ورود به محتوا

اعداد

تاریخ

برای گفتن تاریخ سال، دو عدد اول اساسی هستند و سپس کلمه "صد" ("hundert-") را اضافه می‌کنیم و بعد دو عدد باقیمانده را بیان می‌کنیم.

از سال ۲۰۰۰ به بعد همه چهار رقم را به عنوان عدد اصلی بیان می‌کنیم.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
هزار و نهصد و هفتاد و پنج
2013
zweitausenddreizehn
دوهزار و سیزده

wann? (= چه وقت؟ کی؟)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
از هزار و نهصد و هفتاد و پنج تا هزار و نهصد و هشتاد

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی به صورت زیر هستند:

۱ تا ۱۹: پسوند "te-" دارند و از ۲۰ به بعد پسوند "ste-" دارند.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

استثنا:

1.
der erste (= اولین)
3.
der dritte (= سومین)
7.
der siebte (= هفتم)
8.
der achte (= هشتم)

بعد از حروفی مانند am - vom - bis zum - seit dem - ab dem- برای اعداد ۱ تا ۱۹ خاتمه ten می‌گیرد و از عدد ۲۰ به بعد خاتمه sten می‌آید.

wann? (= چه وقت؟ کی؟)

am (= در) , vom (= از ) , bis zum (= تا) , seit dem (= از(زمان)) , ab dem (= از)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
در یازدهم سپتامبر دوهزار و دو
am 15.03.
am fünfzehnten März
در پانزدهم مارس
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
از یازدهم سپتامبر دو هزار و دو تا دوازدهم اکتبر دو هزار و دوازده
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
از دوازدهم اکتبر دو هزار و دوازده
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
از سی ام آوریل

محل‌های مشخص با اعداد ترتیبی

پس از حرف im برای اعداد ۱ تا ۱۹ خاتمه ten می‌آید و از عدد ۲۰ به بعد خاتمه sten می‌گیرد

wo? (= کجا؟)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= در منطقه هفتم
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= در منطقه بیست و یکم
im 1. Stock = im ersten Stock
= در طبقه اول
بازگشت به بالا