Späť na obsah

Slovosled v hlavnej vete

Veta sa skladá z podmetu (osoba alebo vec, ktorá činnosťvykonáva), prísudku (vyčasované sloveso) a prípadne ďalších vetných členov.

V hlavnej vete (oznamovacej) je prísudok na druhom mieste.

I II III
Ich gehe heute ins Kino.
Unser Vater spielt gern Tennis.
Natalie faulenzt nicht gern.
Ich gehe heute ins Kino.
= Dnes idem do kina.
Unser Vater spielt gern Tennis.
= Náš otec hrá rád tenis.
Natalie faulenzt nicht gern.
= Natalie nerada zaháľa.

Ak je na prvom mieste v hlavnej vete iný vetný člen, podmet nasleduje hneď po prísudku.

I II III
Heute gehe ich ins Kino.
Heute gehe ich ins Kino.
= Dnes idem do kina.

Opytovacia veta

Zisťovacia otázka – bez opytovacieho zámena: na prvom mieste je prísudok, potom podmet.

I II III
Gehst du heute ins Kino?
Gibt es etwas über Architektur?
Gehst du heute ins Kino?
= Ideš dnes do kina?
Gibt es etwas über Architektur?
= Máte niečo nové o architektúre?

Na takéto zisťovacie otázky odpovedáme „Ja.” (Áno.) alebo „Nein.” (Nie.)

Dopĺňacia otázka – s opytovacím zámenom: na prvom mieste je opytovacie zámeno, na druhom mieste je prísudok, hneď po ňom nasleduje podmet.

I II III
Wohin gehst du heute?
Wie ist Ihr Name?
Wo ist die Ausstellung?
Wohin gehst du heute?
= Kam ideš dnes?
Wie ist Ihr Name?
= Aké je vaše meno?
Wo ist die Ausstellung?
= Kde je výstava?

Opytovacie zámená

Opytovacie zámená začínajú písmenom „w”.

wer? (= kto?)
 • Wer ist das?
  Kto je to?
was? (= čo?)
 • Was möchtest du trinken?
  Čo by si chcel piť?
 • Was machen wir heute?
  Čo budeme dnes robiť?
wessen? (= koho?)
 • Wessen Katze ist das?
  Čia je to mačka?
wem? (= komu?)
 • Wem soll ich helfen?
  Komu mám pomôcť?
wen? (= koho?)
 • Wen besuchen wir heute?
  Koho dnes navštívime?
warum? (= prečo?)
 • Warum warst du nicht in der Schule?
  Prečo si nebol v škole?
wann? (= kedy?)
 • Wann kommst du zu uns?
  Kedy prídeš k nám?
wo? (= kde?)
 • Wo wohnst du?
  Kde bývaš?
 • Wo ist die Ausstellung?
  Kde je výstava?
wohin? (= kam?)
 • Wohin fahrt ihr im Urlaub?
  Kam idete na dovolenku?
woher? (= odkiaľ?)
 • Woher kommst du?
  Odkiaľ pochádzaš?

Poradie predmetov vo vete

Ak sa vo vete nachádzajú dva predmety vo forme substantív, predmet v datíve stojí pred predmetom v akuzatíve.

Ich gebe meinem Freund das Buch.
= Podám môjmu priateľovi knihu.

Predmet vo forme osobného zámena stojí vždy pred predmetom vo forme substantíva.

Ich gebe ihm das Buch.
= Podám mu knihu.
Ich gebe es ihm.
= Podám mu ju.

Ak sa vo vete nachádzajú dva predmety vo forme osobných zámen, predmet v akuzatíve stojí pred predmetom v datíve.

Ich gebe meinem Freund das Buch.
Ich gebe es ihm.

Negácia "nicht"

Negáciu „nicht” používame, keď chceme negovať celú vetu alebo vetný člen.

Popretie celej vety: „nicht” na konci vety, ale pred druhým slovesom.

Ich liebe dich nicht.
= Nemilujem ťa.
Ich kann leider nicht schwimmen.
= Bohužiaľ neviem plávať.

