Späť na obsah

Bývanie

Hľadanie bývania

Bývanie si možno ľahko nájsť cez množstvo portálov s nehnuteľnosťami, ktoré sa nazývajú aj „Wohnungsbörsen“ (burzy bývania). Tu nájdete výber búrz bývania, ktoré ponúkajú bývanie v celom Nemecku:

Burzy bývania uvádzajú zvyčajne cenu za „Kaltmiete“ (nájomné bez energií). „Kaltmiete“ zahŕňa len tie náklady, ktoré treba zaplatiť za to, že dostaneme byt do užívania. Celá suma, ktorú nájomca musí zaplatiť prenajímateľovi, sa nazýva „Warmmiete“. Tam sú popri cene za samotný nájom zahrnuté aj prevádzkové náklady (občas sa nazývajú „Nebenkosten“ – vedľajšie náklady). Vo „Warmmiete“ sú zarátané napr. náklady za vodu, odvoz odpadu a iné náklady súvisiace s údržbou bytového domu. Ale pozor: náklady za elektrickú energiu sa často do prevádzkových nákladov nezapočítavajú! Preto si treba vždy vopred ujasniť, aké náklady sú zahrnuté v celkovom nájomnom.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva predstavuje písomný súpis práv a povinností prenajímateľa a nájomcu. V nájomnej zmluve musí byť menovite uvedený prenajímateľ a nájomca, ako aj všetky predmety nájmu a vedľajšie priestory (napr. garáž, parkovisko…) zahrnuté do nájmu. Okrem toho musí byť v zmluve uvedená výška nájmu (netto a vedľajšie náklady) a pri zmluve na dobu určitú aj doba trvania nájmu.

Výpoveď z nájmu

Nájomnú zmluvu môže vypovedať ako nájomca, tak aj prenajímateľ. Pre oboch platia zákonné lehoty, ktoré pri vypovedaní nájmu bytu treba dodržať. Pri štandardnej nájomnej zmluve na dobu neurčitú je výpovedná doba pre nájomcu 3 mesiace. Pre prenajímateľa platia lehoty, ktoré závisia od doby trvania nájomnej zmluvy. Pri dobe trvania zmluvy do 5 rokov je výpovedná doba pre prenajímateľa 3 mesiace, pri 5 rokoch je to 6 mesiacov a pri 8 rokoch je to 9 mesiacov.

Tu nájdete vzor výpovede nájomnej zmluvy: www.immobilienscout24.de

Prihlásenie na úrade pre prihlasovanie obyvateľstva

Každý, kto býva v Nemecku, musí byť prihlásený na úrade pre prihlasovanie obyvateľstva. Prihlásenie je povinné. Vo väčšine spolkových krajín je prihlasovanie bezplatné, niekedy však treba zaplatiť malý poplatok.

Na prihlásenie potrebujete nasledovné dokumenty:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas, v závislosti od krajiny pôvodu
 • prihlasovací formulár (dostanete ho na úrade pre prihlasovanie obyvateľstva – „Einwohnermeldeamt“, príp. na mestskom úrade – „Bürgerbüro“. Mnohé mestá ho majú k dispozícii aj na internete.)
 • preukazy, príp. rodné listy detí, ktoré sa sťahujú s vami
 • príp. nájomnú alebo kúpnu zmluvu
 • potvrdenie prenajímateľa o nasťahovaní (ak to nie je uvedené v nájomnej zmluve)
 • príp. sobášny list

Telefón & internet, mobil

Telefón a internetové pripojenie často poskytuje ten istý dodávateľ. Nižšie nájdete niekoľko odkazov:

V prípade, že chcete vypovedať zmluvu s vaším dodávateľom, môžete použiť vzorový text nižšie: www.kostenlose-vordrucke.de

Pozor ak si chcete ponechať vaše staré číslo, musíte to uviesť v texte. Rovnako musí byť o tom informovaný aj nový poskytovateľ služby!

