więcej

Mieszkanie

Poszukiwanie mieszkania

Mieszkania można wygonie szukać poprzez liczne portale nieruchomościowe.Tutaj znajdziesz szeroki wybór stron internetowych, które oferują poszukiwanie mieszkania w całej Austrii:

Na rynkach mieszkaniowych cena wynajmu jest zwykle podawana jako czynsz netto. "Nettomiete" obejmuje tylko te koszty, które są płatne, aby umożliwić korzystanie z mieszkania. Rzeczywista kwota miesięcznego czynszu, która ma być wypłacana właścicielowi przez najemcę, nazywa czynsz brutto. W czynszu brutto zawarty jest czynsz netto oraz koszty eksploatacji (czasami nazywane kosztami dodatkowymi). W czynszu brutto zawarte są np. opłaty za wodę, za wywóz śmieci i inne koszty, które są związane z utrzymaniem budynku.

Uwaga Często koszty energii nie są wliczone do czynszu. Dlatego zawsze należy wyjaśnić wcześniej, jakie koszty są wliczone w czynsz brutto.

Umowa najmu

Umowa najmu stanowi pisemną lub ustną wzmiankę o prawach i obowiązkach wobec wynajmującego i najemcy. W takiej umowie muszą zostać wymienieni wynajmujący i najemca a także wszystkie wliczone w cenę wynajmu dodatkowe pomieszczenia (np. garaż, parking…), oraz inne przedmioty wynajmu. Ponadto w umowie muszą być określone wysokość czynszu (czynsz netto koszty dodatkowe) oraz dzierżawy i okres wynajmu. Ponieważ w przypadku umowy wynajmu czasowego tylko w nielicznych przypadkach istnieje prawna możliwość rozwiązania umowy, zaleca się, aby do umowy dołączyć klauzulę odstąpienia od umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa najmu może zostać rozwiązana zarówno przez najemcę jak i właściciela. Obie strony obowiązują prawnie przewidziane terminy, które w razie wypowiedzenia muszą zostać dotrzymane. Normalnie umowa wynajmu na czas nieokreślony może zostać rozwiązana w ramach ustawowego okresu wypowiedzenia w ciągu jednego miesiąca, podczas gdy przy umowie najmu na czas określony termin wyznaczony w umowie musi być bezwzględnie przestrzegany.

Tutaj znajdziesz przykładowy list służący do wypowiedzenia umowy najmu: www.arbeiterkammer.com

Rejestracja w urzędzie meldunkowym

Osoba wprowadzająca się do mieszkania w Austrii, jest zobowiązana do zameldowania się we właściwym organie meldunkowym. Można zameldować się osobiście lub listownie. Osoby niepełnoletnie muszą zostać zameldowane przez swojego opiekuna prawnego. Do zameldowania potrzebny jest formularz meldunkowy. Jest on dostępny do pobrania drogą internetową oraz wyłożony w urzędzie. Można go również nabyć w sklepach tytoniowych.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania: www.help.gv.at

Telefon i Internet, telefon komórkowy

Telefon i Internet są często oferowane przez tego samego dostawcę. Tu znajdziesz odpowiednie linki:

Prąd, gaz i ogrzewanie centralne

W celu podpisania umowy o poborze energii elektrycznej, gazu i ogrzewania centralnego należy zwrócić się w odpowiednim czasie do dostawcy. Od czasu liberalizacji rynku energii w Austrii każdy może wybrać najbardziej odpowiadający mu rodzaj umowy związanej z dostawą energii elektrycznej i gazu.

Tutaj znajdiesz porównanie ofert dostawy prądu: www.durchblicker.at

Porównanie ofert dostawy gazu:

Abonament RTV

Abonament musi być opłacany za wszystkie urządzenia radiowe (radio, TV, komputer). Opłaty różnią się w zależności od landu i wynoszą od 20 do 25 euro miesięcznie.

www.gis.at

Segregacja śmieci

Austria ma jeden z najwyższych wskaźników recyklingu na świecie. W większości austriackich gospodarstw domowych śmieci są starannie segregowane. Ponieważ istnieją różnice regionalne w segregacji odpadów, należy zasięgnąć informacji w urzędzie gminy lub miasta. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących segregacji odpadów może prowadzić do zgłoszenia oraz kar pieniężnych.

Makulatura: tu wrzuca się papier, kartony, gazety, katalogi, książki i czasopisma.

Szkło: musi zostać podzielone ze względu na jego kolor. Wyróżnia się szkło białe, zielone i brązowe. Ich zamknięcia (zakrętki, korki, pokrywki) należy zdjąć wcześniej - trafiają do żółtego pojemnika. Butelek zwrotnych nie wyrzuca się do konteneru na szkło.