Popretie vetného člena: „nicht” pred tým vetným členom, ktorý chceme poprieť.

Ich will nicht jetzt schwimmen (sondern in einer Stunde).
= Nechcem plávať teraz (ale až o hodinu).
Sie geht nicht mit Florian (sondern mit Markus).
= Nejde s Florianom (ale s Markusom).

Opytovacie zámeno „welch-“

Opytovacie zámeno „welch-“ používame, keď vyberáme jednu konkrétnu osobu alebo vec spomedzi viacerých.

Opytovacie zámeno „welch-“ stojí pred substantívom namiesto určitého člena.

Opytovacie zámeno „welch-“ skloňujeme ako určitý člen.

Tabuľka 1 – Pádové koncovky
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
 • welcher Tisch?
  ktorý stôl?
 • welcher Rock?
  ktorá sukňa?
 • welche Lampe?
  ktorá lampa?
 • welche Jacke?
  ktorá bunda?
 • welches Bett?
  ktorá posteľ?
 • welches Kleid?
  ktoré šaty?
 • welche Stühle?
  ktoré stoličky?

 • ktoré topánky?
Genitiv
 • welches Tisches?
 • welches Rockes?
 • welcher Lampe?
 • welcher Jacke?
 • welches Bettes?
 • welches Kleides?
 • welcher Stühle?
 • welcher Schuhe?
Dativ
 • welchem Tisch?
 • welchem Rock?
 • welcher Lampe?
 • welcher Jacke?
 • welchem Bett?
 • welchem Kleid?
 • welchen Stühlen?
 • welchen Schuhen?
Akkusativ
 • welchen Tisch?
 • welchen Rock?
 • welche Lampe?
 • welche Jacke?
 • welches Bett?
 • welches Kleid?
 • welche Stühle?
 • welche Schuhe?

Vedľajšia veta príčinná s „weil” (pretože)

Spojka „weil” (preto, pretože) označuje príčinu. Po spojke nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + na konci prísudok). Ak stojí príčinná veta na začiatku súvetia (ako prvá veta), hlavná veta (ktorá nasleduje za ňou) musí začínať prísudkom.

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich sehr krank bin.
= Dnes ostanem doma, lebo som veľmi chorý.
Weil ich sehr krank bin, bleibe ich heute zu Hause.
= Pretože som veľmi chorý, ostanem dnes doma.
Wir kommen schon am Freitag, weil wir einen langen Weg haben.
= Prídeme už v piatok, pretože máme dlhú cestu.
Ich bin sauer, weil ich Hunger habe.
= Som mrzutý, lebo som hladný.

Vety s "dass"

Predmetové vety s "dass"

Vedľajšie vety predmetové začínajú spojkou „dass“ (že). Po spojke nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + prísudok na konci).

Er hat gesagt, dass sie nicht kommen können.
= Povedal, že nemôžu prísť.
Wahrscheinlich haben Sie schon erfahren, dass es neue Lehrerinnen und Lehrer gibt.
= Pravdepodobne už viete, že máme nových učiteľov a učiteľky.
Bist du sicher, dass Ömer in der Schule isst?
= Si si istý, že Ömer v škole je?

Niektoré vedľajšie vety zastupujú vetný člen. V nemčine sa nazývajú "Gliedsätze".

Ak vedľajšia veta stojí na mieste priameho predmetu (tak ako v tomto prípade), nazývame ju predmetová veta. Vedľajšia veta plní funkciu priameho predmetu hlavnej vety.

Na vedľajšiu vetu predmetovú sa pýtame rovnako ako na priamy predmet.

