K vsebini

Bivanje

Iskanje stanovanja

Najbolj preprosto je iskanje stanovanja preko številnih nepremičninskih spletnih strani. Tukaj najdete izbor spletnih strani, ki omogočajo iskanje stanovanj po vsej Avstriji:

Običajno je v oglasih cena najemnine podana kot »neto najemnina« oziroma najemnina brez obratovalnih stroškov. To pomeni, da vsebuje le tiste stroške, ki so potrebni za prevzem stanovanja. Dejanska vsota, ki jo mora najemnik plačati najemodajalcu, se v Avstriji imenuje »bruto najemnina«. Sem sodijo poleg neto najemnine še obratovalni stroški. S plačilom bruto najemnine so tako poravnani še stroški za vodo, odvoz smeti ter drugi stroški, povezani z vzdrževanjem stavbe.

Pozor Pogosto stroški za elektriko niso všteti v obratovalne stroške! Zato je najbolje, da se vedno vnaprej dogovorite, kateri stroški so všteti v bruto najemnino.

Najemna pogodba

Najemna pogodba določa pisni ali ustni dogovor o pravicah in dolžnostih najemnika in najemodajalca. V najemni pogodbi morata biti tako najemnik kot tudi najemodajalec omenjena z imenom, prav tako pa morajo biti določeni vsi v najemnino všteti prostori (npr. parkirni prostor, klet…) in predmeti najema. Poleg tega mora biti navedena višina najemnine (neto najemnina in obratovalni stroški) in pri najemu za določen čas tudi obdobje najema. Ker obstaja v primeru najema za določen čas le v izjemnih primerih možnost odstopa od pogodbe, je priporočljivo, da se v najemni pogodbi določi tudi klavzula o odstopu od pogodbe.

Prekinitev najemne pogodbe

Najemno pogodbo lahko prekineta tako najemnik kot tudi najemodajalec. Za oba veljajo z zakonom določeni roki, ki se jih pri prekinitvi najemne pogodbe morata držati. Običajno se lahko časovno neomejena pogodba odpove en mesec vnaprej. Pri časovno omejeni pogodbi pa se je potrebno držati termina, ki je določen v pogodbi.

Tukaj lahko najdete vzorčno pismo za prekinitev pogodbe: www.arbeiterkammer.com

Prijava na prijavnem uradu

Kdor v Avstriji zamenja bivališče, se mora prijaviti na za to pristojnem prijavnem uradu. Pri tem obstaja možnost osebne ali pisne prijave. Nepolnoletne osebe mora prijaviti njihov skrbnik. Za prijavo potrebujete prijavni formular (Meldezettel). Lahko si ga naložite s spleta, dvignete na uradu ali kupite v trafiki.

Prijavni formular na spletu: www.help.gv.at

Telefon, internet in GSM

Velikokrat isti ponudniki ponujajo tako internet, kot tudi telefon in GSM. Na spodnjih povezavah lahko primerjate nekaj ponudnikov:

Elektrika, plin in ogrevanje

Za prijavo elektrike, plina in ogrevanja se pravočasno obrnite na ponudnika energije. Od liberalizacije energijskega tržišča v Avstriji si lahko vsak sam izbere ponudnika električne energije in plina, ki mu najbolj ustreza.

Tukaj najdete primerjavo cen dobave električne energije: www.durchblicker.at

Tukaj najdete primerjavo cen plina:

Prispevek za RTV - GIS

Prispevek za RTV naročnino je potrebno plačati za vse naprave z radijskim sprejemom (radio, televizija, računalnik). Višina naročnine se razlikuje po zveznih deželah, znaša pa približno med 20 in 25 evri na mesec.

www.gis.at

Ločevanje odpadkov

Avstrija ima eno najvišjih stopenj recikliranja odpadkov na svetu. Večina avstrijskih gospodinjstev zelo pozorno ločuje odpadke. Ker obstajajo pri ločevanju odpadkov regionalne razlike, je najbolje, da se o tem natančneje pozanimate na občinski upravi. V primeru kršenja pravil ločevanja odpadkov lahko pride do prijav in denarnih kazni.

Star papir: v ta smetnjak sodijo papir, karton, časopisi, katalogi, knjige in revije.