Opakowania z tworzyw sztucznych: do tego pojemnika wrzucane są opakowania z tworzyw sztucznych (butelki plastikowe, folie z tworzyw sztucznych, plastik ...) materiały kompozytowe (tetra, opakowania po kawie, kartony po mleku…), zakrętki z butelek i słoików.

Pojemniki metalowe: do nich należą opakowania z metalu (np. folia aluminiowa, puszki po napojach…), a nawet mniejsze kawałki złomu (druty, naczynia, gwoździe i śruby). Duże metalowe przedmioty (piece, kuchenki, wanny) należy składać w recyklingu, w punktach skupu lub zawozić do tzw. 'Mistplatz' (tam składowane są odpady wielkogabarytowe, surowce wtórne i niebezpieczne).

Segregacja substancji zanieczyszczających: należy je składać oddzielnie, ponieważ mogą one poprzez niewłaściwą utylizację spowodować trwałe zniszczenie środowiska. Kategoria ta obejmuje baterie, akumulatory, świetlówki energooszczędne, leki, farby, pestycydy. Materiały te mogą być oddane do zakładu, w którym zostały zakupione, lub na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Odpady organiczne do kompostownika: do kompostownika (w zależności od landu jest brązowy lub zielony) trafiają resztki owoców i warzyw, skórki owoców, fusy z kawy i torebek herbaty, odpady ogrodowe i ręczniki kuchenne wykonane z papieru.

Wszystko spoza powyższej listy musi trafić do pojemnika na pozostałe odpady: w zależności od landu, może być czarny lub szary pojemnik. Tu wyrzucamy wszystkie pozostałe odpady np. resztki gumy, popioły i niedopałki, wyroby ze skóry, wyroby higieniczne, pieluchy ..

Tutaj znajdziesz więcej informacji dotyczących właściwej segregacji śmieci:

Praca

Poszukiwanie pracy

Kto, jako obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, chce pracować w Austrii, nie potrzebuje pozwolenia na pracę. Wyjątkiem są przepisy przejściowe dla nowych państw członkowskich UE, Bułgarii i Rumunii.

Obywatele krajów spoza UE z kolei potrzebują tytuł "stałego pobytu - WE", "Red-White-Red Card Plus" lub tzw. "Certyfikat rozliczenia" (został wprowadzony jako zezwolenie na pobyt). Dzięki temu może Pan/ Pani w zasadzie bez dalszych kroków podjąć zatrudnienie. Ten kto nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów na mocy ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców musi uzyskać pozwolenie na podjęcia zatrudnienia w Austrii.

Linki dla poszukujących pracy w Austrii:

Szablony pomocne w stworzeniu dobrego CV:

Umowa o pracę:

Umowa o pracę jest zawierana przez pracodawcę i pracownika, by przedstawić przyszłemu pracownikowi jego obowiązki, a pracodawcę zobowiązać do wypłaty wynagrodzenia. W umowie o pracę zostają zatem zawarte obowiązki obu stron. Zasadniczo umowa może zostać zawarta w sposób nieformalny, jednak pracodawca ma obowiązek przedstawić nowemu pracownikowi kartę pracy, która omawia pokrótce podstawowe zasady współpracy, a zatem prawa i obowiązki.

Zarówno pracownik jak i pracodawca mają prawo rozwiązać umowę. Zerwanie umowy może przyjąć formę ustną lub pisemną. ze względu na dowody zalecane jest jednak, aby złożyć pisemne wypowiedzenie. Jeżeli nie uzgodniono w umowie inaczej, czas wypowiedzenia umowy w przypadku pracy na czas nieokreślony wynosi jeden miesiąc. Dla pracodawcy okresy wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia i wynosi od 6 tygodni do 5 miesięcy. Przy umowach na czas określony czas wypowiedzenia zawarty w umowie musi być respektowany.

Link do bezpłatnego dokumentu dotyczącego zerwania umowy:

Rodzaje pracy:

Zwykły czas pracy: Prawo opiera się na normalnym dniu roboczym, tj. od ośmiu godzin pracy.. W wielu umowach zbiorowych jednak jest przewidziany krótszy niż standardowy wymiar pracy.

Uwaga Proszę ustalić w formie pisemnej konkretny podział czasu pracy!

Praca w niepełnym wymiarze: Pracownicy, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwykle mają krótszy tydzień pracy niż pracownik pełnoetatowy. Ta forma pracy przebiega na podstawie umowy między pracownikiem i pracodawcą.

Zatrudnienie na część etatu: Również ta forma zatrudnienia jest formą pracy drobnej, na określony czas. Tak zatrudnieni pracownicy są ubezpieczeni tylko na okoliczność wypadku. Nie ma tu ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego. Jest jednak prawo do wynagrodzenia za czas urlopu, świadczeń w przypadku choroby, premie, odprawy itd.

