Späť na obsah

Podmienky používania

Vitajte na deutsch.info, mnohojazyčnej stránke na učenie sa nemčiny! Aby ste mohli pristupovať na portál deutsch.info (ďalej ako „portál“, „služba“, „poskytovateľ“), príp. ho používať, je potrebné, aby ste si prečítali nasledovné podmienky používania, porozumeli im a súhlasili s nimi, nezávisle od toho, či ste sa zaregistrovali ako člen na deutsch.info alebo nie. Pozorne si prosím prečítajte nasledovný text.

1. Registrácia

 1. Niektoré z našich služieb môžete využívať bez prihlásenia na portáli. Aby ste mohli využívať všetky služby portálu, musíte si zriadiť osobné používateľské konto. Registrácia je bezplatná.
 2. Registrovať sa smiete len raz a smiete si zriadiť len jeden používateľský profil.
 3. Registrácia je povolená pre osoby vo veku od 18 rokov. Neplnoleté osoby smú portál používať výlučne so súhlasom zákonného zástupcu.
 4. Zabezpečujete pravdivosť a správnosť vami zadaných údajov pri registrácii, ako aj ich včasnú aktualizáciu.
 5. Je zakázané používať pri registrácii údaje (napr. používateľské meno, meno, profilovú fotografiu), ktoré porušujú práva tretích strán, predovšetkým ochranných známok a práv na názov. Zakazuje sa (taktiež) uvádzať protiprávne údaje alebo údaje porušujúce tieto Podmienky používania.
 6. Pri registrácii si volíte heslo, ktoré ste povinní držať v tajnosti.
 7. Súhlasíte s verejným zobrazením vašich profilových údajov (napr. vášho používateľského mena, učebného pokroku, stavu „prihlásený“, zvolenej jazykovej verzie, dátumu registrácie a dátumu posledného prihlásenia, ako aj ďalších dobrovoľne uvádzaných informácií vrátane profilovej fotografie). E-mailová adresa a heslo sa verejne nezobrazujú.
 8. Registráciu na portáli dokončíte kliknutím na aktivačný odkaz. Za týmto účelom dostanete po registrácii od poskytovateľa portálu automatické potvrdenie formou e-mailu, ktorý obsahuje tento aktivačný odkaz.
 9. V prípade nedokončenia registrácie aktivovaním konta si poskytovateľ vyhradzuje právo neaktivované používateľské konto zmazať.
 10. Poskytovateľ portálu neručí za to, že identity používateľov sú skutočné. Každý používateľ sa musí sám presvedčiť o identite iného používateľa. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo vyžiadať si príslušné dôkazy o identite a veku používateľa s cieľom overiť zadané údaje. Ak príslušné dôkazy nebudú poskytnuté v lehote stanovenej poskytovateľom portálu, poskytovateľ dané používateľské konto zmaže.

2. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ portálu si je vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov. Z toho dôvodu sa portál prísne riadi pravidlami stanovenými zákonmi o ochrane osobných údajov. Spracovanie údajov používateľov sa riadi Pravidlami ochrany osobných údajov.