Was weißt du? – Ich weiß, dass du in deinem Architektenbüro viel zu tun hast.
= Čo vieš? – Viem, že máš v kancelárii veľa práce.
Was hast du erfahren? – Ich habe erfahren, dass der Bus nicht fährt.
= Čo si zistil? – Zistil som, že autobus nejde.
Nur knapp 18 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind.Was gaben 18 Prozent der Umfrageteilnehmer an? Dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind.
= Iba takmer 18 percent účasntníkov ankety uviedlo, že nemajú absolútne žiadny problém s obsluhou komplexných funkcií vo vozidlách. – Čo uviedlo 18 percent účasntníkov ankety? Že nemajú absolútne žiadny problém s obsluhou komplexných funkcií vo vozidlách.

Podmetové vety s "dass"

Vedľajšiu vetu, ktorá zastupuje podmet, voláme podmetová veta. Podmetová veta informuje o podmete vety a pýtame sa na ňu otázkou "wer" alebo "was".

Mein größter Wunsch ist, dass meine Freundin mich zu Weihnachten besucht. - Was ist mein größter Wunsch? - Dass meine Freundin mich zu Weihnachten besucht.
= Mojím najväčším želaním je, aby ma moja priateľka na Vianoce navštívila. - Čo je mojím najväčším želaním? - Aby ma moja priateľka na Vianoce navštívila.
Dass es nicht schneit, ist sehr schade. - Was ist sehr schade? - Dass es nicht schneit.
= Je veľká škoda, že nesneží. - Čo je veľká škoda? - Že nesneží.

Nepriame otázky

Otázky môžu mať podobu vedľajších viet v súvetiach.

Vo vedľajšej vete v dopĺňacej otázke (s opytovacím zámenom na začiatku) stojí prísudok na konci.

Was hast du heute gekauft?
= Čo si dnes kúpil?
Ich habe gefragt, was du heute gekauft hast.
= Pýtal som sa, čo si dnes kúpil.
Ich würde auch gerne wissen, wann das Kinocafé aufmacht.
= Rád by som tiež vedel, kedy otvára kaviareň v kine.

Vedľajšia veta zo zisťovacej otázky začína spojkou „ob“ (či); prísudok je na konci vety.

Kommst du heute zu mir?
Prídeš dnes ku mne?
Ich habe gefragt, ob du heute zu mir kommst.
Pýtal som sa, či dnes prídeš ku mne.
Ist die E-Mail-Adresse richtig?
Je tá e-mailová adresa správna?
Ich bin nicht sicher, ob die E-Mail-Adresse richtig ist.
Nie som si istý, či je tá e-mailová adresa správna.
Könnten Sie mich bitte zurückrufen und mir sagen, ob die Reservierung in Ordnung geht?
= Mohli by ste mi, prosím, zavolať naspäť a povedať mi, či rezervácia prebehla v poriadku?

Vedľajšia veta podmienková s „wenn” (keď)

Spojka „wenn” (keď) označuje podmienku. Po spojke nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + prísudok na konci).

Wenn das Wetter heute schön ist, gehen wir in den Park.
= Keď bude dnes pekné počasie, pôjdeme do parku.
Wir gehen in den Park, wenn das Wetter heute schön ist.
= Pôjdeme do parku, keď bude dnes pekné počasie.
Wenn es mit der Karriere als Fußballspieler nichts wird, habe ich schon einen Plan B.
= Keď nebude nič z kariéry futbalistu, mám plán B.
Wenn Sie sofort übersiedeln möchten, können Sie bei einer älteren Dame im Stadtzentrum wohnen.
= Ak sa chcete okamžite presťahovať, môžete bývať u jednej staršej panej v centre mesta.

Podmienkové vety (s nereálnou podmienkou) sú často v konjunktíve.

Wenn das Wetter heute schön wäre, würden wir in den Park gehen.
= Keby bolo dnes pekné počasie, išli by sme do parku.
Wir würden in den Park gehen, wenn das Wetter heute schön wäre.
= Išli by sme do parku, keby bolo dnes pekné počasie.
Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es im Stiegenhaus viel gemütlicher wäre, wenn die Heizung funktionieren würde.
= Na záver by som vás rád upozornil na to, že na schodisku by bolo oveľa príjemnejšie, keby fungovalo kúrenie.
Es wäre schön, wenn Sie sich bis Montag nächster Woche melden könnten.
= Bolo by pekné, keby ste sa mohli ozvať do pondelka budúceho týždňa.
Wenn Sie noch ein bisschen warten könnten, hätte ich ein sehr günstiges Angebot.
= Keby ste mohli ešte chvíľu počkať, mal by som veľmi výhodnú ponuku.

