Späť na obsah

Bývanie

Hľadanie bývania

Bývanie si možno ľahko nájsť cez množstvo portálov s nehnuteľnosťami. Tu nájdete výber búrz bývania, ktoré ponúkajú bývanie v celom Rakúsku:

Burzy bývania uvádzajú zvyčajne cenu za „Nettomiete“ (nájomné bez energií). „Nettomiete“ zahŕňa len tie náklady, ktoré treba zaplatiť za to, že dostaneme byt do užívania. Celá suma, ktorú nájomca musí zaplatiť prenajímateľovi, sa nazýva „Bruttomiete“. Tam sú popri cene za samotný nájom zahrnuté aj prevádzkové náklady (občas sa nazývajú „Nebenkosten“ – vedľajšie náklady). V „Bruttomiete“ sú zarátané napr. náklady za vodu, odvoz odpadu a iné náklady súvisiace s údržbou bytového domu.

Pozor Náklady za elektrickú energiu sa často do prevádzkových nákladov nezapočítavajú! Preto si treba vždy vopred ujasniť, aké náklady sú zahrnuté v celkovom nájomnom.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva predstavuje písomný alebo ústny súpis práv a povinností prenajímateľa a nájomcu. V nájomnej zmluve musí byť menovite uvedený prenajímateľ a nájomca, ako aj všetky predmety nájmu a vedľajšie priestory (napr. garáž, parkovisko…) zahrnuté do nájmu. Okrem toho musí byť v zmluve uvedená výška nájmu (netto a vedľajšie náklady) a pri zmluve na dobu určitú aj doba trvania nájmu. Nakoľko pri zmluve na dobu určitú zákon iba v málo prípadoch umožňuje vypovedať zmluvu, veľmi sa odporúča uviesť v nájomnej zmluve dodatok o odstúpení od zmluvy.

Výpoveď z nájmu

Nájomnú zmluvu môže vypovedať ako nájomca, tak aj prenajímateľ. Pre oboch platia zákonné lehoty, ktoré pri vypovedaní nájmu bytu treba dodržať. Za normálnych okolností platí pre nájomnú zmluvu na dobu neurčitú výpovedná doba jeden mesiac. Pri nájomnej zmluve na dobu určitú musí byť konečný termín stanovený v zmluve.

Tu nájdete vzor výpovede nájomnej zmluvy: www.arbeiterkammer.com

Prihlásenie na úrade pre prihlasovanie obyvateľstva

Každý, kto býva v byte v Rakúsku, je povinný prihlásiť sa na prihlasovacom úrade. Existuje možnosť prihlásiť sa osobne alebo poštou. Neplnoleté osoby musí prihlásiť ich zákonný zástupca. Na prihlásenie je potrebný formulár – prihlasovací lístok. Ten si možno stiahnuť z internetu, získať na úrade alebo v trafikách.

Prihlasovací lístok na stiahnutie: www.help.gv.at

Telefón & internet, mobil

Telefón a internetové pripojenie často poskytuje ten istý dodávateľ. Nižšie nájdete niekoľko odkazov:

Elektrina, plyn & kúrenie

Ak chcete prihlásiť elektrinu, plyn a kúrenie, obráťte sa včas na dodávateľa energií. Od liberalizácie energetického trhu v Rakúsku si každý môže zvoliť najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu.

Tu nájdete informácie o porovnaní dodávateľov elektrickej energie: www.durchblicker.at

A tu o porovnaní cien plynu:

Poplatok za rozhlas

Poplatok za rozhlas treba platiť za všetky rozhlasové prijímače (rádio, TV, počítač). Výška poplatku je v jednotlivých spolkových krajinách rôzna a pohybuje sa približne medzi 20 a 25 eurami mesačne.

www.gis.at

Triedenie odpadu

Rakúsko má jednu z najvyšších mier recyklácie na svete. Veľká väčšina rakúskych domácností odpad úzkostlivo triedi. Triedenie odpadu je v jednotlivých regiónoch rozdielne, preto sa informujte na obecnej alebo mestskej správe. Za nedodržanie pravidiel triedenia odpadu hrozí udanie a pokuta.

Zberový papier: do tohto kontajnera patrí papier, kartón, noviny, katalógy, knihy a časopisy.

Sklo: sklo treba roztriediť podľa farby. Rozlišuje sa biele, zelené a hnedé sklo. Vrchnáky fľaší treba oddeliť – tie patria do žltého kontajnera. Zálohované fľaše nepatria do kontajnera na sklo.