3. Povinnosti používateľa

 1. Portál je povolené používať výlučne na účely neporušujúce zákon.
 2. Ako používateľ ste povinní:
  • vo svojom profile a vo svojej komunikácii s inými používateľmi uvádzať výlučne pravdivé a nezavádzajúce údaje;
  • prihlasovacie údaje držať v tajnosti a neposkytovať ich tretím stranám;
  • neodkladne informovať poskytovateľa portálu v prípade vzniku podozrenia, že tretia strana získala prístup k prihlasovacím údajom a/alebo zneužíva používateľské konto.
 3. Ste zodpovední za vami zverejnený obsah, ako aj za (verejnú aj neverejnú) komunikáciu s ostatnými používateľmi. Tiež ste povinní chrániť práva a záujmy ostatných používateľov alebo ostatných tretích strán, predovšetkým ich osobnostné práva.
 4. Nasledovný obsah (v podobe obrázkov, odkazov, fotografií, diskusných príspevkov vo fóre alebo v inej podobe, vrátane súkromných správ a profilových fotografií) je prísne zakázané nahrávať na portál, zverejňovať, rozposielať, odkazovať naň, sprostredkovávať, propagovať, ponúkať na portáli alebo poskytovať iným spôsobom:
  • zákonom chránený obsah, ktorý je chránený napr. autorskými a s nimi súvisiacimi právami, právom na názov, ochrannou známkou, patentovými, dizajnovými právami, právami na úžitkové vzory, vlastníckymi alebo osobnostnými právami, ak na to nie ste oprávnení;
  • pornografický obsah, obsah propagujúci násilie, obscénny, sexistický, hanlivý, ohovárajúci, rasistický obsah, obsah poškodzujúci príslušníkov menšín alebo náboženstiev, ako aj obsah porušujúci zákon na ochranu mládeže;
  • propagačné materiály a označenia protiústavných organizácií;
  • obťažujúci, urážlivý, hanlivý, ohrozujúci obsah a diskriminujúce výroky;
  • súkromné údaje iných používateľov (napr. adresu, telefónne číslo, bankové spojenie), príp. citácie zo súkromnej komunikácie s inými používateľmi, poskytovateľmi/administrátormi portálu alebo tretími stranami;
  • odkazy na internetové stránky s protiprávnym obsahom;
  • akúkoľvek nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, reklamné materiály, „junk mail“, spam, reťazové správy, pyramídové systémy alebo akýkoľvek iný druh zákazníckej reklamy;
  • akýkoľvek materiál obsahujúci vírusy, červy, trójske kone alebo iné programy, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť fungovanie alebo stav tejto alebo inej internetovej stránky;
 5. Používateľovi je zakázané nasledovné:
  • používať alebo pokúsiť sa používať konto iného používateľa alebo systém bez povolenia poskytovateľa;
  • vydávať sa za inú osobu, ako aj uvádzať o sebe falošné informácie;
  • blokovať funkcie portálu, prepisovať, meniť alebo kopírovať obsah, programový kód a/alebo dáta portálu, ako aj vykonávať automatické volanie obsahu, pokiaľ to nie je nevyhnutné na riadne používanie služieb portálu;
 6. Poskytovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmazať nedovolené príspevky (vrátane súkromných správ a obrázkov), príp. konto používateľa nespĺňajúce tieto Podmienky používania.

4. Zmena služieb

Poskytovateľ je ďalej oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez upozornenia meniť a zastaviť prevádzku ponúkaných služieb.

5. Priznanie práv

 1. Poskytovateľ portálu vám ako používateľovi priznáva osobné, celosvetovo platné, neprenosné a nie výlučné právo používať služby v súlade s týmito Podmienkami používania.
 2. Ako používateľ priznávate portálu celosvetové, nie výlučné, bezplatné, prenosné, časovo, obsahovo a priestorovo neobmedzené právo používať vami zverejnený obsah vo všetkých médiách používaných poskytovateľom. Poskytovateľ portálu je oprávnený najmä používať, zverejňovať, kopírovať, reprodukovať a šíriť tento obsah vo všetkých médiách, ako aj prispôsobovať, meniť a upravovať ho na tento účel.
 3. Ako používateľ zaručujete, že vami zverejnený obsah nie je chránený autorskými právami tretích strán a môže byť tak použitý v zmysle bodu 5.2. Zaručujete, že vlastníte všetky práva, plnú moc a právomoci potrebné na to, aby bolo možné priznať portálu vyššie uvedené práva na vami sprostredkovaný obsah.
 4. Práva, ktoré priznáte portálu, a vyššie opísané nároky na poskytnutie práv zostávajú v platnosti aj po ukončení používania portálu.

6. Vlastnícke práva

Všetok obsah tejto webstránky, predovšetkým texty, obrazový materiál a grafiky, je chránený autorským právom. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, majiteľom autorských práv je deutsch.info a obsah je dostupný za podmienok Creative Commons Uvedenie autora - Nekomerčné použitie - Bez odvodeného obsahu 4.0 Medzinárodná verejná licencia (CC BY-NC-ND 4.0). Obsah smie byť použitý iba v súlade s podmienkami tejto licencie.