Vedľajšia veta prípustková s „obwohl” (hoci) a „trotzdem” (napriek tomu)

Prípustkové vedľajšie vety odpovedajú na otázku „napriek akému protidôvodu?“.

Prípustkovú vetu môže uvádzať spojka „obwohl“ (hoci). Po spojke nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + prísudok na konci).

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.
= Hoci veľmi silno prší, ideme so psom na prechádzku.
Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark regnet.
= Pôjdeme na prechádzku so psom, aj keď veľmi silno prší?
Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat?
= Musím tiež platiť, hoci nemá obedy?
Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich sehr bei meiner Arbeit.
= Hoci to neodporuje domovému poriadku, veľmi ma to ruší pri práci.

Prípustková veta môže začísať aj spojkou „trotzdem“ (napriek tomu). Po tejto spojke sa musí obrátiť slovosled (prísudok + podmet + ostatné vetné členy).

Es regnet sehr stark, trotzdem gehen wir mit dem Hund spazieren.
= Veľmi silno prší, napriek tomu ideme na prechádzku so psom.
Ich habe die Mieter schon mehrmals auf diese Probleme hingewiesen, trotzdem hat sich bisher leider gar nichts geändert.
= Už niekoľko ráz som na tieto problémy upozornil nájomníkov, napriek tomu sa, žiaľ, doteraz vôbec nič nezmenilo.

Vedľajšia veta dôsledková s „deshalb” (preto)

Spojka „deshalb” (preto, z toho dôvodu) označuje následok. Po tejto spojke sa musí obrátiť slovosled (prísudok + podmet + ostatné vetné členy).

Ich bin sehr krank, deshalb bleibe heute zu Hause.
= Som veľmi chorý, preto dnes ostanem doma.
Sie hatten weniger zu tun, deshalb hatten sie bestimmt weniger Stress.
= Mali menej práce, preto mali určite menej stresu.

Vedľajšia veta účelová s „um…zu” a „damit” (aby)

Účelové vety odpovedajú na otázku „načo?“ a „na aký účel?“.

Ak je v hlavnej aj vedľajšej vete rovnaký podmet, účelová veta je s hlavnou vetou spojená spojkou „um“, po ktorej nasledujú všetky ostatné vetné členy a na konci vety infinitív s „zu“.

ich (= ja) = ich (= ja)

 • Ich lerne fleißig Deutsch. Ich will in Deutschland studieren.
  Usilovne sa učím po nemecky. Chcem študovať v Nemecku.
 • Ich lerne fleißig Deutsch, um in Deutschland zu studieren.
  Usilovne sa učím po nemecky, aby som mohol študovať v Nemecku.
 • Zwei Škoda-Automechaniker fahren in ein einsames, österreichisches Alpendorf, um Ski zu fahren.
  Dvaja automechanici sa idú do osamelej rakúskej alpskej dediny lyžovať.

Vo vete s „um…zu-Satz“ nie je nikdy modálne sloveso „wollen“ (chcieť).

 • Laura sieht sich oft Filme an. Sie will mit den Freunden darüber reden.
  Laura často pozerá filmy. Chce sa o tom rozprávať s priateľmi.
 • Laura sieht sich oft Filme an, um will mit den Freunden darüber zu reden.
  Laura často pozerá filmy, aby sa o tom rozprávala s priateľmi.

Ak sú v hlavnej a vedľajšej vete rozdielne podmety, účelová veta je s hlavnou vetou spojená spojkou „damit“. Po spojke nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + prísudok na konci).

ich (= ja) mein Chef (= môj šéf)

 • Ich lerne fleißig Deutsch. Mein Chef soll zufrieden sein.
  Usilovne sa učím po nemecky. Môj šéf musí byť spokojný.
 • Ich lerne fleißig Deutsch, damit mein Chef zufrieden ist.
  Usilovne sa učím po nemecky, aby bol môj šéf spokojný.

