Späť na obsah

O nás

deutsch.info je internetová stránka na učenie sa nemčiny, ktorá využíva moderné didaktické násroje a súčasne ponúka praktické informácie o živote a práci v Nemecku a Rakúsku.

Čo je deutsch.info?

Tento bezplatný portál sa venuje nemčine a jej rastúcemu významu v európskom a medzinárodnom kontexte. Pracovné trhy v Nemecku a Rakúsku sú pre obchodných partnerov z iných krajín atraktívne a sú otvorené novým, kvalifikovaným pracovným silám, v dôsledku čoho stúpa aj záujem o učenie sa nemeckého jazyka.

Hlavnou cieľovou skupinou deutsch.info sú motivovaní študenti nemeckého jazyka so živým záujmom o jazyk, kultúru a ľudí. Portál sa zameriava tiež na pracujúcich s najrôznejšou kvalifikáciou, študentov zvažujúcich presťahovať sa do Nemecka alebo Rakúska, prípadne tu už žijúcich, ako aj na všetkých, ktorí nemčinu potrebujú vo svojom povolaní, na žiakov, turistov alebo obyvateľov pohraničných oblastí.

Prečo sa učiť po nemecky?

  • Zemepisná poloha Nemecka, Rakúska a Švajčiarska v strede Európy a tiež kultúrny a hospodársky význam týchto krajín robia nemecký jazyk veľmi atraktívnym.
  • Viac ako 100 miliónov ľudí na svete hovorí po nemecky.
  • Takmer 20 miliónov ľudí na svete sa učí nemčinu.
  • Nemčina je najviac používaným jazykom v EÚ.
  • Nemčina je podľa Eurostatu druhým najčastejším cudzím jazykom v EÚ.

Partneri

Pre úspech projektu deutsch.info je kľúčová vzájomná spolupráca partnerov, ktorí svojimi schopnosťami a skúsenosťami prispievajú k dosiahnutiu spoločného cieľa. V projektovom tíme deutsch.info sa nachádzajú spolupracovníci z rôznych odvetví, z neziskových organizácií rovnako ako zo súkromných i verejných vzdelávacích inštitúcií. Spoločne zaisťujú nielen úspech projektu, ale aj šírenie povedomia o ňom medzi cieľovými skupinami.

Studio GAUS GmbH

Berlín, Nemecko | www.studiogaus.com

Studio GAUS je ateliér pôsobiaci v oblasti nových médií.Pracuje na vývoji e-learningových projektov a stojí za vznikom jazykových portálov slovake.eu, mluvtecesky.net, lingvo.info a lernu.net. Zameriava sa predovšetkým na vývoj systémov pre správu lingvistického a didaktického obsahu webových stránok a viacjazyčných interaktívnych systémov pre bezplatné e-learningové internetové stránky.

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko | www.ikso.net

Medzinárodná organizácia E@I podporuje prostredníctvom siete približne 250 dobrovoľníkov interkultúrne vzdelávanie na internete. Medzi jej projekty, na základe ktorých vzniká aj deutsch.info, patria viacjazyčné internetové stránky umožňujúce štúdium esperanta (www.lernu.net) a slovenčiny (www.slovake.eu). Popri tvorbe výučbových portálov vyvíja E@I tiež ďalšie rôzne vzdelávacie aktivity, predovšetkým v oblasti jazykov a nových technológií.

Österreich Institut GmbH

Viedeň, Rakúsko | www.oei.org

Österreich Institut je od roku 1997 z poverenia Rakúskej republiky poskytovateľom kurzov nemčiny v zahraničí. Každý rok sa okolo 10 500 účastníkov jeho kurzov v Belehrade, Bratislave, Brne, Budapešti, Krakove, Ríme, Sarajeve, Varšave a Vroclave učí "nemčinu s rakúskym plusom". Medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku Rakúsky jazykový diplom (ÖSD) skladá každoročne okolo 2500 študentov. Rakúske inštitúty podporujú v hostiteľských krajinách výučbu nemčiny ako cudzieho jazyka a spolupracujú s rakúskymi i medzinárodnými inštitúciami. V roku 2002 bol Österreich Institut za inovatívne projekty vyznamenaný Európskou jazykovou cenou Label.

WBS TRAINING AG

Berlín, Nemecko | www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG má viac ako 30-ročné skúsenosti v poskytovaní štátom podporovaného odborného vzdelávania i ďalšieho vzdelávania popri zamestnaní a ponúka kvalifikácie zodpovedajúce požiadavkám pracovného trhu v dvadsiatich tematických oblastiach: od automatizačnej techniky cez prácu na počítači a podnikové aplikácie až po jazyky, a to často s garantovaným dátumom začiatku kurzu. Túto celonemeckú sieť, ktorá pracuje s jednotlivcami i firemnými zákazníkmi, tvorí okolo 450 spolupracovníkov na viac ako 80 miestach.

Inter-kulturo d.o.o.

