więcej

przysłówki

Przysłówki informują o miejscu, czasie, celu lub sposobie działania. Odnoszą się do czasownika i za ich pomocą opisujemy, kiedy, jak, gdzie i dlaczego coś się stało. Przysłówki są nieodmienne i nigdy nie odmieniają się przez przypadki. Istnieje kilka rodzajów przysłówków: przysłówki lokalne, przysłówki temporalne, przysłówki przyczynowy i przysłówki modalne.

Ponadto przysłówki mogą być tworzone z innych części mowy (rzeczowników lub przymiotników). Nawet normalne przymiotniki mogą być użyte przysłówkowo. Przysłówek różni się od przymiotnika tym, że nie opisuje rzeczownika, ale określa czasownik (= przysłówkowe użycie przymiotników).

Przymiotnik Przysłówek
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Sympatyczny (= przymiotnik) mężczyzna (= rzeczownik)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Mężczyzna uśmiecha się (= czasownik) sympatycznie (= przysłówek).
→ Wie ist der Mann?
Jaki jest ten mężczyzna?
→ Wie lächelt der Mann?
Jak uśmiecha się ten mężczyzna?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
"sympatyczny" opisuje rzeczownik, w tym przypadku mężczyznę.
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
"sympatycznie" opisuje czasownik, w tym przypadku czasownik "uśmiechać się".

Tworzenie przysłówków

Przysłówki są czasami tworzone z innych części mowy przez dodanie przyrostków.

 • Tworzenie przysłówka od rzeczownika przez dołączenie końcówek:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Możemy użyć migdałów do zastąpienia mąki. (Rzeczownik)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Alternatywnie możemy również użyć migdałów. (Przysłówek)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  Rankiem myję zęby. (Rzeczownik)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Rano myję zęby. (Przysłówek)
 • Tworzenie od niektórych przymiotników przez dołączenie końcówki:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  Tylko przypadkiem odkryłem cię w tłumie.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  Tylko przypadkowo odkryłem cię w tłumie.

przysłówki lokalne (miejsca)

Gdzie?
hinten (= z tyłu) , vorne (= z przodu) , da (= tu) , dort (= tam) , oben (= na górze) , unten (= na dole) , hier (= tu) , außen (= zewnątrz) , innen (= wewnątrz) ...
Skąd?
von links (= z lewej strony) , von oben (= z góry) , von draußen (= z zewnątrz) , dorther (= stamtąd) , daher (= dlatego) , von dort (= stamtąd) ...
Dokąd?
nach hinten (= do tyłu) , nach rechts (= w prawo) , dahin (= tam) , abwärts (= w dół) , aufwärts (= w górę) , dorthin (= tam, w tamtą stronę) , hoch (= w górę) , runter (= w dół) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= Na koncercie stałem całkiem z przodu przy scenie.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Przyszedłem z lewej strony, ale mnie nie widziałaś.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Pójdźmy w prawo, tak będzie szybciej.

przysłówki czasowe (czasu)

Kiedy?
gestern (= wczoraj) , eben (= właśnie, dopiero co, równo) , nachher (= potem) , abends (= wieczorami) , vorhin (= przedtem) , jetzt (= teraz) , später (= później) , damals (= wtedy) , heute (= dziś) ...
Jak długo / często?
kurz (= krótko) , immer (= zawsze) , selten (= rzadko) , nie (= nigdy) , manchmal (= czasem) , oft (= często) , zwischendurch (= czasami, od czasu do czasu, w międzyczasie ) , seitdem (= od tego czasu) ...
Od kiedy / do kiedy?
ab morgen (= od jutra) , ab sofort (= od teraz) , ab jetzt (= od teraz) , bis morgen (= do jutra) ...
Od kiedy / jak długo?
seit gestern (= od wczoraj) , seit morgens (= od rana) , schon lange (= już długo) , schon immer (= od zawsze) , seit kurzem (= od niedawna) , noch nie (= jeszcze nigdy) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Musimy wkrótce znowu iść popływać.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Obecnie rzadko chodzę pływać.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= Od jutra zacznę regularnie pływać.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= Ostatnio codziennie przed pracą chodzę popływać.

