Tek përmbajtja

Numrorët

Data

Në rastin e numrave vjetorë, dy numrat e parë jepen si numra reshtorë, pastaj fjala "-njëqaind" dhe më pas dy numrat e fundit si numra reshtorë.

Nga viti 2000 i gjithë numri katër-shifror thuhet si numër rreshtorl.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
neunzehnhundertfünfundsiebzig
2013
zweitausenddreizehn
zweitausenddreizehn

wann? (= kurr?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
im Jahre neunzehnhundertfünfundsiebzig
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
von neunzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig

Numrat rreshtor

Numrat rreshtor foromohen:

Nga 1. deir 19.:me mbaresën "-te", nga 20, me mbaresën "-ste".

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Përjashtime:

1.
der erste (= i pari)
3.
der dritte (= i treti)
7.
der siebte (= i shati)
8.
der achte (= i teti)

Pas fjalöve „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ nga 1. deri 19. shtohet mbaresa „-ten“; nga 20. mbaresa „-sten“.

wann? (= kurr?)

am (= në) , vom (= nga) , bis zum (= deri më) , seit dem (= që nga) , ab dem (= nga)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
në njëmbëdhjetë të shtatorit dy mijë e dy
am 15.03.
am fünfzehnten März
në pesëmbëdhjetë mars
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
nga njëmbëdhjeti i shtatorit dy mijë e dy deri në dymbëdhjetë tetor dy mijë e dymbëdhjetë
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
nga / që nga dymbëdhjetë tetori dy mijë e dymbëdhjetë
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
nga tridhjeti i prillit

Të dhënat për vende me numra rendor

Pas jalës „im “ nga 1. deri 19. shtohet mbaresa „-ten“; nga 20. mbaresa„-sten“.

wo? (= ku?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= në rrethin e shtatë
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= në rrethin njëzet e një
im 1. Stock = im ersten Stock
= ne katin e pare
Kthehu në fillim