7. Doba a ukončenie platnosti

 1. Doba platnosti členstva na portáli začína plynúť okamihom registrácie a súhlasu s týmito Podmienkami používania a s Pravidlami ochrany osobných údajov, a to na dobu neurčitú.
 2. Túto službu môžete vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu na adrese https://deutsch.info/user/settings. Po vypovedaní služby stratíte prístup k svojmu profilu a všetky informácie, ktoré obsahuje, budú zmazané poskytovateľom portálu. Súhlasíte s tým, že časť obsahu (ako napríklad komentáre, príspevky v diskusnom fóre alebo správy), ktorá nie je priamo spojená s vaším profilom, môže zostať zachovaná. Nevzniká vám nárok na vrátenie vami zverejneného obsahu, ani na jeho postúpenie iným spôsobom.
 3. Právo na mimoriadne vypovedanie služby z vážnych dôvodov zostáva týmto nedotknuté. Za vážny dôvod možno považovať najmä situáciu, keď sa jedna zo strán previní proti povinnostiam vyplývajúcim z týchto Podmienok používania. V prípade mimoriadneho vypovedania služby poskytovateľom ste zásadne natrvalo vylúčení z ďalšieho používania portálu, pričom nie je povolená ani nová registrácia.
 4. Poskytovateľ portálu si vyhradzuje právo zmazať konto používateľa, ktorý túto službu nevyužil počas viac ako 6 mesiacov.

8. Vymedzenie zodpovednosti

 1. Poskytovateľ sa usiluje udržiavať portál v prevádzke, bez chýb a bezpečný, avšak nezaručuje to, že portál je bezpečný, spoľahlivý a bez chýb po celý čas, alebo že funguje neustále bez prerušení, oneskorení či nedostatkov.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ľahšie porušenie povinností, pokiaľ v dôsledku tohto porušenia nevznikli žiadne škody na živote, tele alebo zdraví a pokiaľ nie sú dotknuté žiadne záruky alebo nároky podľa Zákona o ručení za škodu spôsobenú chybným výrobkom („Produkthaftungsgesetz“). Zodpovednosť za porušenie povinností, ktorých plnenie je vôbec predpokladom riadneho plnenia používateľského vzťahu a dodržiavaniu ktorých smie používateľ dôverovať, zostáva naďalej nedotknutá. To platí aj pre porušenie povinností našich zástupcov.
 3. Podľa zákonných ustanovení nie je poskytovateľ portálu ako poskytovateľ služby povinný monitorovať sprostredkované alebo uložené informácie, ani pátrať po okolnostiach, ktoré ukazujú na protiprávnu činnosť. Nepreberá tak žiadnu zodpovednosť za obsah, údaje a/alebo informácie poskytnuté používateľmi portálu, zverejnené výroky ani za obsah externých internetových stránok, na ktoré sa na portáli odkazuje.
 4. Napriek tomu, že poskytovateľ portálu obsah starostlivo kontroluje, nepreberá zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah externých internetových stránok, na ktoré sa na portáli odkazuje, je zodpovedný výlučne ich poskytovateľ.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a správnosť reklamy. Za obsah reklamných inzerátov je zodpovedný jedine ich autor. To platí aj pre obsah propagovaných internetových stránok. Zverejnením reklamného inzerátu na portáli poskytovateľ nevyjadruje zároveň súhlas s protiprávnym obsahom. Zodpovedným je v takom prípade výlučne zákazník, ktorý si zverejnenie reklamy objednal.
 6. Ako používateľ oslobodzujete poskytovateľa portálu od plnenia akýchkoľvek nárokov, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré si ostatní používatelia alebo iné tretie strany uplatnia voči poskytovateľovi, ak porušíte ich práva prostredníctvom vami zverejneného obsahu. Používateľ, ktorý daný obsah zverejnil, preberá všetky náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi portálu v dôsledku porušenia práv tretích strán, vrátane primeraných nákladov na právnu obhajobu. Všetky ďalšie práva, ako aj nároky poskytovateľa na náhradu škody zostávajú nedotknuté.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania a akékoľvek spory v súvislosti s týmito Podmienkami používania podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko. Pokiaľ to umožňujú právne predpisy, miestom vyrovnania a výlučným sídlom súdu je Berlín.
 2. Právne záväzným znením Podmienok používania je znenie v nemeckom jazyku.
 3. Poskytovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu tieto Podmienky používania zmeniť. Aktuálna verzia sa vždy nachádza na adrese https://deutsch.info/terms. Používatelia nie sú na zmenu Podmienok používania výslovne upozornení, zobrazenie a prečítanie aktuálnej verzie Podmienok používania je na zodpovednosti každého používateľa. Pokračovaním v používaní portálu po zmene Podmienok používania vyjadruje používateľ súhlas s týmito zmenami.
 4. Poskytovateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tohto používateľského vzťahu na tretiu stranu, a to do 4 týždňov od oznámenia formou e-mailu.
 5. Informácie o tom, ako možno kontaktovať poskytovateľa alebo administrátora portálu, sa nachádzajú na stránke Kontakt.

Dátum poslednej aktualizácie: 15. marca 2017

Späť na začiatok