Към съдържанието

Условия за ползване

Добре дошли в deutsch.info, многоезичната уебстраница за изучаване на немски език! Достъпът до, съотв. използването на уебстраницата deutsch.info ("уебстраницата", "услугата", "доставчика") предполага, че Вие, в качеството си на "потребител" сте прочели, разбрали и приели следните условия, независимо от това, дали сте регистриран или не като член в deusch.info. Поради това моля да прочетете внимателно следния текст.

1. Регистриране

 1. Може да използвате някои от нашите услуги, без да сте се регистрирали в сайта. За да може да използвате всички услуги на уебсайта, трябва да си създадете потребителски акаунт. Регистрацията е безплатна.
 2. Имате право да се регистрирате само веднъж и да си създадете само един потребителски профил.
 3. Право на регистрация имат навършили 18-годишна възраст лица. Използването на уебстраницата от непълнолетни е разрешено само със съгласие на отговорното за отглеждането им лице.
 4. Вие гарантирате, че всички въведени от Вас при регистрацията данни са верни и коректни, както и че постоянно ще ги актуализирате.
 5. При регистрацията е недопустимо използването на данни, нарушаващи правата на трети страни (например потребителско име, име, профилни снимки и т.н.), особено на права по отношение търговски марки и имена. Противозаконните или нарушаващи настоящите условия за ползване данни са (също) недопустими.
 6. При регистрирането избирате парола и сте длъжен/длъжна да пазите тази парола в тайна.
 7. Съгласен сте с публичното възпроизвеждане на Вашите профилни данни (напр. на потребителското Ви име, на езиковия напредък, на Online статуса, на избраната езикова версия, на датата на регистрацията и датата на последното влизане, както и на други доброволно предоставени данни, включително на профилната Ви снимка). Адресът на електронната поща и паролата не се публикуват.
 8. Регистрацията на уебстраницата се завършва чрез линк за активиране. За тази цел след постъпване на регистрацията доставчикът на уебстраницата ще Ви изпрати имейл с автоматично потвърждение, съдържащо този линк за активиране.
 9. Когато регистрацията не бъде завършена чрез активиране на акаунта, доставчикът си запазва правото да изтрие нецялостно регистрирания потребителски акаунт.
 10. Доставчикът на уебстраницата не гарантира за действителната идентичност на потребителя. Поради това всеки потребител трябва да се увери сам в идентичността на даден друг потребител. Доставчикът обаче си запазва правото с цел проверка на данните да изиска съответни документи относно идентичността и възрастта. В случай, че те не се представят в определения от доставчика на уебстраницата срок, той ще изтрие съответния потребителски акаунт.

2. Съхраняване на данни

На доставчика на уебстраницата му е известно, че защитата на личните данни е много важна. Поради това уебсайтът се придържа стриктно към правилата на Закона за защита на данните. Подробности относно обработката на данните на потребителя са дадени в Политика на конфиденциалност.

