Přejít k obsahu

Příslovce

Příslovce podávají informaci o místě, čase, příčině nebo způsobu děje. Vztahují se na sloveso a s jejich pomocí popisujeme, kdy, jak, kde nebo proč se něco děje. Tvar příslovcí se nemění a nikdy je neskloňujeme. Rozlišujeme různé typy příslovcí: příslovce místa, času, příčiny a způsobu.

Kromě toho můžeme příslovce tvořit z jiných slovních druhů (podstatných nebo přídavných jmen). V úloze příslovce můžeme použít i normální přídavná jména. Příslovce se vedy liší od přídavného jména tím, že nerozvíjí podstatné jméno, ale blíže určuje sloveso (= použití přídavných jmen v úloze příslovce).

Přídavné jméno Příslovce
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Milý (= přídavné jméno) muž (= podstatné jméno)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Muž se mile (= příslovce) usmívá (= sloveso).
→ Wie ist der Mann?
Jaký je muž?
→ Wie lächelt der Mann?
Jak se muž usmívá?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
"Nett" rozvíjí podstatné jméno, v tomto případě podstatné jméno "Mann".
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
"Nett" blíže určuje sloveso, v tomto případě sloveso "lächeln".

Tvoření příslovců

Příslovce tvoříme částečně z jiných slovních druhů přidáním přípon.

 • Odvozování z podstatných jmen přidáním koncovky:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Jako náhradu za mouku můžeme použít mandle. (podstatné jméno)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Jako náhradu můžeme použít i mandle. (příslovce)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  Ráno si čistím zuby. (podstatné jméno)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Ráno si čistím zuby. (příslovce)
 • Odvozování z některých přídavných jmen přidáním koncovky:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  V tom davu tě objevím jen náhodou.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  V tom davu tě objevím jen náhodou.

Příslovce místa

Kde?
hinten (= vzadu) , vorne (= vpředu) , da (= zde, tady) , dort (= tam) , oben (= nahoře) , unten (= dole) , hier (= zde, tady) , außen (= venku) , innen (= uvnitř) ...
Odkud?
von links (= zleva) , von oben (= zhora) , von draußen (= zvenku) , dorther (= odtud) , daher (= odtud) , von dort (= od tamtud) ...
Kam?
nach hinten (= dozadu) , nach rechts (= doprava) , dahin (= potud) , abwärts (= sestupně) , aufwärts (= vzestupně) , dorthin (= tam) , hoch (= vysoko) , runter (= dolů) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= Na koncertu jsem stál celkem vpředu u pódia.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Přišel jsem zleva, ale ty jsi mě neviděl.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Pojďme doprava, budeme tam rychleji.

Příslovce času

Kdy?
gestern (= včera) , eben (= právě) , nachher (= potom) , abends (= večer, každý večer) , vorhin (= kdysi, předtím) , jetzt (= teď) , später (= později) , damals (= tehdy) , heute (= dnes) ...
Jak dlouho/často?
kurz (= krátce) , immer (= vždy) , selten (= zřídka) , nie (= nikdy) , manchmal (= někdy) , oft (= často) , zwischendurch (= mezitím) , seitdem (= od té doby) ...
Odkdy/dokdy?
ab morgen (= od zítra) , ab sofort (= odteď, okamžitě) , ab jetzt (= odteď) , bis morgen (= do zítra) ...
Odkdy / jak dlouho?
seit gestern (= od včera) , seit morgens (= od zítra) , schon lange (= už dlouho) , schon immer (= vždy) , seit kurzem (= odnedávna, nedlouho) , noch nie (= ještě nikdy) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Brzy musíme jít zase plavat.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Momentálně chodím plavat jen zřídka.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= Od zítra začnu pravidelně chodit plavat.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= Přednedávnem jsem začal chodit každý den před odchodem do práce plavat.

Všimněte si: Příslovce “seit” (= od) si často zaměňujeme se slovesem seid (= buďte) (2. osoba mn. čísla od sein (= být) ) a v důsledku toho ho píšeme nesprávně. Dobrou mnemotechnickou pomůckou, jak se této chybě vyhnout, je: seit (= od) = Zeit (= čas) nebo věta: “Bei seit geht es um die Zeit.” (= U výrazu "seit" jde o čas.)