Elektrina & plyn

Keď sa sťahujete do nového bytu, musíte znovu prihlásiť odberné miesto elektriny. Treba pri tom dodržiavať určité termíny. V prípade, že ste nevyhľadali žiadneho poskytovateľa elektrickej energie, bude vám ju automaticky dodávať hlavný dodávateľ. Treba dávať pozor na ceny, ktoré sa u jednotlivých dodávateľov môžu výrazne líšiť. Zmeniť dodávateľa je však jednoduché: stačí uzavrieť zmluvu na vhodnú tarifu a zvyšok za vás spravidla vybaví nový dodávateľ.

Pozor Keď sa sťahujete preč, musíte dodávku elektriny aj odhlásiť!

Porovnanie dodávateľov elektrickej energie: www.toptarif.de

Ak sa sťahujete do bytu s dodávkou plynu, musíte včas prihlásiť odber plynu. Aj tu si spomedzi mnohých dodávateľov plynu môžete vybrať toho najvýhodnejšieho. Dodávatelia plynu dnes umožňujú prihlásiť sa jednoducho cez internetovú stránku. Pri odhlasovaní plynu musíte dať pozor na to, aby ste dodávateľa plynu vopred informovali, že od určitého dňa nebudete viac službu využívať.

Pozor Keď sa sťahujete preč, musíte dodávku plynu aj odhlásiť!

Porovnanie cien plynu: www.toptarif.de

Poplatok za rozhlas

Od 1.1.2013 sa poplatok za rozhlas platí paušálne za domácnosť, nezávisle od toho, či nejaký rozhlasový prijímač (rádio, TV, počítač) vlastníte alebo nie. Od roku 2013 je výška poplatku za jednu domácnosť 17,98 € mesačne. Ďalšie informácie nájdete na: www.rundfunkbeitrag.de

Triedenie odpadu

Nemecko má jednu z najvyšších mier recyklácie na svete. Veľká väčšina nemeckých domácností odpad úzkostlivo triedi. Triedenie odpadu je v jednotlivých regiónoch rozdielne, preto sa informujte na obecnej alebo mestskej správe. Za nedodržanie pravidiel triedenia odpadu hrozí udanie a pokuta.

Zberový papier do veľkého modrého kontajnera: sem patrí papier, kartón, noviny, katalógy, knihy a časopisy.

Sklo do kontajnera na sklo: predtým však musíte sklo roztriediť podľa farby. Rozlišuje sa biele, zelené a hnedé sklo. Vrchnáky fľaší treba oddeliť – tie patria do žltého kontajnera. Zálohované fľaše nepatria do kontajnera na sklo.

Obaly do žltého kontajnera alebo do žltého vreca: do žltého kontajnera patria plastové obaly (plastové fľaše, fólie, plasty…), kompozitný materiál (tetrapaky, obaly od kávy a od mlieka…), kovové obaly (konzervy, alobal) a skrutkovacie uzávery od fliaš a pohárov.

Nebezpečný odpad sa zbiera oddelene: nebezpečný odpad treba vyhadzovať oddelene, pretože pri nesprávnej likvidácii môže trvalo znečistiť životné prostredie. Do tejto kategórie patria batérie, akumulátory, úsporné žiarovky, lieky, laky, pesticídy. Tieto materiály môžete odovzdať buď v obchode, kde ste ich kúpili, alebo na zbernom dvore.

Bioodpad do kontajnera na biologický odpad: do kontajnera na biologický odpad (v jednotlivých spolkových krajinách môže byť napr. hnedý alebo zelený) patria zvyšky ovocia a zeleniny, šupky z ovocia, zvyšky kávy a čajové vrecká, záhradný odpad a papierové kuchynské utierky.

Všetko ostatné ide do kontajnera na netriedený odpad: v jednotlivých spolkových krajinách môže ísť o čierny alebo šedý kontajner. Sem patrí všetok zvyšný odpad, ako napr. gumené zvyšky, popol a cigaretové ohorky, kožené predmety, hygienické potreby, plienky...

Práca

Hľadanie zamestnania

Keď chce príslušník členského štátu EÚ pracovať v Nemecku, nepotrebuje spravidla pracovné povolenie. Výnimkou sú prechodné ustanovenia pre nové členské štáty Rumunsko a Bulharsko.