Viacslovný spájací výraz "entweder... oder"

Viacslovné spájacie výrazy sa skladajú z dvoch častí. Môžu spájať časti viet alebo aj celé vety. Prvá časť stojí vtedy pred prvou spájanou časťou, druhá časť stojí potom medzi obomi spájanými časťami vety.

Junge Männer ab 18 Jahren müssen entweder 6 Monate zum Bundesheer gehen oder einen 9-monatigen Zivildienst bei einer sozialen Organisation machen.
= Mladí muži od 18 rokov musia absolvovať buď vojenskú službu na 6 mesiacov, alebo 9-mesačnú civilnú službu u niektorej sociálnej organizácie.
Im Sommer wollen Markus und Stefanie entweder nach Holland oder nach Frankreich fahren.
= V lete chcú ísť Markus a Stefanie buď do Holandska, alebo do Francúzska.
Hans hat immer Glück im Leben. Entweder gewinnt er im Lotto, oder er findet Geld auf der Straße.
= Hans má v živote vždy šťastie. Buď vyhrá v Loto, alebo nájde peniaze na ulici.
Entweder sagst du endlich die Wahrheit, oder ich rufe die Polizei.
= Buď konečne povieš pravdu, alebo sa s tebou už nebudem baviť.

Vzťažné vety

Vzťažné vety sú vedľajšie vety, ktoré bližšie opisujú substantívum nadradenej vety. Väčšinou nasledujú hneď po danom slove, na ktoré sa vzťahujú. Na začiatku vzťažnej vety stojí vzťažné zámeno alebo príslovka. Toto zámeno/príslovka musí byť v takom páde, aký si vyžaduje sloveso vedľajšej vety. Má rovnaký tvar ako určitý člen (okrem datívu plurálu). Po vzťažnom zámene nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + prísudok na konci).

Tabuľka 1 – Pádové koncovky
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
der
die
das
die
Genitiv
des
der
des
der
Dativ
dem
der
dem
denen
Akkusativ
den
die
das
die
Nominativ
Das ist der Mann, der meine Schwester heiraten will.
To je muž, ktorý sa chce oženiť s mojou sestrou.
(Wer will meine Schwester heiraten?)
Kto sa chce oženiť s mojou sestrou?
Genitiv
Das ist der Mann, dessen Haare grau sind.
To je muž, ktorého vlasy sú šedivé.
(Wessen Haare sind grau?)
Čie vlasy sú šedivé?
Dativ
Das ist der Mann, dem ich gestern begegnet bin.
To je muž, ktorého som stretol včera.
(Wem bin ich gestern begegnet?)
Koho som včera stretol?
Akkusativ
Das ist der Mann, den meine Schwester liebt.
To je muž, ktorého miluje moja sestra.
(Wen liebt meine Schwester?)
Koho miluje moja sestra?

Substantívum v hlavnej vete rozhoduje o čísle a rode vzťažného zámena, sloveso vo vedľajšej vete rozhoduje o jeho páde.

Vzťažné zámená sa môžu spájať s predložkami, ako to vyžaduje sloveso vo vedľajšej vete.

Vzťažné vety môžeme vsunúť do hlavnej vety, pričom ich oddelíme čiarkami.

Das ist das Mädchen, das ich gut kenne.
= To je dievča, ktoré dobre poznám.
Dafür ist der Mieter in der Wohnung Nr. 4 verantwortlich, der auch gestern wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen ließ.
= Za to je zodpovedný nájomník v byte č. 4, ktorý aj včera nechal svojho bojového psa opäť pobehovať voľne po dome bez náhubku a vôdzky.
Die Nachbarn, denen ich Geld geliehen habe, sind sehr nett.
= Susedia, ktorým som požičal peniaze, sú veľmi milí.
Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Frau, die in der Wohnung Nr. 7 wohnt, in der Früh beim Duschen regelmäßig laut und falsch singt.
= Ďalej by som vás rád upozornil na to, že žena, ktorá býva v byte č. 7, si pravidelne ráno v sprche nahlas a falošne spieva.
Die Straßenbahn, auf die ich warte, kommt endlich.
= Konečne prichádza električka, na ktorú čakám.