Krótkoterminowy wymiar czasu pracy: Skrócony czas pracy jest tymczasowym zmniejszeniem normalnych godzin pracy z powodu znacznego obniżenia zapotrzebowania na pracowników w firmie. Może to wpłynąć na pracę na wszystkich, lub tylko niektórych stanowiskach.

Urlop rodzicielski i w niepełnym wymiarze godzin ze względu na wiek pracownika: Rodzice dzieci poniżej 7 roku życia oraz spełniający inne warunki mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Starszym pracownikom przysługuje możliwość zmniejszenia godzin pracy.

Samozatrudnienie: Przy podejmowaniu samodzielnej formy pracy chodzi o zakładanie własnego przedsiębiorstwa. „Start-up” jest finansowany przez Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów za pośrednictwem mikrokredytu. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej:

Europass

Europass to bezpłatny serwis Unii Europejskiej, dzięki któremu wspierana jest tzw. mobilność europejska. Przy jego pomocy można w zasięgu Europy czytelnie przedstawić swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Serwis Europass jest pomocny na studiach, w kształceniu się, a także w razie poszukiwania pracy. Do Państwa dyspozycji są dokumenty: CV, paszport językowy, suplementy i dodatki.

Do serwisu Europass: www.europass.at

Rodzina i dzieci

Szkolnictwo

Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci mieszkających na stałe w Austrii. Zaczyna się w roku, w którym dziecko przed 1. września kończy 6 lat. W Austrii kształcenie obowiązkowe trwa 9 lat.

Obowiązek przedszkolny: Wszystkie dzieci, które przed 1.września kończą 5 lat, mają obowiązek przedszkolny: www.wien.gv.at

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem

Prawo do zasiłku wychowawczego mają obywatele Austrii i UE oraz obywatele państw spoza UE mieszkający w Austrii, którzy mieszkają z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. To prawo dotyczy wszystkich dzieci, które nie ukończyły 18.roku życia. Informacja o zasiłku musi zostać złożona do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania beneficjenta. Każdy, kto otrzymuje ten zasiłek, jest uprawniony do uzyskania ulgi.

Poziomy systemu szkolnictwa w Austrii

Poziom elementarny: na tym poziomie znajduje się następujący zakres instytucjonalnej opieki nad dziećmi: żłobek, przedszkole, świetlica i grupa dzieci.

Poziom podstawowy: zaczyna się od początku kształcenia obowiązkowego w Austrii. Na tym poziomie dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa trwa cztery lata.

Szkolnictwo średnie I: po ukończeniu szkoły podstawowej zaczyna się kształcenie średnie na poziomie I. Trwa ono także 4 lata, podczas których uczniowie mają do wyboru następujące opcje: szkoła podstawowa na wyższym poziomie, gimnazjum, szkoła średnia, nowe gimnazjum lub niższy poziom ogólnego gimnazjum akademickiego.

Poziom średni II stopnia: można rozpocząć po zakończeniu poziomu pierwszego. Uczniowie mają do wyboru następujące opcje: szkoły politechniczne, szkoły uczące zawodu, średnie szkoły zawodowe, szkolenia dla pracowników służby zdrowia i zawodowe szkoły średnie, wyższy poziom średnich szkół ogólnokształcących (przed rozpoczęciem studiów wyższych), szkolenia zawodowe.

Po ukończeniu poziomu średniego II stopnia istnieje możliwość dalszego kształcenia się, choć niekoniecznie na poziomie uniwersyteckim. Jest tu do dyspozycji np. szkoła mistrzowska, kolegium lub na przykład akademia dla pracowników służby zdrowia.

Edukacja austriacka w skrócie: www.bmukk.gv.at

Studia i dalsze kształcenie

Wymagania dla studentów z zagranicy

Zasadniczo studentów z zagranicy dotyczą takie same warunki przyjęcia, jak tych z Austrii. Szczegółowych informacji udzielają odpowiednie wydziały. Regulamin obowiązujący przyszłych studentów:

 • Świadectwo maturalne, które jest równowartościowe z austriacką maturą, lub dyplom ukończenia nauki na poziomie policealnym. Równoważność opiera się na mocy umowy międzyrządowej, nostryfikacji lub decyzji rektora.
 • Przedstawione świadectwo uprawnia do bezpośredniego dostępu do żądanego kierunku studiów w kraju, w którym został on zdobyty. Zasadniczo nie ma zastosowania dla kandydatów z państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Odpowiedni poziom znajomości języka niemieckiego.