Naproti tomu, štátni príslušníci Tretích krajín potrebujú povolenie na pobyt, ako aj súhlas spolkovej pracovnej agentúry.

Odkazy pre hľadanie práce v Nemecku:

Podklady pre dobrý životopis:

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá zamestnanca zaväzuje vykonávať sľúbenú prácu a zamestnávateľa zaväzuje vyplácať za túto prácu mzdu. V pracovnej zmluve sú stanovené povinnosti zamestnávateľa aj zamestnanca. V princípe môže byť pracovná zmluva uzatvorená neformálne, zamestnanec má však právo na písomný zápis dôležitých podmienok práce.

Ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ majú právo na výpoveď pracovnej zmluvy. Výpoveď musí byť podaná písomne. Predpísaná výpovedná doba pre zamestnanca je 28 dní a výpoveď sa podáva vždy k 15. alebo poslednému dňu v mesiaci.

Odkaz na bezplatný formulár výpovede: www.kostenlose-vordrucke.de

Europass

Europass je bezplatná služba Európskej únie na podporu európskej mobility. S europassom môžete zrozumiteľne predstaviť po celej Európe svoju kvalifikáciu, schopnosti a kompetencie. Europass slúži ako pomôcka pri štúdiu a vzdelávaní alebo pri hľadaní zamestnania. K dispozícii máte jednotlivé dokumenty europassu: europass Životopis, europass Jazykový pas, europass Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu, europass Mobilita a europass Dodatok k diplomu.

O europasse: www.europass-info.de

Druhy pracovného pomeru

Popri práci na plný úväzok existuje ešte rad ďalších foriem práce.

Práca na čiastočný úväzok („Teilzeitarbeit“): Zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok majú spravidla kratšiu týždennú pracovnú dobu ako zamestnanci na plný úväzok. Tento druh pracovného pomeru sa uzatvára dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Mamy a otcovia na materskej dovolenke majú zo zákona právo na prácu na čiastočný úväzok.

Práca so skrátenou pracovnou dobou („Kurzarbeit“): Práca so skrátenou pracovnou dobou je dočasné skrátenie pravidelnej pracovnej doby z dôvodu významného výpadku práce v podniku. Môže sa týkať všetkých zamestnancov, alebo len časti. V určitých prípadoch môže zamestnanec požadovať náhradu ušlej mzdy z nezamestnaneckého poistenia.

Zamestnanie na skrátený úväzok („Geringfügige Beschäftigung“): Zamestnanie na skrátený úväzok sa nazýva aj „Minijob“, „Mikrojob“ alebo aj „400-Euro-Job“. Ide tu po prvé o zamestnanecký pomer s nízkou mzdou a po druhé o krátkodobé zamestnanie. Od prvého januára 2013 je stanovená maximálna výška mzdy pre tento typ zamestnaneckého pomeru na 450 eur.

Pružná pracovná doba: Pod ňou rozumieme takú formu práce, pri ktorej sa denný, týždenný alebo mesačný pracovný čas odlišuje od normálneho pracovného času.

Samostatná zárobková činnosť: Začatie samostatnej zárobkovej činnosti sa označuje aj ako „Existenzgründung“ (založenie existencie). Ide tu o založenie vlastného podniku. Založenie existencie býva finančne podporené spolkovou republikou a spolkovými krajinami vo forme pôžičiek a príspevkov.

Pomoc pri založení firmy:

Rodina a deti

Školstvo

V Nemecku sú za školstvo zodpovedné jednotlivé spolkové krajiny. Preto sa systém vzdelávania čiastočne líši od krajiny ku krajine. Základ vzdelávacieho systému je však podobný. Povinná školská dochádzka začína v Nemecku po škôlke, príp. predškolskej príprave povinnou základnou školou („Grundschule“) – 9-10 rokov povinnej školskej dochádzky. Potom nasleduje povinná príprava na povolanie, ktorú možno absolvovať na učňovskej škole, účasťou na vzdelávacom procese odborných škôl alebo na druhom stupni I alebo II. Príprava na povolanie končí spravidla po 12. triede. Potom nasleduje ešte terciálne a kvartérne vzdelávanie, ku ktorým patria najmä kurzy ďalšieho vzdelávania (napr. ľudové univerzity).

