Mm Maus myš
 • Nn Nase nos
 • Oo Orgel varhany
 • Pp Papier papír
 • Qq Quark tvaroh
 • Rr Radio rádio
 • Ss Sauna sauna
 • Tt Tiger tygr
 • Uu Uhr hodiny
 • Vv Vater otec
 • Ww Wasser voda
 • Xx Xylofon xylofon
 • Yy Yacht jachta
 • Zz Zahn zub

Přehlásky a ß

 • Ää Äpfel jablka
 • Öö Öl olej
 • Üü Überfall přepadení
 • ẞß Straße ulice

Všimněte si: Pokud na své klávesnici nemáte přehlásky ä, ö, ü a ostré S (ß), můžete zpravidla použít i ae, oe, ue a ss.

Hláskovací tabulka

V hláskovací tabulce je ke každému písmenu přiřazené jedno slovo. Tabulka má za úkol ulehčit komunikaci, např. při telefonování, kdy některá písmena znějí podobně a nerozumíme vždy všemu správně. Příjmení "Maier" bychom podle hláskovací tabulky vyslovili takto:

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M jako Martha, A jako Anton, I jako Ida, E jako Emil, R jako Richard.)

Hláskovací tabulka oficiálně stanovuje, které slovo patří k tomu-kterému písmenu. Mezi Německem, Rakouskem a Švýcarskem jsou zde rozdíly:

Písmeno Německo
(DIN 5009)
Rakousko
(ÖNORM A 1081)
Švýcarsko
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

V Německu se často alternativně používá pro písmeno S i jméno Siegfried a pro písmeno Z slovo Zeppelin. V Rakousku se často používá Christine pro Ch, Johann pro J, Norbert pro N a Zeppelin pro Z.

Dvojhlásky

V němčině se často vyskytují dvojhlásky. Dvojhlásky jsou dvě po sobě jdoucí samohlásky, např.: "ei", "ie", "ai", "eu", "äu" a "au". Zacházíme s nimi jako s jednou hláskou.

 • ei: Eis (= zmrzlina) , Eisenbahn (= železnice) , Eimer (= vedro)
 • ai: Mai (= květen) , Hai (= žralok) , Kaiser (= císař)
 • ie: Liebe (= láska) , Dieb (= zloděj) , Miete (= nájem) (tady se "e" nevyslovuje, ale "i" se stává dlouhým "í")
 • eu: Eule (= sova) , Euter (= vemeno) , Europa (= Evropa)
 • äu: Häuser (= domy) , Läuse (= vši) , Mäuse (= myši)
 • au: Haus (= dům) , Laus (= veš) , Maus (= myš)

Dvojhlásky "äu" a "eu" znějí při vyslovení stejně. Pokud chceme zjistit, jak se slovo správně píše, musíme se podívat na slovní kořen. Množné číslo od slova "Haus" je podle slovního kořene "Häuser", ne "Heuser", i když obě slova znějí stejně. Další příklady:

 • Maus (= myš) Mäuse (= myši)
 • Laus (= veš) Läuse (= vši)
 • Baum (= strom) Bäume (= stromy)

I dvojhlásky "ei" a "ai" znějí stejně a vyslovují se obě [aj]. Zde však neexistuje žádné pravopisné pravidlo a těch několik slov s "ai" (vyslovovaných stejně jako "ei") se musíme jednoduše naučit:

Detail (= podrobnost, detail) , Saite (= struna) , Hain (= háj) , Mais (= kukuřice) , Laie (= laik) , Waise (= sirotek) , Kai (= nábřeží) , Laib (= bochník) , Taille (= pás) , Laich (= jikry) , Mailand (= Miláno) , Mainz (= Mohuč) , Main (= Mohan)

Všimněte si: Při dvojhláskách "ai" a "eu" existuje hodně tzv. falešných přátel, slov, které stejně znějí, ale jinak se píší:

 • Saite (bei der Gitarre) (= struna) Seite (im Buch) (= strana)
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= sirotek) weise (klug sein) (= moudrý)
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= bochník) der Leib (Körper) (= tělo)
 • Laiche (Fischeier) (= jikry) Leiche (toter Körper) (= mrtvola)
 • Main (Fluss in Deutschland) (= Mohan) mein (mir gehörend) (= můj)

Písmeno "h" a hlásky "ch" a "sch"