Plastové obaly: do tohto kontajnera patria plastové obaly (plastové fľaše, fólie, plasty…), kompozitný materiál (tetrapaky, obaly od kávy a od mlieka…), kovové obaly (konzervy, alobal) a skrutkovacie uzávery od fliaš a pohárov.

Kovové obaly: sem patria obaly z kovu (napr. alobal, plechovky z nápojov...) a aj malé kúsky starého kovu (drôty, kuchynský riad, klince a skrutky). Väčšie kovové diely (rúry, sporáky, vane) treba odviezť na zberný dvor, do zberne surovín alebo na skládku.

Nebezpečný odpad zbierať oddelene: nebezpečný odpad treba vyhadzovať oddelene, pretože pri nesprávnej likvidácii môže trvalo znečistiť životné prostredie. Do tejto kategórie patria batérie, akumulátory, úsporné žiarovky, lieky, laky, pesticídy. Tieto materiály môžete odovzdať buď v obchode, kde ste ich kúpili, alebo v zberni nebezpečného odpadu v danej obci.

Bioodpad do kontajnera na biologický odpad: do kontajnera na biologický odpad (v jednotlivých spolkových krajinách môže byť napr. hnedý alebo zelený) patria zvyšky ovocia a zeleniny, šupky z ovocia, zvyšky kávy a čajové vrecká, záhradný odpad a papierové kuchynské utierky.

Všetko ostatné ide do kontajnera na netriedený odpad: v jednotlivých spolkových krajinách môže ísť o čierny alebo šedý kontajner. Sem patrí všetok zvyšný odpad, ako napr. gumené zvyšky, popol a cigaretové ohorky, kožené predmety, hygienické potreby, plienky...

Tu nájdete ďalšie informácie, ako správne triediť odpad:

Práca

Hľadanie zamestnania

Keď chce príslušník členského štátu EÚ pracovať v Rakúsku, nepotrebuje spravidla pracovné povolenie. Výnimkou sú prechodné ustanovenia pre nové členské štáty Rumunsko a Bulharsko.

Naproti tomu, štátni príslušníci Tretích krajín potrebujú „potvrdenie o trvalom pobyte – EG“, „červeno-bielo-červenú kartu plus“ alebo potvrdenie o usadení sa. S jedným z týchto dokumentov môžu spravidla hneď začať vykonávať závislú pracovnú činnosť. Kto nevlastní žiadne z týchto potvrdení o pobyte, potrebuje na začatie závislej pracovnej činnosti v Rakúsku povolenie podľa zákona o zamestnávaní cudzincov.

Odkazy pre hľadanie práce v Rakúsku:

Podklady pre dobrý životopis:

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá zamestnanca zaväzuje vykonávať sľúbenú prácu a zamestnávateľa zaväzuje vyplácať za túto prácu mzdu. V pracovnej zmluve sú stanovené povinnosti zamestnávateľa aj zamestnanca. V princípe môže byť pracovná zmluva uzatvorená neformálne, v tomto prípade však zamestnávateľ musí vystaviť zamestnancovi pracovnú kartu. V pracovnej karte je vo forme odrážok zapísaný prehľad daných dojednaní, ako aj dôležitých práv a povinností.

Ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ majú právo na výpoveď pracovnej zmluvy. Výpoveď musí byť podaná ústne alebo písomne, z dôvodov dokazovania sa však odporúča predložiť písomnú výpoveď. Ak nie je v pracovnej zmluve dohodnuté inak, pri pracovnej zmluve na dobu neurčitú je výpovedná doba pre zamestnanca jeden mesiac. Výpovedná doba pre zamestnávateľa sa riadi podľa dĺžky pracovného pomeru a môže byť od 6 týždňov do 5 mesiacov. Pri pracovnej zmluve na dobu určitú sa musí dodržať dĺžka trvania zmluvy, výpovedná doba môže byť tiež stanovená v pracovnej zmluve.


Odkaz na bezplatný formulár výpovede:

Druhy pracovného pomeru

Bežná pracovná doba: Zákon vychádza z bežnej pracovnej doby 8 hodín denne. V mnohých kolektívnych zmluvách sa však stanovuje skrátená pracovná doba.

Pozor Konkrétne rozloženie pracovnej doby si dohodnite písomne!