Štruktúra nemeckého školského systému

Primárny stupeň: od 1. po 4. triedu chodia deti na základnú školu („Grundschule“). Vyučovanie sa koná spravidla doobeda a vo väčšine spolkových krajín sa už tu dostávajú známky.

Sekundárny stupeň I: od 5. do 10. triedy chodia dieti na rôzne typy škôl. Patrí sem hlavná škola („Hauptschule“), reálka („Realschule“), gymnázium („Gymnasium“) a súhrnná škola („Gesamtschule“). Podľa spolkovej krajiny a typu školy môžu žiaci opustiť sekundárny stupeň I po 9. alebo 10. triede.

Sekundárny stupeň II: sekundárny stupeň II možno ukončiť maturitou po 12., príp. 13. triede alebo maturitou odbornej školy po 12., príp. 11. triede. Sem zaraďujeme aj učňovské typy škôl, prednášky na vysokej škole/internátne školy („Berufskollegs“), vyššie odborné školy („Fachoberschulen“) alebo vyššie stredné odborné školy („Berufsoberschulen“).

Druhá cesta vzdelávania: sem spadajú večerné školy a prednášky, na ktorých si možno dorobiť maturitu alebo záverečnú skúšku hlavnej školy („Hauptschulabschluss“).

Tu nájdete prehľad typov škôl: www.kmk.org

Právo na prídavky na deti

V princípe majú všetci rodičia nárok na to, aby na svoje deti dostávali prídavky na deti. To platí ako pre nemeckých štátnych občanov, občanov EÚ s bydliskom v Nemecku, tak aj pre príslušníkov iných štátov s povolením usadiť sa, príp. s povolením na pobyt v Nemecku. Prídavky na deti sa vyplácajú do 18. roku života dieťaťa, v niektorých prípadoch aj dlhšie. Prídavky na deti vypláca spravidla príslušná „Familienkasse“ (pokladnica rodinných prídavkov).

Ďalšie informácie nájdete tu: www.arbeitsagentur.de

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Požiadavky na zahraničných študentov

Kto chce študovať v Nemecku, potrebuje takzvané oprávnenie k prístupu na vysokú školu („Hochschulzugangsberechtigung“, HZB). Ide pritom o ukončenie školy, ktoré zodpovedá nemeckej maturite. HZB požadujú priamo na vysokej škole. Predpoklady prijatia a výberové konania sa na jednotlivých školách, ako aj študijných odboroch rôznia. Všetky otázky na túto tému vám najlepšie zodpovie akademický zahraničný úrad / International office príslušnej vysokej školy. Niektoré vysoké školy vyžadujú od zahraničných záujemcov doplnkový test spôsobilosti alebo test všeobecnej schopnosti študovať. S dobrými výsledkami testov môžu uchádzači zvýšiť svoje šance na prijatie na štúdium: www.testas.de.

V prípade, že vaše záverečné vysvedčenie nepostačuje k štúdiu v Nemecku, môžete zložiť diferenčné skúšky. Na internátnych školách sa na ne môžete pripravovať s finančnou podporou: www.studienkollegs.de

Predchádzajúce jazykové znalosti

Na väčšine študijných odborov v Nemecku je vyučovacím jazykom nemčina. Predpokladajú sa predchádzajúce znalosti nemeckého jazyka na úrovni B2/C1. Dve najdôležitejšie jazykové skúšky, ktoré uznávajú všetky vysoké školy, sú test nemčiny ako cudzieho jazyka (TestDaF) a nemecká jazyková skúška pre prijatie zahraničných uchádzačov na vysokoškolské štúdium (DSH).

Pozor Existujú aj výnimočné prípady, kedy sa žiadna jazyková skúška nevyžaduje (napr. maturita na nemeckej zahraničnej škole alebo nový Goethe-certifikát C2). Informujte sa o požiadavkách vybranej vysokej školy včas!

