Į turinį

Prieveiksmiai

Prieveiksmiai pateikia informaciją apie veiksmo vietą, laiką, priežastį ar būdą. Jie susiję su veiksmažodžiu ir jo pagalba apibūdina kada, kaip, kur ar kodėl kažkas atsitiko. Prieveiksmiai yra nekintantys ir nelinksniuojami. Yra keletas prieveiksmių tipų: vietos, laiko, priežasties ir modaliniai prieveiksmiai.

Be to prieveiksmiai gali būti sudaromi iš kitų kalbos dalių (daiktavardžių ir būdvardžių). Taip pat ir paprasti būdvardžiai gali būti vartojami kaip prieveiksmiai. Tuomet prieveiksmis skiriasi nuo būdvardžio tuo, kad jis ne apibūdina daiktavardį, bet tiksliau nurodo veiksmažodį (= būdvardžių kaip prieveiksmių vartojimas).

būdvardis prieveiksmis
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Malonus (=būdvardis) vyras (=daiktavardis)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Vyras maloniai (=prieveiksmis) šypsosi (=veiksmažodis)
→ Wie ist der Mann?
Koks yra vyras?
→ Wie lächelt der Mann?
Kaip vyras šypsosi?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
"Malonus" apibūdina daiktavardį, šiuo atveju vyrą.
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
"Malonus" konkrečiau apibūdina veiksmažodį, šiuo atveju "šypsotis".

Prieveiksmių sudarymas

Prieveiksmiai iš dalies sudaromi iš kitų žodžių, pridedant priesagas.

 • Daiktavardžio vediniai pridedant galūnes:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Kaip miltų pakaitalą, galime naudoti migdolus. (Daiktavardis)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Pakeičiant miltus, mes taip pat galime naudoti migdolus. (Prieveiksmis)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  Ryte valausi dantis. (Daiktavardis)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Rytais valausi dantis. (Prieveiksmis)
 • Kai kurių būdvardžių vediniai pridedant galūnes:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  Tik atsitiktinai suradau tave minioje.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  Tik atsitiktinai suradau tave minioje.

Vietos prieveiksmiai

Kur?
hinten (= už) , vorne (= priekyje) , da (= čia) , dort (= ten) , oben (= viršuje) , unten (= apačioje) , hier (= čia) , außen (= lauke) , innen (= viduje) ...
Iš kur?
von links (= iš kairės) , von oben (= iš viršaus) , von draußen (= iš lauko) , dorther (= iš ten) , daher (= iš čia) , von dort (= iš ten) ...
Kur link?
nach hinten (= į galą) , nach rechts (= į kairę) , dahin (= ten) , abwärts (= žemyn) , aufwärts (= aukštyn) , dorthin (= ten) , hoch (= aukštyn) , runter (= žemyn) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= Koncerto metu stovėjau priekyje prie pat scenos.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Atėjau iš kairės, bet tu manęs nematei.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Eikime į dešinę, taip bus greičiau.

Laiko prieveiksmiai

Kada?
gestern (= vakar) , eben (= būtent) , nachher (= po to) , abends (= vakarais) , vorhin (= prieš tai) , jetzt (= dabar) , später (= vėliau) , damals (= tuomet) , heute (= šiandien) ...
Kaip ilgai/dažnai?
kurz (= trumpai) , immer (= visada) , selten (= retai) , nie (= niekada) , manchmal (= kartais) , oft (= dažnai) , zwischendurch (= protarpiais, retkarčiais) , seitdem (= nuo to laiko) ...
Nuo kada/iki kada?
ab morgen (= nuo rytojaus) , ab sofort (= tuoj pat) , ab jetzt (= nuo dabar) , bis morgen (= iki ryt) ...
Nuo kada/kaip ilgai?
seit gestern (= nuo vakar) , seit morgens (= nuo ryto) , schon lange (= jau ilgai) , schon immer (= jau visada) , seit kurzem (= neseniai) , noch nie (= dar niekada) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Turėtume netrukus ir vėl nueiti paplaukioti.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Šiuo metu tik retai nueinu paplaukioti.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= Nuo rytojaus pradėsiu reguliariai plaukioti.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= Neseniai pradėjau kasdien prieš darbą eiti paplaukioti.