Práca na čiastočný úväzok („Teilzeitarbeit“): Zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok majú spravidla kratšiu týždennú pracovnú dobu ako zamestnanci na plný úväzok. Tento druh pracovného pomeru sa uzatvára dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Zamestnanie na skrátený úväzok („Geringfügige Beschäftigung“): Aj títo zamestnanci pracujú na čiastočný úväzok. Nemajú nemocenské alebo dôchodkové poistenie, iba úrazové poistenie. Majú však nárok na dovolenku, vyplácanie ušlej mzdy v prípade ochorenia, zvláštne príspevky, odstupné atď.

Práca so skrátenou pracovnou dobou („Kurzarbeit“): Práca so skrátenou pracovnou dobou je dočasné skrátenie pravidelnej pracovnej doby z dôvodu významného výpadku práce v podniku. Môže sa týkať všetkých zamestnancov, alebo len časti.

Skrátený rodičovský pracovný úväzok a práca na skrátený úväzok v starobe: Rodičia, ktorí majú deti do 7 rokov veku a spĺňajú ďalšie kritériá, majú právo na skrátený rodičovský pracovný úväzok. Práca na skrátený úväzok v starobe dáva starším zamestnancom možnosť redukovať svoju pracovnú dobu.

Samostatná zárobková činnosť: Pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti ide o založenie vlastného podniku. Založenie existencie (=podniku) býva finančne podporené ministerstvom práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa vo forme mikropôžičiek. Pomoc pri založení podniku:

Europass

Europass je bezplatná služba Európskej únie na podporu európskej mobility. S europassom môžete zrozumiteľne predstaviť po celej Európe svoju kvalifikáciu, schopnosti a kompetencie. Europass slúži ako pomôcka pri štúdiu a vzdelávaní alebo pri hľadaní zamestnania. K dispozícii máte jednotlivé dokumenty europassu: europass Životopis, europass Jazykový pas, europass Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu, europass Mobilita a europass Dodatok k diplomu.

O europasse: www.europass.at

Rodina a deti

Školstvo

Pre všetky deti, ktoré sa trvalo zdržujú v Rakúsku, platí povinná školská dochádzka. Tá sa začína rokom, v ktorom dieťa pred 1. septembrom vek 6 rokov. V Rakúsku trvá povinná školská dochádzka 9 rokov.

Povinný rok návštevy škôlky: Všetky deti, ktoré pred 1. septembrom dosiahnu vek 5 rokov, sú povinné chodiť do škôlky: www.wien.gv.at

Rodičovský príspevok

Všetci rakúski občania a občania EÚ, ako aj príslušníci Tretích krajín s pobytom v Rakúsku, ktorí žijú so svojím dieťaťom v spoločnej domácnosti, majú nárok na poberanie rodičovského príspevku. Rodičia majú nárok na príspevok na všetky deti, ktoré ešte nedovŕšili 18. rok života. Prídavky na dieťa vypláca daňový úrad podľa miesta bydliska. Každému poberateľovi prídavkov na dieťa náleží daňový bonus na deti.

Členenie rakúskeho školského systému

Predškolské vzdelávanie: pre tento stupeň existujú nasledovné typy inštitucionálnej starostlivosti o deti: detské jasle, škôlka, detská družina a detská skupina.

Primárny stupeň: primárnym stupňom sa v Rakúsku začína povinná školská dochádzka. Na primárnom stupni navštevuje dieťa základnú školu („Volksschule“ alebo „Grundschule“). Primárny stupeň trvá štyri roky.

Sekundárny stupeň I: po ukončení primárneho stupňa začína sekundárny stupeň I. Aj ten trvá 4 roky, počas ktorých môžu žiaci navštevovať nasledovné školy: vyšší stupeň ľudovej školy („Volksschul-Oberstufe“), hlavnú školu („Hauptschule“), novú strednú školu („Neue Mittelschule“) alebo nižší ročník všeobecného gymnázia („Allgemein bildende höhere Schule“).

Sekundárny stupeň II: nadväzuje na sekundárny stupeň I. Žiaci môžu navštevovať nasledovné školy: polytechnické školy, učňovské školy („Berufsschulen und Lehre“), vyššie odborné školy („Berufsbildende Mittlere Schulen“), vyšší stupeň všeobecného gymnázia, ako aj rok prípravy na povolanie a integratívna príprava na povolanie.

