Към съдържанието

Наречия

Наречията (наричани още Umstandswort) дават информация относно мястото, времето, причината или начина на изпълнение на дадено действие. Те се отнасят към глагола и с тяхна помощ се описва кога, как, къде и защо се е случило някакво събитие. Наречията са непроменливи думи и никога не се скланят. Съществуват различни видове наречия: за място, за време, за причина и за начин.

Освен това наречията могат да се образуват от други видове думи (съществителни или прилагателни имена). Нормалните прилагателни също могат да се използват като причастия. В този случай причастието се различава от прилагателното по това, че не описва съществително име, а определя по-подробно глагола (=използване на прилагателните като наречия).

прилагателно име наречие
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Любезният (=прилагателно име) мъж (=съществително име)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Мъжът се усмихва (=глагол) любезно (=наречие).
→ Wie ist der Mann?
Какъв е мъжът?
→ Wie lächelt der Mann?
Как се усмихва мъжът?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
„Nett“ описва съществителното име, в случая – мъжа.
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
„Nett“ описва глагола, в случая – „lächeln“.

Образуване на наречия

Наречията се образуват отчасти от други видове думи посредством прибавяне на наставки.

 • Образуване от съществително име посредством прибавяне на окончания:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Като заместител на брашното можем да използваме бадеми.(съществително име)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Заместващо можем да използваме и бадеми. (наречие)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  От утре ще си мия зъбите. (съществително име)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Сутрин си мия зъбите. (наречие)
 • Образуване от някои прилагателни посредством прибавяне на окончание:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  Само случайно те откривам в тълпата.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  По случайност те откривам в тълпата.

Наречия за място

Къде?
hinten (= отзад) , vorne (= отпред) , da (= там) , dort (= там) , oben (= горе) , unten (= долу, отдолу) , hier (= тук) , außen (= вън, навън) , innen (= вътре) ...
Откъде?
von links (= отляво) , von oben (= отгоре) , von draußen (= отвън) , dorther (= оттам) , daher (= оттам) , von dort (= оттам) ...
Накъде?
nach hinten (= назад) , nach rechts (= надясно) , dahin (= натам) , abwärts (= надолу) , aufwärts (= нагоре) , dorthin (= натам) , hoch (= високо) , runter (= надолу) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= На концерта стоях точно пред сцената.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Дойдох отляво, но ти не ме видя.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Да вървим наляво, ще стигнем по-бързо.

Наречия за време

Кога?
gestern (= вчера) , eben (= току-що, тъкмо) , nachher (= след това) , abends (= вечер(та)) , vorhin (= одеве, преди малко, по-рано) , jetzt (= сега) , später (= по-късно) , damals (= тогава) , heute (= днес) ...
Колко дълго/често?
kurz (= къс, кратък) , immer (= винаги) , selten (= рядко) , nie (= никога) , manchmal (= понякога) , oft (= често) , zwischendurch (= междувременно) , seitdem (= оттогава) ...
Откога/докога?
ab morgen (= от утре) , ab sofort (= от сега нататък) , ab jetzt (= отсега, от сега нататък) , bis morgen (= до утре) ...
Откога/колко дълго?
seit gestern (= от вчера) , seit morgens (= от сутринта) , schon lange (= отдавна (вече)) , schon immer (= открай време, винаги) , seit kurzem (= отскоро, от известно време, напоследък) , noch nie (= все още не, никога (досега)) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Скоро трябва да се върнем да плуваме.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Понастоящем рядко ходя да плувам.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= От утре започвам да ходя редовно на плуване.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= От известно време ходя да плувам преди работа всеки ден.

Забележка: Наречието “seit” (= от, откакто) често се бърка със seid (= сте) (формата за 3 л. мн.ч. на глагола sein (= съм) ) и поради това се пише погрешно. Можете да избегнете тази грешка, като запомните, че seit (= от, откакто) = Zeit (= време) , или чрез следното изречение: “Bei seit geht es um die Zeit.” (= Със „seit“ се има предвид време.) .

