Sadržaj

prilozi

Nepromjenjive riječi zvane prilozi daju podatke o mjestu, vremenu, uzroku i načinu neke radnje. One se odnose na glagol i s njihovom pomoću se opisuje kada, kako, gdje ili zašto se nešto događa. Prilozi su nepromjenjivi i nikad se ne dekliniraju. Postoje različite vrste priloga: mjesni prilozi, vremenski prilozi, uzročni prilozi i načinski (modalni) prilozi.

Prilozi se osim toga mogu stvarati iz drugih vrsta riječi (imenica ili pridjeva). Prilog se tada razlikuje od pridjeva po tome da ne opisuje imenicu već točnije određuje glagol (priloška upotreba pridjeva)

pridjev prilog
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Ljubazan (=pridjev) muškarac (=imenica)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Muškarac se smije (=glagol) ljubazno (=prilog)
→ Wie ist der Mann?
Kakav je muškarac?
→ Wie lächelt der Mann?
Kako se muškarac smije?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
"Ljubazan" opisuje imenicu, u ovom slučaju muškarca.
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
"Ljubazno" opisuje glagol, u ovom slučaju glagol "smijati se".

tvorba priloga

Prilozi se dijelom tvore iz drugih vrsta riječi pripajanjem sufiksa.

 • Izvođenje od imenice pripajanjem nastavaka:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Kao zamjenu za brašno možemo koristiti bademe. (imenica)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Zamjenski možemo koristiti i bademe. (prilog)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  U jutro si perem zube. (imenica)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Jutrom si perem zube. (prilog)
 • Izvođenje od nekih pridjeva pripajanjem nastavaka:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  Samo sam te slučajno otkrio u gomili. ( hrv. prid. = pril.)
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  Samo sam te slučajno otkrio u gomili (hrv. pril. = prid.)

mjesni prilozi (mjesta)

Gdje?
hinten (= iza) , vorne (= ispred) , da (= tu, ovdje) , dort (= tamo, ondje) , oben (= gore) , unten (= dolje) , hier (= ovdje) , außen (= izvan) , innen (= unutra, iznutra) ...
Odakle?
von links (= slijeva) , von oben (= odozgo) , von draußen (= izvan) , dorther (= odande, odonuda) , daher (= odatle, otuda) , von dort (= odande) ...
Kamo?
nach hinten (= prema straga) , nach rechts (= nadesno) , dahin (= onamo, tamo) , abwärts (= nadolje, niz, nizbrdo) , aufwärts (= naviše, uvis, uzbrdo) , dorthin (= tamo. onamo) , hoch (= visok) , runter (= dolje) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= Za vrijeme koncerta stajao sam posve naprijed na pozornici
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Stigao sam slijeva, ali ti me nisi vidio.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Daj nam da idemo nadesno, tada smo brži.

vremenski prilozi (vremena)

Kada?
gestern (= jučer) , eben (= upravo, baš sad) , nachher (= kasnije, potom, (malo) poslije) , abends (= uvečer, navečer) , vorhin (= upravo, baš) , jetzt (= sad) , später (= kasnije) , damals (= tada) , heute (= danas) ...
Kako dugo/često?
kurz (= kratak, ukratko) , immer (= uvijek) , selten (= rijedak, osobit) , nie (= nikad(a)) , manchmal (= ponekad, katkad, neki put) , oft (= često) , zwischendurch (= od vremena do vremena, ponegdje) , seitdem (= otad(a), odonda) ...
Od kad / do kad?
ab morgen (= od sutra) , ab sofort (= odmah) , ab jetzt (= odsad) , bis morgen (= do sutra, vidimo se sutra) ...
Od kada / kako (koliko) dugo?
seit gestern (= od jučer) , seit morgens (= od jutra, od ujutro) , schon lange (= već dugo) , schon immer (= oduvijek) , seit kurzem (= odnedavno, odskora) , noch nie (= još nikad) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Moramo uskoro opet jednom ići na plivanje (dosl,: plivati)
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Sad ne idem često na plivanje. (Dosl: Trenutačno idem samo rijetko plivati.)
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= Od sutra počinjem ići redovito na plivanje. (dosl.: plivati)
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= Odnedavno idem plivati svakoga dana prije posla.