Steklo: steklo je treba sortirati po barvi. Obstajajo tri vrste stekla; belo, zeleno in rjavo. Zamaške je treba prej odstraniti, saj sodijo v smetnjak za plastiko. Steklenice s kavcijo ne sodijo v smetnjak za steklo.

Embalaža iz umetnih mas /plastike: v ta smetnjak sodijo embalaže iz umetnih snovi (plastične steklenice, folije, plastika), sestavljene embalaže (tetrapaki, embalaža od kave, kartoni od mleka) in plastični pokrovi steklenic in posod.

Odpadki iz kovin: sem sodijo embalaže iz kovine (npr. alufolije, pločevinke) in manjši kovinski kosi (žice, kuhinjska posoda, žeblji in vijaki). Večje kovinske kose (peči, štedilnike, kopalne kadi…) je potrebno oddati na reciklažnem dvorišču, odlagališču za opdadne surovine ali na odlagališču smeti.

Nevarne snovi zbiramo posebej: nevarne snovi je potrebno oddati ločeno, saj lahko pri napačni odstranitvi trajno škodijo okolju. V to kategorijo sodijo baterije, akumulatorji, varčne svetilke, zdravila, laki, pesticidi in podobno. Te materiale lahko oddamo v trgovinah, kjer so bile kupljene, ali pa v zbiralnicah nevarnih snovi , ki jih upravljajo občine.

Biološki odpadki: med biološke odpadke (ta smetnjak je lahko rjav ali zelen, odvisno od zvezne dežele) sodijo ostanki sadja in zelenjave, ostanki kave in čajne vrečice, vrtni odpadki in kuhinjske brisače iz papirja.

Vse ostalo sodi v ostale odpadke: odvisno od zvezne dežele gre tukaj za črn ali siv smetnjak. Sem sodijo vsi ostali odpadki, na primer guma, pepel, cigaretni ogorki, usnje, higienski artikli, plenice…

Tukaj najdete informacije o pravilnem ločevanju odpadkov:

Delo

Iskanje dela/zaposlitve

Državljani članic EU, ki želijo delati v Avstriji, praviloma ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Izjemo predstavljajo prehodne določitve za novi članici EU, Bolgarijo in Romunijo.

Državljani tretjih držav potrebujejo za zaposlitev enega od treh naslovov: »Daueraufenthalt – EG«, karta »Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ ali stalno nastanitev v Avstriji. Kdor izpolnjuje enega od teh pogojev, lahko praviloma brez nadaljnjega pridobi n zaposlitev pri nekem delodajalcu. Kdor ne izpolnjuje nobenega od teh pogojev, mora za zaposlitev pri nekem delodajalcu v Avstriji pridobiti dovoljenje v okviru zakona o zaposlovanju tujcev.

Povezave na spletne strani za iskanje zaposlitve:

Vzorci za dober CV:

Pogodba o delu

Pogodbo o delu skleneta delodajalec in delojemalec z namenom, da v njej obvezujoče določita obseg dogovorjenih delovnih nalog za delojemalca in izplačilo plačila s strani delodajalca. V pogodbi o delu so zapisane dolžnosti delodajalca in delojemalca. Pogodba o delu ne rabi biti nujno v formalni obliki, vendar mora v tem primeru delodajalec delojemalcu izročiti delovni formular (Dienstzettel). Delovni formular vsebuje kratek pregled dogovorjenega ter bistvene dolžnosti in pravice.

Tako delojemalec kot tudi delodajalec imata pravico do prekinitve pogodbe. Odpoved je lahko podana v pisni ali ustni obliki, vendar je zaradi lažjega dokazovanja priporočljivo, da se poda v pisni obliki. Če v pogodbi o delu ni dogovorjeno drugače, velja pri zaposlitvi za nedoločen čas za delojemalca odpovedni rok enega meseca. Za delodajalca je odpovedni rok odvisen od dolžine zaposlitve delojemalca in znaša od pet tednov do šest mesecev. Pri zaposlitvah za določen čas je potrebno upoštevati dogovorjeno obdobje zaposlitve, vendar lahko, v primeru, da je tako določeno v pogodbi, tudi tukaj veljajo odpovedni roki.

