Στο περιεχόμενο

Αριθμοί

Δοτική

Στις χρονολογίες πρώτα εκφράζονται οι δύο πρώτοι αριθμοί ως απόλυτος αριθμός, μετά η λέξη „-hundert” (εκατό) και μετά τα δύο τελευταία ψηφία πάλι ως απόλυτος αριθμός.

Από το έτος 2000 λέγεται ολόκληρος ο τετραψήφιος αριθμός ως ενιαίος.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
1975
2013
zweitausenddreizehn
2013

wann? (= Πότε;)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
το έτος 1975
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
από το 1975 μέχρι το 1980

Τακτικοί αριθμοί

Οι τακτικοί αριθμοί σχηματίζονται:

από το 1 μέχρι το 19 η κατάληξη είναι „-te“;από το 20 η κατάληξη είναι „-ste“.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Εξαιρέσεις:

1.
der erste (= ο πρώτος)
3.
der dritte (= ο τρίτος)
7.
der siebte (= ο έβδομος)
8.
der achte (= ο όγδοος)

Μετά από τις λέξεις „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ προσαρτάται από το 1 μέχρι το 19 η κατάληξη „-ten“ ; από το 20 η κατάληξη „-sten“.

wann? (= Πότε;)

am (= στις) , vom (= από) , bis zum (= μέχρι) , seit dem (= από το) , ab dem (= από το)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
στις 11 Σεπτεμβρίου 2002
am 15.03.
am fünfzehnten März
στις 15 Μαρτίου 11.09.2002-12.10.2012
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
από τις 11 Σεπτεμβρίου 2002 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
από τις 12 Οκτωβρίου 2012
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
από τις 30 Απριλίου

Τοποθεσίες με τακτικούς αριθμούς

Μετά από τη λέξη „im“ προσαρτάται από το 1 μέχρι το 19 η κατάληξη „-ten“ ; από το 20 η κατάληξη „-sten“.

wo? (= Πού;)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= στην έβδομη περιφέρεια
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= στην εικοστή πρώτη περιφέρεια
im 1. Stock = im ersten Stock
= στον πρώτο όροφο
Πίσω στην αρχή