Späť na obsah

Číslovky

Dátum

Pri letopočtoch uvádzame prvé dve číslice ako základné číslovky, potom slovo „-hundert-” a nakoniec posledné dve číslice ako základné číslovky.

Od roku 2000 vyslovujeme celé štvorciferné číslo ako základnú číslovku.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
tisícdeväťstosedemdesiatpäť
2013
zweitausenddreizehn
dvetisíctrinásť

wann? (= kedy?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
v roku 1975
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
od 1975 do 1980

Radové číslovky

Radové číslovky tvoríme nasledovne:

od 1. do 19.: koncovkou „-te“; od 20. koncovkou „-ste“.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Výnimky:

1.
der erste (= prvý)
3.
der dritte (= tretí)
7.
der siebte (= siedmy)
8.
der achte (= ôsmy)

Po slovách „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ pridávame k číslovkám od 1. do 19. koncovku „-ten“; k číslovkám od 20. koncovku „-sten“.

wann? (= kedy?)

am (= v určitý deň, dátum) , vom (= od) , bis zum (= až do) , seit dem (= od (určitého okamihu)) , ab dem (= od (určitého okamihu v budúcnosti))

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
jedenásteho septembra dvetisícdva
am 15.03.
am fünfzehnten März
pätnásteho marca
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
od jedenásteho septembra dvetisícdva do dvanásteho októbra dvetisícdvanásť
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
od dvanásteho októbra dvetisícdvanásť
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
od tridsiateho apríla

Označenia miesta s radovými číslovkami

Po slove „im“ pridávame k číslovkám od 1. do 19. koncovku „-ten“; k číslovkám od 20. koncovku „-sten“.

wo? (= kde?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= v siedmom okrese
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= v dvadsiatom prvom okrese
im 1. Stock = im ersten Stock
= na prvom poschodí
Späť na začiatok