Към съдържанието

Числителни имена

Дата

При годините първите две числа се изговарят като бройно числително, следва думата "-сто" и накрая последните две числа също като бройно.

От 2000 година нататък числото се изговаря като цяло четиризначно бройно числително.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
хиляда деветстотин седемдесет и седма
2013
zweitausenddreizehn
две хиляди и тринайсета

wann? (= кога?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
през хиляда деветстотин седемдесет и пета година
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
от хиляда деветстотин седемдесет и пета до хиляда деветстотин и осемдесета година

Числителни редни

Числителните редни имена се образуват:

от 1-ви до 19-ти: окончание +-te"; от 20-ти нагоре окончание "-ste".

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Изключения:

1.
der erste (= първият)
3.
der dritte (= вторият)
7.
der siebte (= седмият)
8.
der achte (= осмият)

След думите „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ от 1-ви до 19-ти се прибавя окончание "-ten"; от 20-ти окончание "-sten".

wann? (= кога?)

am (= на) , vom (= от) , bis zum (= до) , seit dem (= от (за време), откакто) , ab dem (= от (за време, нататък))

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
на единайсети септември две хиляди и втора
am 15.03.
am fünfzehnten März
на петнайсети март
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
от единайсети септември две хиляди и втора до дванайсети октомври две хиляди и дванайсета
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
на/от дванайсети октомври две хиляди и дванайсета
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
на трийсети април

Обозначение за място с редни числителни

След думата "im" от 1-ви до 19-ти се поставя окончание "-ten"; от 20-ти нагоре окончание "-sten".

wo? (= къде?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= в седми окръг
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= в двайсет и първи окръг
im 1. Stock = im ersten Stock
= на първия етаж
Назад към началото