S prípravným testom nemčina ako cudzí jazyk (TestDaF) môžete zhodnotiť svoje šance:

Na tomto portáli si môžete zistiť jazykové požiadavky na vybranej vysokej škole.

Náklady na štúdium v Nemecku

Náklady na štúdium v Nemecku zodpovedajú európskemu priemeru. Študenti majú k dispozícii v priemere okolo 800 eur mesačne.

Pri štúdiu v Nemecku musíte rátať s nasledovnými nákladmi:

 • školné
 • semestrálne poplatky
 • ostatné študijné náklady
 • náklady na nemocenské poistenie
 • bežné výdavky

Školné: Školné si určuje každá nemecká spolková krajina samostatne. Aktuálne výšky školného nájdete tu. Na tých vysokých školách, ktoré školné vyžadujú, je výška školného okolo 500 eur za semester. ERASMUS-študenti spravidla školné neplatia. Naproti tomu nezávislé magisterské študijné odbory, ako aj medzinárodné študijné odbory na súkromných vysokých školách sú takmer všade platené.

Semestrálny poplatok: Semestrálny poplatok sa platí spravidla na všetkých nemeckých vysokých školách. Financujú sa z neho napr. administratívne náklady, študentské domovy či študentské jedálne. Navyše sa z neho na mnohých vysokých školách financuje semestrálny lístok na používanie verejnej dopravy. Výška semestrálneho poplatku sa na jednotlivých vysokých školách pohybuje medzi 25 až 150 eurami za semester.

Ostatné študijné náklady: Študenti musia rátať aj s ďalšími poplatkami počas štúdia. Ide o náklady na knihy, exkurzie či počítač.

Náklady na nemocenské poistenie: Každý, kto býva v Nemecku, musí mať nemocenské poistenie. Do 30. roku života a 14. semestra sú poisťovne povinné poskytnúť študentom zvýhodnenú tarifu. Výška tohto poplatku sa pohybuje okolo 80 eur mesačne.

Pozor Overte si vopred, či je vaše nemocenské poistenie platné aj v Nemecku. Ak áno, musíte doniesť potvrdenie o oslobodení od nemeckého povinného poistenia. Občanom EÚ zabezpečuje Európsky preukaz poistenca (EHIC) poistnú ochranu aj v Nemecku.

Bežné výdavky: K bežným výdavkom radíme okrem nákladov na stravu a oblečenie aj náklady na bývanie, ktoré v priemere predstavujú tretinu výdavkov popri štúdiu. Študenti majú rôzne možnosti, kde sa ubytovať, najlacnejšie väčšinou vychádza bývať na internáte alebo v spoločenstve bývajúcich (WG).

Na internáte stojí jednoposteľová izba 120-200 eur, malý apartmán 250-370 eur. Viac informácií o bývaní na internáte nájdete na internetových stránkach študentského spolku vašej vysokej školy: www.studentenwerke.de

Nemeckí študenti bývajú najradšej v spoločenstve bývajúcich (WG). Každý spolubývajúci má svoju vlastnú izbu, kúpeľňa a kuchyňa sú spoločné. Ceny za jednu izbu vo WG sa pohybujú medzi 150 až 300 eurami. Vyhľadajte WG na internete:

Kto chce bývať vo vlastnom byte, mal by sa v dostatočnom predstihu pred začiatkom semestra poobzerať po vhodnom byte. Ceny sa veľmi rôznia, v závislosti od veľkosti, štandardu a polohy bytu, byt pod 250 eur bez energií a vedľajších nákladov však nájdete len ťažko. Pri vlastnom byte sa musíte sami postarať o prihlásenie elektriny, plynu, telefónu a internetu. Prenajímateľ môže od vás niekedy vyžadovať potvrdenie o príjme alebo inú záruku. Vhodný byt najľahšie nájdete cez internet:

Ak ste už v Nemecku, ale nenašli ste ešte bývanie, môžete si ako dočasné riešenie prenajať izbu v ubytovni, mládežníckej ubytovni alebo študentskom hoteli študentského spolku.