Vedle dvojhlásek se v němčině vyskytují kombinace písmen "sch" a "ch", jako i neznělé "h", které se však jen píše, nevyslovuje se.

h je možné vyslovit dvěma způsoby:

 • Na začátku slova jako tvrdé [h]:

  Hund (= pes) , Haare (= vlasy) , Haus (= dům)
 • Jako němé, zamlčené "h", většinou před souhláskami l, m, n, r, jako i před/po samohláskách. Tehdy se samohláska před h vyslovuje dlouze:

  fehlen (= chybět) , nehmen (= brát) , Zahn (= zub) , Lehrer (= učitel) , sehen (= vidět) , gehen (= jít) , Rehe (= srna)

Všimněte si: Slova, která začínají na q, sch, sp nebo t, nikdy nemají němé h:

Qual (= bída) , Schal (= šála) , spät (= pozdě) , Tal (= údolí)

Jak ukazuje příklad Kirche (= kostel) a Kirsche (= třešeň) , správná výslovnost hlásek "ch" a "sch" je velmi důležitá. Obě slova vypadají velmi podobně, mají však odlišný význam a při nesprávné výslovnosti -ch-, případně -sch- si je můžeme splést.

ch se vyslovuje dvěma způsoby:

 • Po temných samohláskách (a, o, u, au) jako hrtanová hláska [x]:

  Ach (= ach) , Buch (= kniha) , Loch (= díra) , Fach (= obor) , Dach (= střecha) , doch (= přece)
 • Po všech ostatních samohláskách, po l, n, r a v koncovce -chen jako měkké ch [ç]:

  ich (= já) , Milch (= mléko) , Kirche (= kostel) , manchmal (= někdy) , Mädchen (= dívka)
 • Před a, o, u, l, r, s jako [k]:

  Chaos (= chaos) , Chor (= chór) , sechs (= šest) , wachsen (= růst) , Fuchs (= liška)

sch se vyslovuje:

 • Kombinace "sch" se vždy vyslovuje jako hláska [⁠ʃ⁠]​ (jako české "š").

  Fisch (= ryba) , Kirsche (= třešeň) , Mensch (= člověk) , falsch (= špatně, nesprávně)
 • Kombinace "St" a "Sp" se též vyslovují se [⁠ʃ⁠].

  Strafe (= trest) , Stimme (= hlas) , steil (= strmý) , spät (= pozdě) , Spaß (= zábava) , Sport (= sport)

Všimněte si: Ve slově bisschen (= trochu) se nevyslovuje "sch", ale "ch".

Zdvojení samohlásek a souhlásek

V některých slovech píšeme tu stejnou samohlásku zdvojeně, v důsledku čehož je její výslovnost dlouhá:

Saal (= sál, síň) , Meer (= moře) , leer (= prázdný) , Fee (= víla)

Zdvojení souhlásky způsobuje (na rozdíl od zdvojení samohlásky) to, že výslovnost předcházející samohlásky je krátká:

Mann (= muž) , dann (= potom) , komm (= pojď, přijď) , Bann (= kletba, kouzlo)

Písmena "s", "ß" a "ss"

Písmeno S můžeme vyslovovat různě. Vedle normálního "s" se vyskytuje i zdvojená souhláska "ss" a kromě toho ještě existuje ostré "ß".

Měkce vyslovené, znělé "s" se zpravidla vždy píše jako jednoduché -s-.

singen (= zpívat) , Segel (= plachta) , Rasen (= trávník) , lesen (= číst)
Tvrdé, neznělé "s" se píše buď -ss-, nebo -ß-. Zde platí:
 • Za jednou krátkou samohláskou stojí vždy -ss-:

  Fass (= sud) , Pass (= pas) , Tasse (= šálek) , fressen (= žrát) , Kuss (= polibek) , Fluss (= proud)
 • Kromě toho se -ss- používá vždy v předponě "miss-":

  Missverständnis (= nedorozumění) , missachten (= nedbat)
 • Ostré -ß- se píše po dlouhé samohlásce / dlouhé přehlásce nebo po dvojhlásce:

  Maß (= míra) , Soße (= omáčka) , außen (= venku) , Straße (= ulice) , süß (= sladký) , fließen (= proudit, téct) , heiß (= horký)

Všimněte si: Ve Švýcarsku se ostré ß nepoužívá, na jeho místě vždy stojí -ss-.

Zpět na začátek