Späť na obsah

Príslovky

Príslovky podávajú informáciu o mieste, čase, príčine alebo spôsobe deja. Vzťahujú sa na sloveso a ich pomocou opisujeme, kedy, ako, kde alebo prečo sa niečo deje. Tvar prísloviek sa nemení a nikdy ich neskloňujeme. Rozlišujeme rôzne typy prísloviek: príslovky miesta, času, príčiny a spôsobu.

Okrem toho môžeme príslovky tvoriť z iných slovných druhov (podstatných alebo prídavných mien). V úlohe príslovky môžeme použiť aj normálne prídavné mená. Príslovka sa vtedy líši od prídavného mena tým, že nerozvíja podstatné meno, ale bližšie určuje sloveso (= použitie prídavných mien v úlohe príslovky).

Prídavné meno Príslovka
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Milý (= prídavné meno) muž (= podstatné meno)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Muž sa milo (= príslovka) usmieva (= sloveso).
→ Wie ist der Mann?
Aký je muž?
→ Wie lächelt der Mann?
Ako sa muž usmieva?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
"Nett" rozvíja podstatné meno, v tomto prípade podstatné meno "Mann".
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
"Nett" bližšie určuje sloveso, v tomto prípade sloveso "lächeln".

Tvorenie prísloviek

Príslovky tvoríme čiastočne z iných slovných druhov pridaním prípon.

 • Odvodzovanie z podstatných mien pridaním koncovky:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Ako náhradu za múku môžeme použiť mandle. (podstatné meno)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Ako náhradu môžeme použiť aj mandle. (príslovka)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  Ráno si čistím zuby. (podstatné meno)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Ráno si čistím zuby. (príslovka)
 • Odvodzovanie z niektorých prídavných mien pridaním koncovky:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  V tom dave ťa objavím iba náhodou.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  V tom dave ťa objavím iba náhodou.

Príslovky miesta

Kde?
hinten (= vzadu) , vorne (= vpredu) , da (= tu) , dort (= tam) , oben (= hore) , unten (= dole) , hier (= tu) , außen (= vonku) , innen (= vnútri) ...
Odkiaľ?
von links (= zľava) , von oben (= zhora) , von draußen (= zvonka) , dorther (= odtiaľ) , daher (= stade) , von dort (= odtiaľ) ...
Kam?
nach hinten (= dozadu) , nach rechts (= doprava) , dahin (= potiaľ) , abwärts (= nadol, zostupne) , aufwärts (= nahor, vzostupne) , dorthin (= tam) , hoch (= vysoko) , runter (= dolu) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= Na koncerte som stál celkom vpredu pri pódiu.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Prišiel som zľava, ale ty si ma nevidel.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Poďme doprava, budeme tam rýchlejšie.

Príslovky času

Kedy?
gestern (= včera) , eben (= práve) , nachher (= potom) , abends (= večer, každý večer) , vorhin (= kedysi, predtým) , jetzt (= teraz) , später (= neskôr) , damals (= vtedy) , heute (= dnes) ...
Ako dlho/často?
kurz (= krátko) , immer (= vždy) , selten (= zriedka) , nie (= nikdy) , manchmal (= niekedy) , oft (= často) , zwischendurch (= medzitým) , seitdem (= odkedy, odvtedy) ...
Odkedy/dokedy?
ab morgen (= od zajtra) , ab sofort (= odteraz, okamžite) , ab jetzt (= odteraz) , bis morgen (= dozajtra) ...
Odkedy / ako dlho?
seit gestern (= odvčera) , seit morgens (= od zajtra) , schon lange (= už dlho) , schon immer (= vždy) , seit kurzem (= odnedávna, nie dlho) , noch nie (= ešte nikdy) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Čoskoro musíme ísť opäť plávať.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Momentálne chodievam plávať len zriedka.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= Odzajtra začnem pravidelne chodiť plávať.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= Prednedávnom som začal chodiť každý deň pred odchodom do práce plávať.

Všimnite si: Príslovku “seit” (= od) si často zamieňame so slovesom seid (= buďte) (2. osoba mn. čísla od sein (= byť) ) a v dôsledku toho ju píšeme nesprávne. Dobrou mnemotechnickou pomôckou, ako sa tejto chybe vyhnúť, je: seit (= od) = Zeit (= čas) alebo veta: “Bei seit geht es um die Zeit.” (= Pri výraze "seit" ide o čas.)