Příslovce příčiny

Proč? Pod jakou podmínkou?
also (= takže) , deshalb (= proto) , daher (= proto) , deswegen (= z toho důvodu) , darum (= proto) , dadurch (= proto, tím) , folglich damit (= následně) , hiermit (= tímto) , dazu (= nato) , jedenfalls (= rozhodně, v každém případě) , demnach (= podle toho, tedy) , dennoch (= přece, však) , dafür (= proto) , schließlich (= konečně, nakonec) , folglich (= následně, tedy) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Dostal jsem na autě defekt. Proto jsem přišel pozdě.

Příslovce způsobu

Jak? Jak moc? Kolik?
Označující stupeň a míru
anders (= jinak) , äußerst (= mimořádně, nadmíru) , allzu (= příliš) , beinahe (= skoro, téměř) , besonders (= obzvlášť) , bekanntlich (= známý) , ebenfalls (= stejně, rovněž) , einigermaßen (= do jisté míry) , fast (= skoro, téměř) , folgendermaßen (= následovně) , ganz (= celkem, úplně) , genauso (= právě tak) , genug (= dostatek, dost) , gern (= rád) , kaum (= sotva, stěží) , leider (= naneštěstí) , möglicherweise (= asi, možná) , sehr (= velmi, moc) , so (= tak) , vielleicht (= možná) , wirklich (= skutečně) , ziemlich (= dost, poměrně, značně) ...
Jak? Jak moc?
Označující omezení
allerdings (= avšak, však) , doch (= avšak, přece) , hingegen (= naproti tomu) , immerhin (= přece, alespoň) , jedoch (= avšak, ale) , nur (= jen) , wenigstens (= alespoň, aspoň, přinejmenším) , zumindest (= alespoň, aspoň, minimálně) ...
Jak?
Označující rozšíření
auch (= také) , außerdem (= kromě toho) , ferner (= kromě toho, dále) , ebenfalls (= stejně, taktéž) , sonst (= jinak) , zudem (= navíc, kromě toho) , erstens (= nejprve, poprvé) , zweitens (= podruhé) , drittens (= potřetí) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= S mým novým kolegou vycházím do jisté míry dobře. Tobě by se tu vedlo stejně.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Snažím se aspoň být k němu vždy přátelský.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= On je také stále přátelský a milý.

Stupňování příslovců

Až na pár výjimek příslovce nestupňujeme. Příslovce oft (= často) a wohl (= dobře) mají dvojí tvary pro druhý a třetí stupeň.

První stupeň (pozitiv) Druhý stupeň (komparativ) Třetí stupeň (superlativ)
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Stupňujeme také nepravidelné příslovce gern (= rád) , bald (= brzy) a sehr (= velmi) .

První stupeň (pozitiv) Druhý stupeň (komparativ) Třetí stupeň (superlativ)
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Stupňování přídavných jmen použitých ve funkci příslovcí

Přídavná jména, která používáme i jako příslovce, můžeme rovněž stupňovat. Pak používáme neohýbaný tvar druhého stupně a tvar třetího stupně s am + sten:

První stupeň (pozitiv) Druhý stupeň (komparativ) Třetí stupeň (superlativ)
viel
hodně
mehr
am meisten
wenig
málo
weniger
am wenigsten
gut
dobře
besser
am besten
schnell
rychle
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= On běžel rychle.
Sie ist schneller gelaufen.
= Ona běžela rychleji.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Profesionál běžel nejrychleji.

Přídavná jména v úloze příslovcí mají navíc tvar třetího stupně s koncovkou -stens:

bestens (= nejlépe, vynikajícně) , höchstens (= nanejvýš) , schnellstens (= nejrychleji) , wärmstens (= nejtepleji)
Mir geht es bestens.
= Mně se daří vynikajícně.
Ich grüße dich wärmstens.
= Posílám ti nejvroucnější pozdravy.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Pojďme co nejrychleji pryč.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= Může to trvat už jen nanejvýš okamžik.

Některé příslovce bez tvaru druhého a třetího stupně můžeme stupňovat pomocí kombinace s mehr (= víc) nebo weiter (= dále) (druhý stupeň) a s am meisten (= nejvíc) nebo am weitesten (= nejdále) (třetí stupeň). Například:

Sie steht weiter vorne.
= Stojí více vpředu.
Er steht am weitesten vorne.
= Stojí nejdále vpředu.
Zpět na začátek