Po sekundárnom stupni II majú žiaci možnosť ďalej sa vzdelávať v mimouniverzitnom terciálnom vzdelávaní. Tu je žiakom k dispozícii majstrovská škola („Meisterschule“), prednášky na vysokej škole/internátne školy („Kolleg“) alebo napríklad Akadémia zdravotníckych odborov.

Rakúsky vzdelávací systém v prehľade: www.bmukk.gv.at

Štúdium a ďalšie vzdelávanie

Požiadavky na zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia v zásade rovnaké podmienky prijatia ako pre domácich. Konkrétnejšie informácie vám podá príslušné študijné oddelenie. Požiadavky na prijatie na štúdium ako riadneho študenta:

 • Maturitné vysvedčenie, ktoré zodpovedá úrovni rakúskej maturity, alebo doklad o ukončení štúdia na uznanej postsekundárnej vzdelávacej inštitúcii. Rovnocennosť vysvedčení sa odvíja od dohody medzi daným štátom a Rakúskom, od nostrifikácie alebo rozhodnutia rektora.
 • Predloženie vysvedčenia oprávňuje k priamemu prístupu na vybraný študijný odbor v krajine, v ktorej ste ho získali. To v zásade neplatí pre uchádzačov zo štátov EÚ a EHP.
 • Dostatočné znalosti nemeckého jazyka

Predchádzajúce jazykové znalosti

Na väčšine študijných odborov v Nemecku je vyučovacím jazykom nemčina. Predpokladajú sa predchádzajúce znalosti nemeckého jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Dostatočné znalosti nemčiny môžete preukázať niektorou z nasledovných skúšok:

 • rakúsky jazykový diplom – B2
 • Goethe Institut – Goethe certifikát B2
 • test nemčiny ako cudzieho jazyka (Test DaF) – minimálne úroveň 4
 • iný uznaný test

Ak nevlastníte žiadny doklad na preukázanie jazykových znalostí, môžete tiež absolvovať diferenčné skúšky v skúšobnom centre.

S prípravným testom nemčina ako cudzí jazyk (TestDaF) môžete zhodnotiť svoje šance.

Náklady na štúdium v Rakúsku

Náklady na štúdium v Rakúsku zodpovedajú európskemu priemeru. Študenti majú k dispozícii v priemere okolo 800 eur mesačne. Pri štúdiu v Rakúsku musíte rátať s nasledovnými nákladmi:

 • školné
 • ostatné študijné náklady
 • náklady na nemocenské poistenie
 • bežné výdavky

Školné: V Rakúsku platí školné ten študent, ktorý buď prekročil bezplatnú dĺžku štúdia (minimálna dĺžka štúdia + tolerancia dva semestre), alebo platí školné na základe svojej štátnej príslušnosti. Študenti z krajín EÚ a EHP sú od školného oslobodení.

Ostatné študijné náklady: Študenti musia rátať aj s ďalšími poplatkami počas štúdia. Ide o náklady na knihy, exkurzie či počítač.

Nemocenské poistenie: Ako študent v Rakúsku sa môžete buď pripoistiť u rodičov, alebo uzavrieť študentské nemocenské poistenie. Uzatvorenie nemocenského poistenia je podmienkou na predĺženie povolenia na pobyt v Rakúsku. Ak nespĺňajú podmienky na študentské nemocenské poistenie, môžu študenti uzatvoriť o trocha drahšie samostatné poistenie.

Pozor Overte si vopred, či je vaše nemocenské poistenie platné aj v Rakúsku. Občanom EÚ zabezpečuje Európsky preukaz poistenca (EHIC) poistnú ochranu aj v Rakúsku.

Bežné výdavky: K bežným výdavkom radíme okrem nákladov na stravu a oblečenie aj náklady na bývanie, ktoré v priemere predstavujú tretinu výdavkov popri štúdiu. Študenti majú rôzne možnosti, kde sa ubytovať, najlacnejšie väčšinou vychádza bývať na internáte alebo v spoločenstve bývajúcich (WG).

Internát ponúka najľahšiu cestu, ako spoznať nových ľudí a naučiť sa jazyk. Ceny sa pohybujú medzi 200 a 400 eurami.

U rakúskych študentov je veľmi obľúbené spoločenstvo bývajúcich (WG). Každý spolubývajúci má svoju vlastnú izbu, kúpeľňa a kuchyňa sú spoločné. Ceny za jednu izbu vo WG sa pohybujú medzi 150 až 300 eurami.