Príslovky príčiny

Prečo? Pod akou podmienkou?
also (= takže) , deshalb (= preto) , daher (= preto) , deswegen (= z toho dôvodu) , darum (= preto) , dadurch (= preto, tým) , folglich damit (= následne) , hiermit (= týmto) , dazu (= nato) , jedenfalls (= rozhodne, v každom prípade) , demnach (= podľa toho, teda) , dennoch (= ba, predsa, však) , dafür (= za to, preto) , schließlich (= konečne, nakoniec) , folglich (= následne, teda) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Dostal som na aute defekt. Preto som prišiel neskoro.

Príslovky spôsobu

Ako? Ako veľmi? Koľko?
Označujúce stupeň a mieru
anders (= inak) , äußerst (= mimoriadne, nadmieru) , allzu (= príliš) , beinahe (= skoro, takmer) , besonders (= obzvlášť) , bekanntlich (= známy) , ebenfalls (= rovnako, taktiež) , einigermaßen (= do istej miery) , fast (= skoro, takmer) , folgendermaßen (= nasledovne) , ganz (= celkom, úplne) , genauso (= práve tak, takisto) , genug (= dostatok, dosť) , gern (= rád) , kaum (= sotva) , leider (= žiaľ) , möglicherweise (= asi, možno) , sehr (= veľmi) , so (= tak) , vielleicht (= azda) , wirklich (= naozaj, skutočne) , ziemlich (= dosť, pomerne, značne) ...
Ako? Ako veľmi?
Označujúce obmedzenie
allerdings (= avšak, však) , doch (= avšak, ba, predsa) , hingegen (= oproti tomu) , immerhin (= jednako, predsa) , jedoch (= avšak, ale) , nur (= len, iba) , wenigstens (= aspoň, prinajmenšom) , zumindest (= aspoň, minimálne) ...
Ako?
Označujúce rozšírenie
auch (= aj, tiež) , außerdem (= okrem toho) , ferner (= okrem toho, ďalej) , ebenfalls (= rovnako, taktiež) , sonst (= inak) , zudem (= navyše, okrem toho) , erstens (= najprv, po prvé) , zweitens (= po druhé) , drittens (= po tretie) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= S mojím novým kolegom vychádzam do istej miery dobre. Tebe by sa tu vodilo rovnako.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Snažím sa aspoň byť k nemu vždy priateľský.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= On je tiež stále priateľský a milý,

Stupňovanie prísloviek

Až na zopár výnimiek príslovky nestupňujeme. Príslovky oft (= často) und wohl (= dobre) majú dvojaké tvary pre druhý a tretí stupeň.

Prvý stupeň (pozitív) Druhý stupeň (komparatív) Tretí stupeň (superlatív)
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Stupňujeme tiež nepravidelné príslovky gern (= rád) , bald (= čoskoro) a sehr (= veľmi) .

Prvý stupeň (pozitív) Druhý stupeň (komparatív) Tretí stupeň (superlatív)
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Stupňovanie prídavných mien použitých vo funkcii prísloviek

Prídavné mená, ktoré používame aj ako príslovky, môžeme taktiež stupňovať. Vtedy používame neohýbaný tvar druhého stupňa a tvar tretieho stupňa s am + sten:

Prvý stupeň (pozitív) Druhý stupeň (komparatív) Tretí stupeň (superlatív)
viel
veľa
mehr
am meisten
wenig
málo
weniger
am wenigsten
gut
dobre
besser
am besten
schnell
rýchlo
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= On bežal rýchlo.
Sie ist schneller gelaufen.
= Ona bežala rýchlejšie.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Profesionál bežal najrýchlejšie.

Prídavné mená v úlohe prísloviek majú navyše tvar tretieho stupňa s koncovkou -stens:

bestens (= najlepšie, vynikajúco) , höchstens (= nanajvýš) , schnellstens (= najrýchlejšie) , wärmstens (= najteplejšie)
Mir geht es bestens.
= Mne sa darí vynikajúco.
Ich grüße dich wärmstens.
= Posielam ti najsrdečnejšie pozdravy.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Poďme čo najrýchlejšie preč.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= Môže to trvať už len nanajvýš okamih.

Niektoré príslovky bez tvaru druhého a tretieho stupňa môžeme stupňovať pomocou kombinácie s mehr (= viac) alebo weiter (= ďalej) (druhý stupeň) a s am meisten (= najviac) alebo am weitesten (= najďalej) (tretí stupeň). Napríklad:

Sie steht weiter vorne.
= Stojí viac vpredu.
Er steht am weitesten vorne.
= Stojí najďalej vpredu.
Späť na začiatok