Ak vzťažná veta obsahuje sloveso s predložkovou väzbou, musí táto predložka stáť pred vzťažným zámenom.

Die Narrenrufe sind Teil der Karnevalskultur, zu der auch die Karnevalsumzüge gehören.
= Šašovské pozdravy sú súčasťou karnevalovej kultúry, ku ktorej patria aj karnevalové sprievody.

Pokiaľ sa vzťažné zámeno vzťahuje na nejaké miesto, môžeme predložku a vzťažné zámeno nahradiť príslovkou "wo".

Das ist die Stadt, in der Einstein geboren wurde.
= To je mesto, v ktorom sa narodil Einstein.
oder
= alebo
Das ist die Stadt, wo Einstein geboren wurde.
= To je mesto, kde sa narodil Einstein.

Vedľajšia veta časová

Po časovej spojke nasleduje vedľajšia veta (podmet + ostatné vetné členy + prísudok na konci).

Spojky „als” (keď) a „wenn” (keď)

„Wenn” používame pri dejoch v prítomnom a budúcom čase alebo pri opakovaných minulých dejoch.

Wenn er mich besucht, bringt er immer eine Flasche Wein mit.
= Keď ma navštívi, vždy prinesie fľašu vína.
Wenn er mich besuchte, brachte er immer eine Flasche Wein mit.
= Keď ma navštevoval, vždy priniesol fľašu vína.
Immer wenn in ihrem Leben etwas Besonderes passiert ist, hat sie ein Buch geschrieben.
= Vždy, keď sa v jej živote udialo niečo mimoriadne, napísala knihu.

Časová funkcia pri vetách na "wenn"

Vety na "wenn" môžu byť podmieňovacie alebo časové.

Opakujúci sa dej: Veta s "wenn" odpovedá v tomto prípade na otázku "wann".

Sie freuen sich, wenn ich zu ihnen komme und erzählen mir aus ihrem Leben.
= Tešia sa, keď prídem k nim a rozprávajú mi príbehy zo svojho života.
Es ist Winter. Wenn ich morgens aufstehe, ist es draußen noch dunkel.
= Je zima. Keď ráno vstanem, vonku je ešte tma.
Wenn ich abends zu viel Kaffee getrunken habe, kann ich nachts nicht einschlafen.
= Keď večer vypijem priveľa kávy, nemôžem v noci zaspať.
Wenn ich mittags Pause mache, klingelt oft mein Telefon und ich werde gestört.
= Keď si na poludnie robievam prestávku, často mi zvoní telefón a to ma ruší.

Predčasnosť a podmienka:
Časová veta s "wenn" vyjadruje, že dej vedľajšej vety sa vykonáva skôr než dej hlavnej vety. Aby sa obsah hlavnej vety mohol uskutočniť, musí byť splnená podmienka.

Wenn ich mein soziales Jahr abgeschlossen habe, möchte ich mit dem Studium beginnen.
= Keď dokončím svoj sociálny rok, chcel by som začať študovať.
Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben, können sie fernsehen.
= Keď majú deti urobené domáce úlohy, smú pozerať televíziu.
Wenn ich gut Deutsch gelernt habe, möchte ich in Deutschland studieren.
= Keď sa naučím dobre po nemecky, chcel by som študovať v Nemecku.

„Als” používame pri jednorazových minulých dejoch.