Študentské hotely študentského spolku: www.studentenwerke.de

Odkazy na ubytovne:

Balíčky služieb pre zahraničných študentov: Niektoré študentské spolky ponúkajú zahraničným uchádzačom o štúdium balíčky služieb. Tie zahŕňajú izbu, nemocenské poistenie, stravu, semestrálny poplatok a tiež kultúrne podujatia. Niektoré študentské spolky ponúkajú navyše aj bicykel, počítač, kuchynský riad alebo jazykové kurzy. Táto služba môže trvať jeden alebo dva semestre. Informujte sa u študentského spolku vašej vysokej školy.

Pozor Ako študent si môžete v Nemecku uplatniť množstvo zliav, napr. v múzeách, kinách alebo na kúpaliskách. Zľavy môžu byť aj pri telefónnych tarifách, cestovných lístkoch na vlak alebo pri predplatnom časopisov. Informujte sa o zľavách!

Možnosti financovania štúdia

Na stránkach Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) nájdete možnosti, ako financovať svoje štúdium pomocou štipendia.

Množstvo informácií o štúdiu v Nemecku nájdete aj na stránkach študujúcich v Nemecku.

Možnosti ďalšieho vzdelávania

Celoživotné vzdelávanie zastáva v nemeckej vzdelávacej politike veľmi významné miesto. Ďalšie odborné vzdelávanie má urýchliť technický a hospodársky obrat a tiež pomôcť prekonať rôznorodé spoločenské zmeny.

O možnostiach, ako sa ďalej vzdelávať, sa môžete pohodlne informovať na internete:

Nemecké univerzity

Prehľad vysokých škôl v Nemecku: http://studieren.de

Aachen
RWTH (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule)
Augsburg
Universität
Bamberg
Otto-Friedrich-Universität
Bayreuth
Universität
Berlin
Freie Universität (FUB)
Humboldt-Universität (HUB)
Technische Universität (TUB)
Bielefeld
Universität
Bochum
Ruhr-Universität
Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn - Alfter
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Braunschweig
Technische Universität
Bremen
Universität
Hochschule Bremen
Bremerhafen
Hochschule Bremerhaven
Chemnitz
Technische Universität Chemnitz
Clausthal
Technische Universität
Cottbus
Brandenburgische Technische Universität
Darmstadt
Technische Universität Dramstadt
Dortmund
Universität
Dresden
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Technische Universität
Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität
Duisburg
Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule
Eichstätt
Kath. Universität Eichstätt
Erfurt
Universität Erfurt
Pädagogische Hochschule Erfurt
Erlangen-Nürnberg
Universität
Essen
Universität Gesamthochschule
Folkwang-Hochschule Essen
Esslingen
Hochschule für Sozialwesen Esslingen
Flensburg
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg
Frankfurt am Main
Johann Wolfgang Goethe Universität
Hochschule für Bankwirtschaft
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt (a.M.)
Frankfurt (Oder)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Freiberg (Sachsen)
Technische Universität Bergakademie
Freiburg im Breisgau
Universität
Gießen
Universität
Göttingen
Georg-August-Universität
Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Hagen
FernUniversität
Halle
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hamburg
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Universität
Universität der Bundeswehr
Hannover
Universität
Medizinische Hochschule
Tierärztliche Hochschule
Heidelberg
Universität
Hildesheim
Universität
Hohenheim
Universität
Ilmenau
Technische Universität
Jena
Universität
Kaiserslautern
Universität
Karlsruhe
Universität
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Kassel
Universität
Kiel
Universität
Koblenz
Universität
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Konstanz
Universität
Köln
Universität
Leipzig
Universität
Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Lübeck
Medizinische Universität
Ludwigsburg
Pädagogische Hochschule
Lüneburg
Universität
Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität
Mainz
Johannes Gutenberg-Universität
Mannheim
Universität
Marburg
Philipps-Universität
München
Ludwig-Maximilians-Universität
Technische Universität
Universität der Bundeswehr
Hochschule für Philosophie München
Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Nürnberg-Erlangen
Universität
Oestrich-Winkel
European Business School Schloß Reichartshausen (ebs)
Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität
Osnabrück
Universität
Paderborn
Universität-Gesamthochschule
Passau
Universität
Potsdam
Universität
Regensburg
Universität
Rostock
Universität
Saarbrücken
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Universität des Saarlandes
Siegen
Universität Siegen
Speyer
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Stuttgart
Universität Stuttgart
Stuttgart-Hohenheim
Universität Hohenheim
Trier
Universität
Tübingen
Eberhard-Karls-Universität
Ulm
Universität
Vechta
Universität Vechta
Weimar
Bauhaus - Universität Weimar
Weingarten
Pädagogische Hochschule
Witten-Herdecke
Privat-Universität Witten-Herdecke
Wuppertal
Bergische Universität
Würzburg
Bayerische Julius-Maximilians-Universität

