về nội dung

thử nghiệm

Tại đây bạn có thể kiểm tra kiến ​​thức của bạn về lịch sử, chính trị, xã hội và văn hóa ở Đức và Áo. Các câu đố dựa trên các câu hỏi chính thức từ các bài kiểm tra nhập cư của cả hai quốc gia, nhưng không khớp với các bài thi nhập cư nguyên bản gốc về hình thức và thời gian và do đó không đảm bảo hoàn toàn bài thi đó là thành công cả. Nhưng để luyện tập, để kiểm tra kiến ​​thức của bạn hoặc chỉ để tìm hiểu thêm về Đức và Áo, thì rất phù hợp!

Quay trở lại chỗ ban đầu