Als ich den Brief gelesen habe, habe ich mich an die Ferien erinnert.
= Keď som čítal list, spomenul som si na prázdniny.
Als ich Kind war, las ich sehr gern Märchen.
= Keď som bol dieťa, čítal som veľmi rád rozprávky.
Als sie 16 war, wollte sie groß sein und siegen.
= Keď mala 16 rokov, chcela byť veľká a vyhrávať.
minulosť prítomnosť, budúcnosť
jednorazový dej als wenn
opakovaný dej wenn wenn

Spojka „bevor“ (predtým, než)

Bevor ich zu Abend esse, mache ich noch Ordnung in der Küche.
= Predtým, než večeriam, urobím ešte v kuchyni poriadok.
Bevor sie ihren dritten Mann geheiratet hat, war ihre Autobiographie schon fertig.
= Predtým, než sa vydala za svojho tretieho manžela, bola jej autobiografia už hotová.

Spojka „seit“ / “seitdem” (od / odvtedy)

Seitdem ich sie kennen gelernt habe, geht es mir viel besser.
= Odkedy som ju spoznal, mám sa oveľa lepšie.
Seitdem ich dieses Lied singe, kommt die Knef in meine Träume.
= Odkedy si spievam túto pesničku, zjavuje sa mi Knef v snoch.

Spojka „bis“ (až kým)

Wir bleiben hier, bis eure Eltern kommen.
= Ostaneme tu, kým prídu vaši rodičia.

Spojka „während“ (zatiaľ čo)

Während in Europa noch Krieg herrschte, drehte sie bereits die ersten Filme.
= Zatiaľ čo v Európe ešte zúrila vojna, ona už natáčala prvé filmy.

Neurčitkové vety

Infinitív (neurčitok) stojí vždy na konci vety.

Pred infinitívom môže stáť slovo „zu“, ktoré nemá vlastný význam.

Infinitív bez „zu” sa vyskytuje:

 • pri modálnych slovesách:

  Ich kann sehr gut schwimmen.
  = Viem veľmi dobre plávať.
  Können Sie mich bitte beraten?
  = Mohli by ste mi prosím poradiť?
 • v konjunktíve po „würde”:

  Ich würde gern nach Australien reisen.
  = Rád by som cestoval do Austrálie.
 • v budúcom čase Futur I:

  In 20 Jahren werden die Menschen auf dem Mond leben.
  = O 20 rokov budú ľudia žiť na Mesiaci.
 • po slovesách vyjadrujúcich pohyb:

  Wir gehen schwimmen.
  = Ideme plávať.
  Wann kommst du essen?
  = Kedy prídeš jesť?
 • po slovesách vyjadrujúcich vnímanie:

  Ich sehe die Kinder spielen.
  = Vidím deti hrať sa.
  Ich höre die Nachbarin singen.
  = Počujem susedku spievať.
 • po slovesách: „lernen“ (učiť sa), „lehren“ (učiť), "helfen" (pomôcť):

  Wir lernen Deutsch sprechen.
  = Učíme sa hovoriť po nemecky.
  Ich helfe dir die Hausaufgaben machen.
  = Pomôžem ti urobiť domáce úlohy.
 • po slovese "lassen":

  Ich lasse das Fahrrad reparieren.
  = Nechám bicykel opraviť.

V ostatných prípadoch stojí pred infinitívom na konci vety „zu“. Medzi hlavnou vetou a neurčitkovou vetou s „zu“ môže byť čiarka.

Es fängt an zu regnen.
= Začína pršať.
Hör auf zu rauchen.
= Prestaň fajčiť.
Ich habe vor, ein Konto zu eröffnen.
= Mám v úmysle otvoriť si účet.
Ich bitte Sie, hier noch zu unterschreiben.
= Prosím vás, ešte sa tu podpíšte.

Neurčitkové vety s "zu"

Štruktúry s „zu“ pred infinitívom:

 • "es ist" + adjektívum:

  Es ist gesund viel Obst zu essen.
  = Jesť veľa ovocia je zdravé.
 • "haben" + substantívum:

  Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu sprechen.
  = Nemám teraz čas s tebou hovoriť.
  Wir haben die Absicht, die Sache noch einmal zu besprechen.
  = Máme v úmysle celú vec ešte raz prebrať.