Peniaze a dane

Daň z príjmu

Daňové priznanie musia podávať všetky fyzické osoby, ktoré sú platcami dane. Daňové priznanie podáva informáciu o dani z príjmu. Ak bola v predchádzajúcom roku zaplatená vyššia daň, ako bola vyrátaná v priznaní, rozdiel sa vráti. Vo väčšine prípadov sa daňové priznanie podáva do 31. mája nasledujúceho roku.

Daňové priznanie sa dá vyplniť a podať aj online, napr. tu: www.elster.de

Otvorenie bankového konta

V podstate každý dospelý človek, ktorý môže preukázať svoju totožnosť, si môže otvoriť bankové konto. Banky však často vyžadujú splnenie ďalších podmienok, napr. existujúci pracovný pomer. Neplnoleté osoby si môžu otvoriť konto len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak je žiadosť o otvorenie riadneho bankového konta zamietnutá, môže si človek otvoriť vkladový účet (tiež „účet pre každého“). Informácie nájdete v sporiteľniach, bankách alebo na centrále spotrebiteľov.

Pri otvorení konta majú zákazníci na výber medzi priamymi bankami a bankovými filiálkami. Priame banky majú často výhodné podmienky, ale žírokonto býva často vedené len online. Naproti tomu vo filiálkach má zákazník v cene aj osobného poradcu a ďalšie služby.

Schufa

Schufa je najznámejšia organizácia pre zabezpečenie úverov (alebo informačná kancelária pre úvery) v Nemecku. Na jednej strane chráni zmluvných partnerov pred stratovými úvermi, na druhej strane tiež prispieva k ochrane spotrebiteľov pred prílišným zadĺžením. Schufa disponuje údajmi o 75 % ľudí v Nemecku.

Každý, kto si v Nemecku vezme úver, či už ide o bankovú pôžičku alebo nákup na splátky, je zaradený do databázy informačnej kancelárie pre úvery. Z jeho údajov (ako sú meno, adresa, adresa predchádzajúceho pobytu, povolanie, zamestnávateľ, príjem, dlhy a ďalšie parametre) vypočíta Schufa bodové hodnotenie, ktoré podáva informáciu o bonite danej osoby. Kto by chcel vedieť, aké údaje sa o ňom nachádzajú v databáze, sa môže informovať priamo u Schufa.

Nemocenské poistenie

V Nemecku si môžete vybrať medzi povinným a súkromným nemocenským poistením. Oba druhy poistenia majú svoje výhody: súkromné poistenie zahŕňa často drahšie služby (napr. lieky bez predpisu alebo vyšetrenie liečiteľom), pri povinnom poistení sa výška poplatku naopak riadi výškou príjmu. Kto teda zarába menej, platí tiež nižšie poplatky. Vek poistenca tu nehrá žiadnu rolu. Na druhej strane, poplatky pri súkromnom poistení sa môžu v priebehu času výrazne zvýšiť

Pozor Prestup zo súkromného späť na verejné poistenie je možný len pri tých poistencoch, ktorých výška príjmu je pod hranicou poisťovacej povinnosti. Preto je voľba súkromného poistenia väčšinou rozhodnutím na celý život.

Informácie pre utečencov

Prvé informácie

Poradenstvo

Práca

Bývanie

Vzdelávanie

Iné

Späť na začiatok