Povezave na brezplačne vzorce formularjev za odpoved:

Vrste dela

Zaposlitev s polnim delovnim časom: Z zakonom določena zaposlitev s polnim delovnim časom predvideva osemurni delovnik. Vendar je v mnogih kolektivnih pogodbah predviden skrajšan polni delovni čas.

Pozor O konkretni razdelitvi vašega delovnega časa se dogovorite pisno!

Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom: Delojemalci, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, opravijo praviloma tedensko manj ur kot zaposleni s polnim delovnim časom. Ta oblika dela se opravlja v dogovoru med delojemalcem in delodajalcem.

Manjša zaposlitev: Tudi zaposleni z manjšo zaposlitvijo (geringfügig Beschäftigte) so zaposleni s skrajšanim delovnim časom. Takšni zaposleni imajo pokrito samo nezgodno zavarovanje, ne pa tudi zdravniškega in pokojninskega. Imajo pa pravico do dopusta, plačila v primeru bolezni, 13. plače, odpravnine, itd.

Skrajšanja zaposlitev: O skrajšani zaposlitvi (Kurzarbeit) govorimo v primerih, ko pride do prehodnega skrajšanja delovnega časa zaradi večjega izpada dela v obratu. Lahko se tiče vseh zaposlenih ali pa le nekaterih.

Starševski in starostni skrajšani delovni čas: Starši z otroci, mlajšimi od sedmih let in nekaterimi drugimi pogoji, imajo pravico do starševskega skrajšanega delovnega časa. Starostni skrajšani delovni čas pa daje starejšim zaposlenim možnost, da postopno skrajšajo svoj delovni čas.

Samozaposlitev: Pri samozaposlitvi gre za ustanovitev lastnega podjetja. Takšno obliko zaposlitve podpira Ministrstvo za delo, socialo in varstvo potrošnikov z izdajanjem mikrokreditov. Pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja:

Europass

Europass je brezplačen servis Evropske unije, s katerim ta želi podpirati Evropsko mobilnost. Z europass-om lahko razumljivo predstavite svoje kvalifikacije, znanja in kompetence. Europass služi kot pomoč pri študiju in izobraževanju ali pri iskanju zaposlitve. Na voljo so vam enotni europass dokumenti: europass življenjepis, europass jezikovna izkaznica, europass mobilnost, priloga k diplomi in priloga k spričevalu.

K Europassu: www.europass.at

Družina in otroci

Šolstvo

Šolska obveznost velja za vse otroke, ki stalno živijo v Avstriji. Prične se z letom, v katerem otrok do 1. septembra dopolni šest let. Šolska obveznost v Avstriji traja 9 let.

Obvezno leto v vrtcu: vsi otroci, ki pred 1. septembrom dopolnijo 5 let, morajo obiskovati vrtec: www.wien.gv.at

Otroški dodatek

Pravico do otroškega dodatka imajo vsi avstrijski državljani ter državljani EU in tretjih držav s stalnim bivališčem v Avstriji, ki s svojim otrokom živijo v skupnem gospodinjstvu. Upravičeni so starši vseh otrok, ki še niso dopolnili 18. leta starosti. Za otroški dodatek je potrebno zaprositi na pristojnem finančnem uradu. Prejemniki družinskega dodatka so upravičeni tudi do davčne olajšave za otroka.

Razčlenitev avstrijskega šolskega sistema:

Osnovna stopnja: na tej stopnji obstajajo sledeče možnosti institucionalne oskrbe otrok: jasli, vrtec, dnevno varstvo in otroška skupina.

Primarna stopnja: s primarno stopnjo se v Avstriji prične šolska obveznost. Na primarni stopnji otrok obiskuje osnovno šolo (ljudska šola), ki traja štiri leta.

Sekundarna stopnja I: po zaključku primarne stopnje se začne sekundarna stopnja I. Tudi ta traja štiri leta, v tem času pa lahko otroci izbirajo med štirimi oblikami izobraževanja.

Sekundarna stopnja II: sledi sekundarni stopnji I. Šolarji lahko izbirajo med politehničnimi šolami, poklicnimi šolami z vajeništvom, različnimi srednjimi poklicnimi šolami, gimnazijo, pripravniškim letom in integrativno poklicno izobrazbo.

