ورود به محتوا

آزمون

در اینجا شما می توانید دانش خود را در مورد تاریخ، سیاست، جامعه و فرهنگ در آلمان و اتریش تست کنید. آزمونها براساس سوالات رسمی از آزمونهای برگزار شده در هر دو کشور است، اما با تست های طبقاتی اصلی مطابقت ندارند، بنابراین تکمیل موفقیت آمیز چنین آزمونی را تضمین نمی کنند. برای تمرین، برای تست دانش خود و یا فقط برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آلمان و اتریش، آنها بسیار مناسب هستند!

بازگشت به بالا