Įsidėmėk: Prieveiksmis “seit” (= nuo) dažnai supainiojamas su veiksmažodiu seid (= esate) (dgs. 3 asmuo sein (= būti) ) ir rašomas klaidingai. Norint išvengti šios klaidos: seit (= nuo) = Zeit (= laikas) arba “Bei seit geht es um die Zeit.” (= "Seit" nurodo laiką.) .

Priežasties prieveiksmiai

Kodėl? Kokiomis sąlygomis?
also (= taigi) , deshalb (= todėl) , daher (= taigi) , deswegen (= todėl) , darum (= todėl) , dadurch (= dėl to) , folglich damit (= taigi tuo) , hiermit (= tuo) , dazu (= už tai) , jedenfalls (= bet kuriuo atveju) , demnach (= todėl) , dennoch (= vis dėlto) , dafür (= už tai) , schließlich (= galiausiai) , folglich (= dėl) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Prakiuro automobilio padanga. Todėl pavėlavau.

Būdo prieveiksmiai

Kaip? Kaip labai? Kiek?
apibūdinant laipsnį ir dydį
anders (= kitaip) , äußerst (= labai) , allzu (= per daug) , beinahe (= beveik) , besonders (= ypač) , bekanntlich (= kaip žinoma) , ebenfalls (= taip pat) , einigermaßen (= gana) , fast (= beveik) , folgendermaßen (= kaip nurodyta toliau) , ganz (= visai) , genauso (= kaip) , genug (= pakankamai) , gern (= mielai) , kaum (= vos) , leider (= deja) , möglicherweise (= galbūt) , sehr (= labai) , so (= taip) , vielleicht (= galbūt) , wirklich (= tikrai) , ziemlich (= gana) ...
Kaip? Kaip labai?
apibūdinant apribojimą
allerdings (= vis dėlto) , doch (= bet) , hingegen (= tačiau) , immerhin (= šiaip ar taip) , jedoch (= tačiau) , nur (= tik) , wenigstens (= bent) , zumindest (= bent) ...
Kaip?
apibūdinant pratęsimą
auch (= taip pat) , außerdem (= be to) , ferner (= toliau) , ebenfalls (= taip pat) , sonst (= kitaip) , zudem (= be to) , erstens (= pirma) , zweitens (= antra) , drittens (= trečia) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= Su mano naujuoju kolega man gana gerai sekasi. Tau būtų lygiai taip pat.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Aš bent jau mėginu būti su juo draugiškas.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= Jis taip pat visada draugiškas ir malonus.

Prieveiksmių laipsniavimas

Prieveiksmiai, išskyrus keletą išimčių, nelaipsniuojami. Prieveiksmiai oft (= dažnai) ir wohl (= juk) turi dvi palyginimo formas.

teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Taip pat ir netaisyklingi prieveiksmiai gern (= mielai) , bald (= greitai) ir sehr (= labai) yra laipsniuojami.

teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Būdvardinių prieveiksmių laipsniavimas

Būdvardžius, kurie vartojami kaip prieveiksmiai, taip pat galima laipsniuoti. Tam naudojama aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio forma su am + sten:

teigiama forma aukštesnysis laipsnis aukščiausias laipsnis
viel
daug
mehr
am meisten
wenig
mažai
weniger
am wenigsten
gut
gerai
besser
am besten
schnell
greitai
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= Jis greitai bėgo.
Sie ist schneller gelaufen.
= Ji bėgo greičiau.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Profesionalas nubėgo greičiausiai.

Kai kurie būdvardiniai prieveiksmiai turi papildomą aukščiausio laipsnio formą su galūne -stens:

bestens (= geriausiai) , höchstens (= aukščiausiai) , schnellstens (= greičiausiai) , wärmstens (= šilčiausiai)
Mir geht es bestens.
= Man sekasi kuo puikiausiai.
Ich grüße dich wärmstens.
= Mano šilčiausi sveikinimai.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Dinkime iš čia kuo greičiau.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= Tai gali užtrukti daugiausiai dar vieną akimirką.

Kai kurie prieveiksmiai be lyginamosios formos gali būti laipsniuojami kartu su mehr (= daugiau) arba weiter (= toliau) (aukštesnysis laipsnis) ir su am meisten (= labiausiai) arba am weitesten (= toliausiai) . Pavyzdžiui:

Sie steht weiter vorne.
= Ji stovi toliau priekyje.
Er steht am weitesten vorne.
= Ji stovi toliausiai priekyje.
Atgal į pradžią