Zapamtite: Prilog “seit” (= od, otkad) se često brka s glagolom seid (= budite (2. l. mn. imper. od biti)) (3. lice množ. od sein (= biti) ) i pogrešno piše. Memorijska pomoć da se ta pogreška izbjegne je: seit (= od, otkad) = Zeit (= vrijeme) ili izreka za lakše pamćenje “Bei seit geht es um die Zeit.” (= Otkad je riječ o vremenu?) .

uzročni prilozi (uzroka)

Zašto? Zbog čega? Zašto? Pod kojim uvjetom?
also (= dakle, prema tome) , deshalb (= zato, stoga) , daher (= zbog toga, iz tog razloga) , deswegen (= zato, stoga) , darum (= zato, stoga) , dadurch (= tim(e), tako, na taj način) , folglich damit (= zato time (nakon toga)) , hiermit (= ovime, time, s tom stvari) , dazu (= uz to, za to, osim toga) , jedenfalls (= u svakom slučaju, dakako) , demnach (= dakle, prema tome) , dennoch (= usprkos (unatoč) tomu/svemu) , dafür (= za to) , schließlich (= konačno, na kraju krajeva) , folglich (= dakle, prema tome, stoga) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Moj auto je imao kvar na gumi. Zato sam zakasnio.

načinski prilozi (načina)

Kako? Koliko jako? Koliko mnogo?
Označujući količinu i mjeru
anders (= na drugi način, drukčije) , äußerst (= krajnje, nadasve) , allzu (= previše, odveć) , beinahe (= skoro, zamalo) , besonders (= posebno) , bekanntlich (= (kao što je) poznato) , ebenfalls (= također, isto tako) , einigermaßen (= donekle, (po)prilično) , fast (= gotov, zamalo) , folgendermaßen (= ovako, na ovaj (taj) način) , ganz (= posve, potpuno, sasvim) , genauso (= isto tako, jednako) , genug (= dosta, dovoljno) , gern (= rado, drage volje) , kaum (= jedva) , leider (= na žalost) , möglicherweise (= moguće, možda) , sehr (= vrlo, jako) , so (= tako) , vielleicht (= možda) , wirklich (= zaista) , ziemlich (= prilično) ...
Kako? Kako jako?
Označujući neko ograničenje
allerdings (= doduše, ipak) , doch (= ipak, ali, unatoč tomu) , hingegen (= naprotiv) , immerhin (= barem, ipak, napokon) , jedoch (= ali ipak, no ipak) , nur (= samo, tek) , wenigstens (= najmanje) , zumindest (= barem) ...
Kako? Na koji način? Kao (i), Kakav?
Označujući neko proširenje
auch (= i, također) , außerdem (= osim toga, uz to) , ferner (= nadalje, uuduće) , ebenfalls (= isto tako. također) , sonst (= inače) , zudem (= k tomu, osim toga) , erstens (= (kao )prvo) , zweitens (= (kao) drugo) , drittens (= treće) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= S mojim novim kolegom poprilično se snalazim. Tebi bi tu jednako tako išlo.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Nastojim barem biti uvijek ljubazan prema njemu.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= On je isto tako uvijek ljubazan i drag.

komparacija (stupnjevanje) priloga

Prilozi se, osim nekih iznimaka, ne stupnjevaju (kompariraju). Prilozi oft (= često) i wohl (= dobro, zdravo) imaju dvojake oblike komparacije.

pozitiv komparativ superlativ
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

I nepravilni prilozi gern (= gern) , bald (= uskoro) i sehr (= vrlo) se kompariraju.

pozitiv komparativ superlativ
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Komparacija pridjevnih priloga

Pridjevi koji se upotrebljavaju i kao prilozi, mogu također biti stupnjevani (komparirani). Pritom se koristi nepromjenjiv oblik komparativa i oblik superlativa s am + sten:

pozitiv komparativ superlativ
viel
mnogo
mehr
am meisten
wenig
malo
weniger
am wenigsten
gut
dobro
besser
am besten
schnell
brzo
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= Trčao je brzo.
Sie ist schneller gelaufen.
= Trčala je bže.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Profesionalac je trčao najbrže.

Neki pridjevni prilozi imaju dodatno oblik superlativa s nastavkom -stens:

bestens (= najbolje, izvrsno) , höchstens (= najviše, maksimalno) , schnellstens (= najbrže) , wärmstens (= najtoplije, najsrdačnije)
Mir geht es bestens.
= Izvrsno mi je.
Ich grüße dich wärmstens.
= Najtoplije te pozdravljam.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Pusti nas ovdje da najbrže odemo.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= To može najviše trajati još jedan trenutak.

Kod nekih priloga bez komparativnog oblika može se stupnjevanje tvoriti i pomoću kombinacije s mehr (= više) ili weiter (= dalje) (komparativ) i s am meisten (= najviše) ili am weitesten (= najdalje) (superlativ).

Sie steht weiter vorne.
= Ona stoji dalje naprijed.
Er steht am weitesten vorne.
= On stoji najdalje naprijed.
Natrag na početak