3. Задължения на потребителя

 1. Уебсайтът може да се използва единствено за законово разрешени цели.
 2. Като потребител сте длъжен/длъжна:
  • предоставяне във Вашия профил и в комуникацията Ви с други потребители единствено на отговарящи на истината и не водещи до заблуждение данни;
  • да пазите в тайна данните си за достъп и да не ги давате на трети лица;
  • незабавно информиране на доставчика на уебстраницата, когато е налице съмнение, че трета страна е получила достъп до Вашите данни и/или злоупотребява с потребителски акаунт.
 3. Единствено Вие сте отговорен за въведената от Вас информация, както и за комуникацията (както публична, така и непублична) с други лица. Освен това сте длъжен да защитавате правата и интересите на другите потребители или на други трети страни, особено личните им права.
 4. Строго забранено е да качвате, поствате, препращате, поставяте линк, предавате, рекламирате, предлагате или предоставяте по друг начин долупосочената информация (като картинки, линкове, снимки, изказвания във форуми или като друга информация, в това число като лични съобщения и профилни снимки):
  • законово защитена информация, защитена със следните права: авторски права, права на наименования, търговски марки, патенти, образци на вкус и индустриални образци, имуществени и лични права, освен ако не сте упълномощен за това;
  • порнографски, възхваляващи насилието, нецензурни, сексистки, очернящи, оклеветяващи, расистки, оскърбяващи членове на малцинства или религии изображения, както и информация, нарушаваща разпоредбите на Закона за защита на децата;
  • пропагандни материали и отличителни белези на противоконституционни организации;
  • отегчаваща, обидна, клеветническа, заплашителна информация и дискриминиращи изказвания;
  • лични данни на други потребители (напр. адрес, телефонен номер, банкови контакти), съотв. цитати от лична кореспонденция с други потребители, с доставчиците/администраторите на уебстраницата или с трети страни;
  • линкове към интернет страници с противозаконно съдържание;
  • всякаква непоискана или неоторизирана реклама, рекламни материали, "Junk Mail", спам, "верижни писма", системи на снежната топка или на пирамидите, както и всякакъв друг вид реклама на клиенти;
  • всякакъв материал, съдържащ вируси, червеи, троянски коне или други програми, можещи да застрашат или затруднят функционирането или съществуването на настоящия или друг уебсайт;
 5. На потребителя са забранени следните действия:
  • използването или опита за използване на акаунта на друг потребител или на системата без разрешението на доставчика;
  • представянето си за друго лице, както и предоставянето на фалшива информация за собствената си личност;
  • блокирането на функции на уебстраницата, презаписването, модифицирането или копирането на съдържанието, на програмния код и/или на данните на уебсайта, както и автоматизираното извикване на информация, доколкото това не е необходимо за правилното използване на услугите на интернет страницата;
 6. Доставчикът на уебсайта си запазва правото по всяко време и без предварително предупреждение да изтрива неразрешена информация (включително лични съобщения и снимки), съотв. акаунта на потребителя, неспазващ настоящите условия за ползване.

4. Промяна на съдържанието на услугата

Освен това доставчикът има право по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие да промени или прекрати предоставянето на услугите си.

5. Преотстъпване на права

 1. Доставчикът на настоящата уебстраница преотстъпва на Вас, в качеството Ви на потребител, лично, валидно по цял свят, непрехвърляемо и неизключително право на използване на услугите съгласно настоящите условия за ползване.
 2. В качеството си на потребител преотстъпвате валидно в цял свят, неизключително, безплатно, прехвърляемо, неограничено по време, съдържание и пространство право на доставчика да използва въведената от Вас информация във всички ползвани от него медии. Доставчикът на уебстраницата има право да използва това съдържание във всички медии, да го публикува, размножава, репродуцира и разпространява, както и да го приспособява, изменя и обработва.
 3. В качеството си на потребител гарантирате, че въведената от Вас информация може свободно да се ползва от трети страни в рамките на т. 5.2. Освен това потвърждавате, че разполагате с всички права, пълномощни и разрешителни, необходими за гарантирането на отстъпените права върху прехвърлената от Вас информация.
 4. Отстъпените от Вас на уебсайта права и публикуваните по-горе декларирани претенции относно гаранции и освобождаване не приключват с преустановяване на ползването на страницата.

6. Право на собственост

Цялата информация на настоящата уебстраница, особено текстовете, картинките и графиките са със защитени авторски права. Ако не е указано нещо различно, авторските права са на deutsch.info и са под лиценз Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) . Те могат да се използват в рамките на условията на лиценза.