Zapamiętaj: Przysłówek “seit” (= od (w przeszłości)) jest często mylony z czasownikiem seid (= jesteście ) (3 osoba liczby mnogiej sein (= być) ) i błędnie pisany. Prawidłową pisownię szybko zapamiętasz dzięki regule seit (= od (w przeszłości)) = Zeit (= Czas) lub “Bei seit geht es um die Zeit.” (= "seit" - określenie czasu) .

przysłówki przyczynowe (przyczyny)

Dlaczego? Z jakiego powodu? Jak to? Pod jakim warunkiem?
also (= więc) , deshalb (= dlatego) , daher (= z tego powodu) , deswegen (= z tego powodu) , darum (= dlatego) , dadurch (= przez to) , folglich damit (= na skutek tego) , hiermit (= przez to) , dazu (= nadto) , jedenfalls (= w każdym razie) , demnach (= dlatego, zatem) , dennoch (= mimo to, jednakże) , dafür (= za to) , schließlich (= wreszcie) , folglich (= więc, zatem) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Mój samochód złapał gumę. Dlatego przybyłem za późno

przysłówki modalne (sposobu)

Jak? Jak bardzo? Ile?
Określenie stopnia i miary
anders (= inaczej) , äußerst (= nad wyraz, zupełnie) , allzu (= nazbyt, zbytnio, zanadto) , beinahe (= prawie, niemal) , besonders (= szczególnie) , bekanntlich (= jak wiadomo ) , ebenfalls (= również, także) , einigermaßen (= dość, poniekąd) , fast (= prawie) , folgendermaßen (= następująco) , ganz (= całkiem) , genauso (= tak samo, dokładnie tak) , genug (= wystarczająco) , gern (= chętnie) , kaum (= ledwo) , leider (= niestety) , möglicherweise (= prawdopodobnie) , sehr (= bardzo) , so (= tak (jak)) , vielleicht (= być może) , wirklich (= rzeczywiście, naprawdę) , ziemlich (= dosyć, dość) ...
Jak? Jak bardzo?
Określenie ograniczenia
allerdings (= jednakże) , doch (= jednak) , hingegen (= natomiast) , immerhin (= przynajmniej, w końcu, bądź co bądź ) , jedoch (= jednakże) , nur (= tylko) , wenigstens (= przynajmniej) , zumindest (= przynajmniej) ...
Jak?
Określenie rozszerzenia
auch (= też) , außerdem (= poza tym, ponad to ) , ferner (= poza tym, ponad to ) , ebenfalls (= również, także) , sonst (= w przeciwnym razie) , zudem (= poza tym ) , erstens (= po pierwsze) , zweitens (= po drugie) , drittens (= po trzecie) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= Dosyć dobrze dogaduję się z moim nowym kolegą. Ty też byś się z nim dogadał.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Przynajmniej staram się zawsze być dla niego miły.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= On również jest zawsze przyjazny i miły.

stopniowanie przysłówków

Przysłówki nie są stopniowane, z pewnymi wyjątkami. Przysłówki oft (= często) i wohl (= dobrze) mają dwie formy stopniowania.

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Również nieregularne przysłówki gern (= chętnie) , bald (= wkrótce) i sehr (= bardzo) są stopniowane.

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Stopniowanie przymiotników odprzysłówkowych

Przymiotniki, które są również używane jako przysłówki, mogą być stopniowane. Stosuje się nieodmienioną formę stopnia wyższego i formę stopnia najwyższego am + sten:

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
viel
dużo
mehr
am meisten
wenig
mało
weniger
am wenigsten
gut
dobrze
besser
am besten
schnell
szybko
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= Jechał szybko.
Sie ist schneller gelaufen.
= Biegła szybciej.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Zawodowiec biegł najszybciej.

Niektóre przysłówki przymiotnikowe mają również najwyższą formę z końcówką -stens:

bestens (= najlepiej) , höchstens (= najwyżej) , schnellstens (= najszybciej) , wärmstens (= najcieplej)
Mir geht es bestens.
= U mnie wszystko w najlepszym porządku.
Ich grüße dich wärmstens.
= Pozdrawiam cię najcieplej.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Chodźmy stad jak najszybciej.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= To może potrwać najwyżej jeszcze chwilę.

W niektórych niestopniowanych przysłówkach form wyższą można utworzyć za pomocą kombinacji z mehr (= więcej) lub weiter (= dalej) a najwyższą z am meisten (= najczęściej ) lub am weitesten (= najdalej) . Na przykład:

Sie steht weiter vorne.
= Ona jest dalej z przodu.
Er steht am weitesten vorne.
= On jest najdalej z przodu.
wróć do początku