Наречия за причина

Защо? За какво? Как така? При какво условие?
also (= и тъй, следователно, значи) , deshalb (= затова) , daher (= поради това) , deswegen (= затова, поради това) , darum (= затова) , dadurch (= поради това, чрез това) , folglich damit (= следователно, и така, значи) , hiermit (= с това нещо, при тия думи) , dazu (= към това, за тази цел) , jedenfalls (= във всеки случай) , demnach (= следователно, при тези обстоятелства) , dennoch (= все пак, при все това) , dafür (= за тази цел) , schließlich (= най-после, в края на крайщата) , folglich (= значи) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Колата ми се повреди. Затова дойдох твърде късно.

Наречия за начин

Как? Колко много? Колко?
обозначаващ степен и размер
anders (= в противен случай) , äußerst (= извънредно) , allzu (= прекомерно) , beinahe (= почти) , besonders (= особено) , bekanntlich (= както е известно) , ebenfalls (= също така) , einigermaßen (= в известна степен) , fast (= почти) , folgendermaßen (= по следния начин) , ganz (= съвсем) , genauso (= точно така) , genug (= достатъчно) , gern (= с удоволствие) , kaum (= едва) , leider (= за съжаление, за жалост) , möglicherweise (= може би) , sehr (= много) , so (= така) , vielleicht (= може би) , wirklich (= наистина) , ziemlich (= доста) ...
Как? Колко много?
Описващ ограничение:
allerdings (= без съмнение) , doch (= ама) , hingegen (= напротив) , immerhin (= все пак) , jedoch (= обаче, пък) , nur (= само) , wenigstens (= поне, най-малкото) , zumindest (= поне, най-малкото) ...
Как?
Обозначаващ разширение
auch (= също) , außerdem (= освен това) , ferner (= по-далече) , ebenfalls (= също) , sonst (= иначе) , zudem (= при това) , erstens (= първо, най-напред; от една страна) , zweitens (= второ; от друга страна) , drittens (= трето) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= Разбирам се с новия колега в известна степен добре. И при теб би било същото.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Поне се опитвам винаги да съм любезен с него.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= Той също е винаги мил и любезен с мен.

Степенуване на наречия

Наречията, освен няколко изключения, не се степенуват. Наречията oft (= често) и wohl (= добре) имат две сравнителни форми.

положителна степен сравнителна степен превъзходна степен
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Неправилните наречия gern (= обичам) , bald (= скоро) и sehr (= много) също се степенуват.

положителна степен сравнителна степен превъзходна степен
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Степенуване на определителни наречия

Прилагателните, които се използват и като наречия, могат също да се степенуват. При това се използва неспрегнатата форма на сравнителната степен и превъзходната степен с am + sten:

положителна степен сравнителна степен превъзходна степен
viel
много
mehr
am meisten
wenig
малко
weniger
am wenigsten
gut
добре
besser
am besten
schnell
бързо
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= Той тича бързо. (минало време)
Sie ist schneller gelaufen.
= Тя тича по-бързо. (минало време)
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Професионалистът тича най-бързо. (минало време)

Някои определителни наречия имат допълнително превъзходна степен с окончание -stens:

bestens (= отлично) , höchstens (= в краен случай) , schnellstens (= възможно най-бързо) , wärmstens (= най-топло)
Mir geht es bestens.
= Чувствам се отлично.
Ich grüße dich wärmstens.
= Поздравявам те най-топло.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Да се махаме възможно най-бързо от тук.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= Може в краен случай да продължи още един момент.

При някои наречия без сравнителна степен степенуването може да се образува посредством комбинация с mehr (= повече) или weiter (= по-нататък) (сравнителна степен) и с am meisten (= повечето) или am weitesten (= най-нататък) (превъзходна степен). Например:

Sie steht weiter vorne.
= Тя стои по-отпред.
Er steht am weitesten vorne.
= Той стои най-отпред.
Назад към началото