7. Срок на действие и приключване на договорните отношения

 1. Членството в уебсайта е безсрочно и започва да тече с регистрирането и даването на съгласие с настоящите условия за ползване и с разпоредбата за защита на данните.
 2. На https://deutsch.info/user/settings можете по всяко време да откажете услугата без да посочвате причините за това. След прекратяването няма да имате повече достъп до профила си, като цялата съдържаща се в него информация ще бъде изтрита от доставчика на интернет страницата. С настоящето се съгласявате, част от информацията (като например коментари, постове или съобщения), несвързана директно с профила Ви, да може да се запази и след неговото изтриване. Нямате претенции за публикуване или друг вид предоставяне на въведената от Вас информация.
 3. Правото за извънредно прекратяване на договорните отношения поради важни причини остава незасегнато. Важна причина е налице най-вече когато една от страните наруши задълженията си, произтичащи от настоящите условия за ползване. В случай на извънредно прекратяване от страна на доставчика Ви по принцип бивате трайно изключен от по-нататъшното използване на уебсайта. Нова регистрация е също невъзможна.
 4. Доставчикът на уебсайта запазва правото си да може да изтрие акаунта на потребителя, когато последният не е използвал услугата в период, по-дълъг от 6 месеца.

8. Отговорност

 1. Доставчикът се старае да поддържа уебстраницата в действие и без смущения, но все пак не гарантира, че тя ще бъде по всяко време безопасна, сигурна и без грешки или че винаги ще функционира без прекъсвания, закъснения или дефекти.
 2. Доставчикът не носи отговорност за незначителни нарушения в работата на сайта поради небрежност, ако те не заплашват живота и здравето на човек, както и когато не са засегнати гаранции или права съгласно Закона за качеството на продукцията. Незасегната от това остава отговорността за нарушаване на задължения, чието изпълнение прави възможно правилното изпълнение на условията за ползване и чието спазване трябва редовно да се съблюдава от потребителя. Същото е валидно и за нарушаването на задълженията на нашите агенти.
 3. Съгласно законовите разпоредби доставчикът на уебстраницата, в качеството му на доставчик на услуги, не е длъжен да контролира предадената или запаметена информация, както и да разследва обстоятелства, показващи неправомерни действия. Поради това той не носи отговорност за предоставените от потребителите на интернет страницата информации, данни и/или направени от тях изказвания, както и за информация от свързани чрез линк външни уебстраници.
 4. Въпреки внимателната проверка на съдържанието доставчикът на уебстраницата не носи отговорност за съдържанието на външни линкове. За тях е отговорен единствено техният доставчик.
 5. Доставчикът не е отговорен за съдържанието и достоверността на рекламите. За това е отговорен единствено техният автор. Същото е валидно и за съдържанието на рекламираната уебстраница. Изобразяване на рекламна обява на уебстраницата не означава, че доставчикът е автоматично съгласен с противоправното й съдържание. Отговорността тук се носи единствено от рекламодателя.
 6. Вие, в качеството си на потребител, освобождавате доставчика на уебстраницата от всякакви претенции, включително от претенции за обезщетения, които други потребители или трети лица предявяват спрямо доставчика поради нарушаване от Вас на правата им, съответно въз основа на въведеното от Вас съдържание. Потребителят, публикувал на уебсайта съответната информация, поема всички разходи, възникнали за доставчика на уебстраницата поради нарушение на правата на трети страни, включително възникващите за правна защита разходи. В сила остават всички останали права, както и претенции на доставчика за обезщетение.

9. Заключителни разпоредби

 1. Настоящите условия за ползване, както и всички възникнали във връзка с тях спорове, се подчиняват на законодателството на Федерална република Германия. Място на изпълнение и единствен компетентен съд, доколкото е законово допустимо, е този в Берлин.
 2. Валидна правна сила на настоящите условия за ползване има формулировката им на немски език.
 3. Доставчикът на уебстраницата запазва правото си по всяко време да променя настоящите Условия за ползване без да указва причините за това. Най-актуалната версия ще е винаги на разположение на https://deutsch.info/terms. Изрично указание за изменение в Условията на използване няма да се предоставя. В сферата на отговорностите на потребителя е да извиква и да се запознава с актуалните условия. С по-нататъшното използване на уебстраницата след промяна на условията на ползване потребителят заявява съгласието си с извършените промени.
 4. Доставчикът има право след съобщение посредством имейл да прехвърли изцяло или частично в рамките на 4 седмици правата и задълженията си, произтичащи от настоящите Условия за ползване, на трета страна.
 5. Информация за контакт с доставчика или администраторите на уебстраницата можете да намерите на страница с контакти.

Последна актуализация: {дата}

Назад към началото