Po opravljeni sekundarni stopnji II, se lahko šolarji dalje izobražujejo na neuniverzitetni terciarni stopnji. Na voljo so jim mojstrska šola (Meisterschule), kolegij ali na primer akademija za zdravstvene poklice.

Pregled avstrijskega šolstva: www.bmukk.gv.at

Študij in nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

Pogoji za tuje študente

Praviloma veljajo za tuje študente enaki vpisni pogoji kot za avstrijske. Za podajanje konkretnih informacij so zadolženi pristojni referati. Pogoji za vpis na redni študij:

 • Matura, ki je enakovredna avstrijski maturi ali spričevalo o končanem študiju na priznani postsekundarni izobraževalni ustanovi. Enakovrednost temelji na meddržavnem sporazumu, nostrifikaciji ali odločitvi rektorja.
 • Predloženo spričevalo omogoča neposreden vpis na želeno študijsko smer v državi, kjer je bilo pridobljeno. To praviloma ne velja za kandidate iz držav EU in EGS.
 • Zadostno znanje nemškega jezika

Jezikovno predznanje

Na večini študijskih smeri v Avstriji potekajo predavanja v nemščini. Za študij se zato predvideva predznanje na stopnji B2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike. Zadostno znanje nemškega jezika lahko dokazujete z naslednjimi izpiti:

 • Avstrijska jezikovna diploma – B2 (Österreichisches Sprachdiplom)
 • Goethe Institut – Goethe certifikat B2
 • Test DaF (Nemščina kot tuj jezik) - najmanj stopnja 4
 • Nekateri drugi priznani izpiti

Če nimate nobenega od navedenih izpitov, lahko znanje nemščine dokazujete na ocenitvenem preizkusu v katerem od izpitnih centrov.

S pripravljalnim testom DaF lahko ocenite svoje možnosti.

Stroški študija v Avstriji

Stroški študija v Avstriji ležijo v evropskem povprečju. Študenti imajo v povprečju na razpolago 800 evrov. Za študij v Avstriji morate računati z naslednjimi stroški:

 • Študijska taksa
 • Ostali stroški študija
 • Stroški za zdravstveno zavarovanje
 • Splošni izdatki

Študijska taksa: V Avstriji morajo študijsko takso plačati tisti študenti, ki so prekoračili čas študija (najkrajša študijska doba + 2 tolerančna semestra) ali pa so na podlagi svojega državljanstva zavezani k plačevanju takse. Študenti iz držav EU in EGS ne plačujejo študijske takse.

Ostali stroški študija: Med študijem nastanejo za študente tudi drugi stroški povezani s študijem. Tukaj gre predvsem za stroške za knjige, ekskurzije ali računalniško opremo.

Zdravstveno zavarovanje: Študentje v Avstriji so lahko zavarovani skupaj s starši ali pa morajo skleniti študentsko zdravstveno zavarovanje. Sklenitev takšnega zavarovanja je pogoj za podaljšanje dovoljenja za bivanje v Avstriji. Če študent ne izpolnjuje pogojev za študentsko zdravstveno zavarovanje, lahko sklene tudi nekaj dražje samozavarovanje.

Pozor Vnaprej preverite, ali je vaše zavarovanje veljavno tudi v Avstriji. Državljani EU so z Evropsko kartico zavarovanja (EHIC) zavarovani tudi v Avstriji.

Splošni izdatki: K splošnim stroškom sodijo poleg stroškov za prehrano in oblačila tudi stroški bivanja, ki v povprečju znašajo tretjino študijskih izdatkov. Za študente obstajajo različne možnosti bivanja, najbolj ugodno pa je praviloma bivanje v študentskem domu ali stanovanjski skupnosti (WG).

Študentski domovi predstavljajo najbolj preprosto možnost za spoznavanje novih ljudi in učenje jezika. Cene se gibljejo od 200 do 400 evrov. Tukaj najdete seznam vseh študentskih domov v Avstriji:

Pri avstrijskih študentih je zelo priljubljeno tudi bivanje v stanovanjski skupnosti (Wohngemeinschaft – WG). Vsak sostanovalec ima svojo sobo, skupna pa je uporaba kopalnice in kuhinje. Stroški za sobo v stanovanjski skupnosti znašajo med 150 in 300 evri.