Maribor, Slovinsko | www.interkulturo.si

Slovinská spoločnosť Inter-kulturo sa zameriava na medzinárodné projekty a spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry, obzvlášť vo vzťahu k jazykom. Ďalšou činnosťou organizácie sú prekladateľské projekty: Inter-kulturo vydáva diela slovinskej literatúry v prekladoch do iných jazykov a niekoľko významných diel svetovej literatúry naopak vyšlo v slovinskej verzii.

Mediaost Public Relations & Marketing

Berlín, Nemecko | www.mediaost.de

Berlínska agentúra PR a marketingu Mediaost je činná v oblasti verejných záležitostí (Public Affairs), vzťahov s verejnosťou a komunikácie v nemecko-ruskom, resp. nemecko-východoeurópskom kontexte. Mediaost sa zaoberá usporadúvaním a PR-podporou medzinárodných projektov Senátu mesta Berlín, Ministerstva kultúry Ruskej federácie a ďalších štátnych inštitúcií. Predovšetkým v krajinách východnej Európy tiež pôsobí ako spoľahlivý partner v oblasti filmovej produkcie a propagácie internetových projektov.

Fundacja Novinka

Krakov, Poľsko | www.novinka.pl

Fundacja Novinka je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je iniciovať a podporovať rozsiahly spoločenský vývoj a zbližovanie národných štátov. Organizácia podporuje predovšetkým projekty v strednej a východnej Európe, so zameraním na interkultúrny dialóg, medzinárodnú spoluprácu, vývoj digitálnych sietí a inovatívnu spoluprácu na lokálnej, regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Inštitúcia prevádzkuje internetový portál novinka.pl, ktorý sa venuje českej a slovenskej kultúre.

Spektrum Educational Center

Miercurea Ciuc, Rumunsko | www.sec.ro

Cieľom Fundatia Centrul Miercurea Ciuc je podporovať otvorenú spoločnosť a vývoj aj v ekonomicky slabších oblastiach Rumunska pomocou rôznych vzdelávacích kurzov a projektov pre širokú cieľovú skupinu. Kľúčovou stratégiou je posilňovanie miestnych komunít prostredníctvom celoživotného vzdelávania, medzinárodných skúseností a medzinárodných výmen.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

Istanbul, Turecko | www.bilark.org

Bilark je kooperatívna výskumná inštitúcia, ktorá realizuje vlastné výskumné projekty, organizuje podujatia na podporu výskumných sietí a poskytuje poradenstvo a podporu mladým vedcom. Venuje sa prekladom, aplikovanej lingvistike, literárnej vede, ako aj vyučovaniu cudzích jazykov. Jej cieľom je spájať rôznych vedcov prostredníctvom rozmanitej spolupráce aj mimo akademickej sféry.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milos, Grécko | www.mewcat.gr

Mewcat je organizácia založená s cieľom vybudovať interkultúrny dialóg aj v turistických regiónoch, ako sú napríklad grécke ostrovy. Cieľom je využiť mnohonárodný a viacjazyčný potenciál a podporovať v profesionálnej a vzdelávacej oblasti ľudí, ktorí pracujú v turizme. Mewcat pritom spolupracuje s učiteľmi, IT vývojármi a ľuďmi z turistického priemyslu.

Kooperační partneri

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Česko | www.lingua.muni.cz

CJV MU, Centrum jazykového vzdelávania Masarykovej univerzity, je celouniverzitným pracoviskom, ktoré zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre študentov nefilologických odborov prostredníctvom svojich oddelení na fakultách. V ôsmich oddeleniach Centra sa okolo šesťdesiat učiteľov a zahraničných lektorov zameriava na špecifiká odborného jazyka a výu bu akademických č zručností študentov. Súčasťou každého kurzu sú internetové podporné materiály, vytvorené priamo vyučujúcimi. Centrum vyvíja aj elektronické testy na určenie jazykovej úrovne a virtuálnu jazykovú študovňu.

English Unlimited Sp. z o. o.

Sopot, Poľsko | www.eu.com.pl

Ako jedna z najväčších jazykových škôl na severe Poľska ponúka English Unlimited (EU) jazykové kurzy pre množstvo európskych jazykov viac ako trom tisícom študentov a vyučujúcich. Nemčina je druhým najobľúbenejším jazykom v ponuke, v ktorej sa nachádzajú tiež kurzy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov nemčiny. English Unlimited prevádzkuje dve autorizované skúšobné strediská: skúšobné stredisko Goetheho inštitútu a skúšobné stredisko Cambridge ESOL PL 080. Popri projekte deutsch.info je jazyková škola English Unlimited zapojená do množstva ďalších európskych projektov.

Look in MENA

www.lookinmena.com

Look in MENA je webový portál, ktorý zhŕňa všetky potrebné informácie o štúdiu na celom svete. Navyše poskytuje prehľad o vzdelávacích kurzoch, kultúrnych a zábavných podujatiach v MENA regióne.

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Rakúsky integračný fond (ÖIF) je fond Rakúskej republiky a partner Spolkového ministerstva pre Európu, integráciu a zahraničné záležitosti. Zodpovedá za oblasť integrácie a migrácie v Rakúsku.

Partnerské projekty

Chcete sa zapojiť?

Kontaktujte nás

Späť na začiatok