Vyhľadajte WG na internete:

Kto chce bývať vo vlastnom byte, mal by sa v dostatočnom predstihu pred začiatkom semestra poobzerať po vhodnom byte. Ceny sa veľmi rôznia, v závislosti od veľkosti, štandardu a polohy bytu. Pri vlastnom byte sa musíte sami postarať o prihlásenie elektriny, plynu, telefónu a internetu. Prenajímateľ môže od vás niekedy vyžadovať zloženie zálohy alebo zaplatenie odstupného.

Vhodný byt najľahšie nájdete cez internet:

Možnosti financovania štúdia

V rakúskej databáze štipendií nájdete možnosti, ako financovať svoje štúdium pomocou štipendia: www.grants.at/

Množstvo informácií o štúdiu v Rakúsku nájdete aj na stránkach Centre International Universitaire (CIU).

Možnosti ďalšieho vzdelávania

Celoživotné vzdelávanie zastáva v rakúskej vzdelávacej politike veľmi významné miesto. Ďalšie odborné vzdelávanie má urýchliť technický a hospodársky obrat a tiež pomôcť prekonať rôznorodé spoločenské zmeny.

O možnostiach, ako sa ďalej vzdelávať, sa môžete pohodlne informovať na internete:

Univerzity v Rakúsku

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Peniaze a dane

Daň z príjmu

Daňové priznanie musia podávať všetky fyzické osoby, ktoré sú platcami dane. Daňové priznanie podáva informáciu o dani z príjmu. Vo väčšine prípadov sa daňové priznanie podáva do 30. apríla nasledujúceho roku. Slúži na to formulár E1, pričom formulár E2 predstavuje len pomoc pri vypĺňaní.

Daňové priznanie sa dá vyplniť a podať aj cez FinanzOnline na internetovej stránke rakúskeho ministerstva financií. www.bmf.gv.at

Otvorenie bankového konta

V Rakúsku je otvorenie bankového konta pre cudzincov pomerne jednoduché. Potrebujeme cestovný pas a v určitých prípadoch aj prihlasovací lístok na pobyt. Po otvorení žírokonta je majiteľovi účtu pridelený poradca, ktorý je mu v prípade otázok alebo inštrukcií nepretržite k dispozícii. Bankové obchody možno v Rakúsku uzatvárať aj jednoducho cez telefón, fax alebo internet.

Združenie na ochranu úverov

Združenie na ochranu úverov(„Kreditschutzverband von 1870“, KSV) je najväčšou organizáciou na ochranu veriteľov v Rakúsku. Každý, kto si v Nemecku vezme úver, či už ide o bankovú pôžičku alebo nákup na splátky, je zaradený do databázy Združenia na ochranu úverov. Platobná disciplína hovorí o bonite danej osoby. Na to, aby si človek mohol vziať pôžičku od banky, potrebuje okrem iného aj správu KSV. Kto by chcel vedieť, aké údaje sa o ňom nachádzajú v databáze, sa môže informovať priamo u KSV.

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je v Rakúsku povinné poistenie. To znamená, že je ním poistený každý zamestnanec. Nemocenské poistenie závisí od zamestnávateľa a miesta jeho sídla. Poplatky sa stŕhajú priamo z výplaty a odvádzajú sa do zdravotnej poisťovne („Krankenkasse“) spolu s poplatkom, ktorý platí zamestnávateľ. Výška poplatku závisí od výšky hrubej mzdy poistenca.

Pozor Tí zamestnanci, ktorých výška platu nedosahuje hranicu pre zamestnanie na skrátený úväzok („Geringfügige Beschäftigung“), nie sú poistení automaticky. Môžu sa dať dobrovoľne poistiť cez príslušné nemocenské a dôchodkové poistenie. Výška poplatku je pritom pre všetkých samoplatcov rovnaká.

V Rakúsku sa môžete aj privátne pripoistiť. Súkromné poistenia ponúkajú popri slobodnej voľbe nemocnice a lekára napr. aj dvojposteľovú izbu so sprchou, toaletou a TV, hradia príplatky za návštevy lekára alebo kúry pri alternatívnych liečebných metódach. Okrem nemocenského poistenia existuje ešte celý rad ďalších možností poistiť sa (napr. úrazové poistenie alebo poistenie motorového vozidla). Viac informácií nájdete na stránkach rakúskeho zväzu poisťovní: www.vvo.at

Informácie pre utečencov

Informácie pre utečencov / žiadateľov o azyl

Organizácie zamerané na pomoc utečencom

Späť na začiatok