Poiščite stanovanjske skupnosti na spletu:

Kdor želi stanovati v lastnem stanovanju, mora pravočasno pred začetkom študija poiskati ustrezno stanovanje. Cene se zelo razlikujejo glede na velikost, standard in lego. Pri lastnem stanovanju morate sami poskrbeti za prijavo elektrike, plina, telefona in interneta. Najemodajalec lahko predvidi tudi plačilo kavcije ali odstopnino.

Najpreprostejše je iskanje ustreznega stanovanja po spletu:

Možnosti financiranja študija

V avstrijski bazi podatkov za iskanje štipendij lahko najdete priložnosti za financiranje študija s pomočjo štipendije: www.grants.at/

Informacije o študiju v Avstriji lahko najdete tudi na spletni strani mednarodnega univerzitetnega centra Centre International Universitaire (CIU):

Nadaljne izobraževanje

Vseživljenjsko učenje zavzema v avstrijski izobraževalni politiki zelo pomembno mesto. Cilj nadaljevalnega poklicnega usposabljanja je po eni strani prilagoditev na pospešene tehnične in gospodarske spremembe in po drugi strani odgovor na obsežne družbene spremembe s katerimi smo soočeni.

Na spletu se lahko pozanimate o svojih možnostih nadaljnjega izobraževanja v Avstriji:

Univerze v Avstriji

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Denar in davki

Dohodnina

Prijavo za dohodnino so obvezane oddati vse privatne osebe, ki so zavezane plačati davek. Prijava služi za ugotovitev dohodnine. Najpogosteje je potrebno prijavo oddati do 30. aprila naslednjega leta. Pri prijavi se uporablja formular E1, formular E2 pa služi kot pomoč pri izpolnjevanju.

Prijavo za dohodnino je možno oddati tudi preko FinanzOnline in sicer na spletni strani avstrijskega Ministrstva za finance: www.bmf.gv.at

Odprtje računa

V Avstriji je odprtje bančnega računa tudi za tujce precej enostavno. Za to potrebujete potni list, na nekaterih bankah pa tudi prijavni listič (Meldezettel). Po odprtju žiro računa je imetniku računa dodeljen svetovalec, ki je stranki na voljo za vsa morebitna vprašanja in nasvete. V Avstriji lahko bančne posle opravljate tudi preko telefona, faksa ali interneta.

Zveza za zaščito upnikov

Kreditni biro Kreditschutzverband (KSV) iz leta 1870 je največja zveza za zaščito upnikov v Avstriji. Vsakdo, ki v Avstriji najame kredit, bodisi bančni kredit ali nakup na obroke, je zapisan v bazo podatkov kreditnega biroja KSV. Na podlagi plačilne discipline kreditni biro ugotavlja kreditno sposobnost dotične osebe. Pri najemu bančnega kredita je med drugim potrebno tudi potrdilo kreditnega biroja KSV. Kdor bi rad preveril svoje podatke v bazi, se lahko obrne direktno na KSV:

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je v Avstriji obvezno . To pomeni, da je vsak delavec avtomatično zavarovan. Samo zdravstveno zavarovanje je odvisno od delodajalca in njegove lokacije. Prispevki za zavarovanje se odtegnejo direktno od plače, delodajalec pa jih, skupaj z njegovim prispevkom, plača zdravstvenemu zavarovanju.

Pozor Delavci, katerih plača leži pod pragom minimalne plače, niso zavarovani avtomatično. Lahko pa se na pristojni zdravstveni in pokojninski zavarovalnici zavarujejo prostovoljno. Višina prispevkov je enaka kot za samozavarovane osebe.

V Avstriji je možno tudi dodatnoprivatno zavarovanje. Poleg proste izbire bolnišnice in zdravnikov, nudijo privatne zavarovalnice tudi dvoposteljne sobe s kopalnico, straniščem in televizijo, prevzamejo dodatne stroške pri zobozdravstvenih posegih ali terapijah po alternativnih metodah. Poleg zdravstvenega zavarovanja obstaja še cela vrsta drugih področjih, kjer je možno zavarovanje (na primer nezgodno ali avtomobilsko zavarovanje). Več informacij najdete na avstrijski Zvezi zavarovalnic: www.vvo.at

Informacije za begunce

Informacije za begunce / prosilce za azil

Organizacije, ki nudijo pomoč:

Na začetek