Keď je vo vete iba jeden podmet, ale dve slovesá, môžeme tieto slovesá spojiť pomocou "zu". V tomto prípade je prvé sloveso vyčasované a druhé stojí v neurčitku na konci vety.

Helga versucht zu schlafen.
= Helga sa pokúša spať.

Ak ide o neurčitkovú vetu, musíme ju oddeľovať čiarkou. Pri neurčitkovej vete sa sloveso z hlavnej vety vzťahuje na dej vedľajšej vety. Neurčitok s zu stojí na poslednom mieste.

Helga versucht, nachts früh zu schlafen.
= Helga sa pokúša chodiť večer skoro spať.

Neurčitok s zu sa vyskytuje hlavne pri určitých slovesách. Zopár takýchto slovies je uvedených nižšie:

versuchen
= pokúsiť sa
Ich versuche, die Vokabeln so schnell wie möglich zu lernen.
= Pokúšam sa naučiť slovíčka tak rýchlo, ako to je možné.
hoffen
= dúfať
Ich hoffe, dich bald wiederzusehen.
= Dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme.
vorschlagen
= navrhnúť
Ich schlage vor, heute Abend in einem Restaurant zu essen.
= Navrhujem dnes večerať v reštaurácii.
aufhören
= prestať
Ich habe letzten Freitag aufgehört zu rauchen.
= Minulý piatok som prestal fajčiť.
beginnen
= začať
Morgen beginne ich, abends eine Stunde Sport zu machen.
= Zajtra začnem po večeroch vždy hodinu športovať.
sich freuen
= tešiť sa
Ich freue mich, dich am Wochenende zu treffen.
= Teším sa, že sa cez víkend stretneme.

Modálne častice

Nemčina je jazyk bohatý na modálne častice. Modálne častice sa vyskytujú predovšetkým v hovorenej reči. Sú to nesklonné slová, ktoré vyjadrujú zámer a často určitú emóciu hovoriaceho, môžeme nimi zosilniť alebo naopak zoslabiť účinok hovorenej vety.

"S ich pomocou môže hovorca signalizovať istotu, prijatie, odstup, emocionálny postoj alebo racionálne a kvalitatívne hodnotenie." (Helbig/Helbig 1990: Klappentext).

Mnohé modálne častice môžu mať aj viacero významov. Väčšinou stoja v strede vety za slovesom a zámenom.

Príklady použitia niektorých modálnych častíc:

aber
= ale, no, však
Das war aber ein Film! Ich werde ihn Jahre lang nicht vergessen.
= To bol ale film! Ešte dlhé roky naň nezabudnem.
doch
= predsa, ba
Wieso stehen Sie vor der Tür? Kommen Sie doch rein!
= Prečo stojíte pred dverami? Poďte predsa dnu!
bloß
= len, práve
Wo ist bloß meine Brille? Ich hatte sie doch eben noch.
= Kde sú len moje okuliare? Veď teraz som ich mal.
denn
= pretože, že, pravdaže
Wieder bei der Arbeit? Bist du denn wieder ganz gesund?
= Opäť v práci? Už si úplne zdravý?
ja
= hej, ale, ba
Horst kann mir das Rauchen nicht verbieten. Er ist ja nicht mein Vater.
= Horst mi nemôže zakázať fajčiť. Veď nie je môj otec.
wohl
= asi, približne, hádam, azda
Mit 200 km/h auf der Landstraße! Du bist wohl lebensmüde!
= 200 km/hod po obyčajnej ceste! Teba azda omrzel život!
eigentlich
= vlastne
Du sag mal, ist Paul eigentlich verheiratet? Ich sehe ihn immer allein auf den Partys?
= Povedz, je vlastne Paul ženatý? Vždy ho vidím na párty samého.
schon
= už, isto, konečne
Er hatte sowieso nicht mehr viel Geld im Spiel. Wie hoch kann der Verlust schon sein?
= Tak či tak už nemal v hre veľa peňazí. Koľko už mohol prehrať?
Späť na začiatok