Znajomość języka

Językiem wykładowym na większości kierunków studiów w Austrii jest niemiecki. Zakłada wiedzę a priori języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wystarczającą znajomość języka niemieckiego może zostać dowiedziona dzięki jednemu z następujących testów:

 • Austriacki Dyplom Językowy na poziomie B2
 • Certyfikat Instytutu Goethego na poziomie B2
 • Test DaF minimum na poziomie czwartym
 • Niektóre inne uznawane testy

Jeśli nie możesz potwierdzić znajomości języka na żadnym z wyżej wymienionych poziomów, istnieje możliwość zdania odpowiedniego testu w odpowiednim centrum egzaminacyjnym.

Dzięki testowej wersji TestDaF można ocenić swoje szanse:

Koszty studiowania w Austrii

Koszty związane ze studiowaniem w Austrii leżą w przedziale średniej europejskiej. Studenci mają do dyspozycji średnio około 800 euro miesięcznie. Aby studiować w Austrii należy liczyć się z następującymi kosztami:

 • składki studenckie
 • pozostałe koszty studiów
 • koszt ubezpieczenia zdrowotnego
 • wydatki ogólne

Składki studenckie: W Austrii czesne musi być opłacane przez tych studentów, którzy albo przekroczyli okres bezskładkowy (minimalny czas trwania + 2 semestry tolerancji) lub przez tych, którzy są zobowiązani do płacenia składek ze względu na ich przynależność państwową. Studenci z krajów UE i EOG są zwolnieni z opłat za naukę.

Pozostałe opłaty za studia: Studenci powinni liczyć się podczas studiów z dodatkowymi opłatami . Są to koszty poniesione za zakup książek oraz wycieczki lub na wyposażenie w sprzęt PC.

Ubezpieczenie zdrowotne: Student w Austrii może być ubezpieczony albo razem z rodzicami, albo wykupić studenckie ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne jest warunkiem przedłużenia pozwolenia na pobyt w Austrii. Jeżeli warunki ubezpieczenia zdrowotnego studenta nie są spełnione, uczniowie mogą zawrzeć umowę na droższe ubezpieczenie.

Uwaga Należy wcześniej upewnić się , czy Państwa ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje również w Austrii. Obywatele UE mają w Austrii ubezpieczenie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Ogólne wydatki: Obejmują one nie tylko opłaty za żywność i odzież ale także koszty zakwaterowania, które przeciętnie oznaczają 1/3 wydatków wydatków za. Dla studentów istnieją różne opcje zakwaterowania, jednym z najlepszych jest miejsce w akademiku lub na stancji.

Mieszkanie w akademiku daje najwięcej możliwości poznania nowych ludzi i nauczenia się języka. Ceny szacuje się pomiędzy 200 – 400 euro. Poniżej znajduje się lista wszystkich akademików na terenie całej Austrii:

Dla studentów austriackich zamieszkanie w mieszkaniu studenckim cieszy się największym uznaniem. Każdy mieszkaniec domu ma własny pokój, natomiast łazienka i kuchnia są do wspólnej dyspozycji. Koszty takiego wynajmu szacuje się pomiędzy 150 – 300 euro.

Znajdź mieszkanie w Internecie:

Ten kto chciałby zamieszkać w samodzielnym mieszkaniu, musi się za nim rozejrzeć odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem studiów. Koszty takiego wynajmu zależne są od wielkości mieszkania, jego standardu i położenia. W przypadku tego rodzaju wynajmu trzeba samemu dopilnować, by w odpowiednim czasie podpisać umowy na pobór energii elektrycznej, prąd, gaz, telefon i internet. Właściciel mieszkania może również przewidywać złożenie kaucji, lub płatność transferową.

Najłatwiej znajdziesz odpowiednie mieszkanie drogą online:

Możliwości finansowania studiów

W austriackiej bazie danych informującej o udzielaniu stypendiów można znaleźć wiadomości dotyczące możliwości ułatwiających finansowanie studiów: www.grants.at/

Wiele informacji dotyczących studiowania w Austrii można znaleźć również na stronie Centre International Universitaire (CIU):

Możliwości dalszego kształcenia się

Kształcenie ustawiczne ma w austriackiej polityce edukacyjnej miejsce bardzo ważne. Rozwój zawodowy powinien pomóc poradzić sobie z przyspieszonymi zmianami technologicznymi i gospodarczymi oraz z wieloma innymi zmianami społecznymi.

Informacje na temat możliwości dalszego kształcenia się znajdziesz na stronach internetowych:

Uniwersytety w Austrii

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Finanse i podatki

Podatek dochodowy

Deklaracje z tytułu podatku dochodowego muszą być złożone przez wszystkich podatników prywatnych. Stosuje się go w celu określenia podatku dochodowego. W większości przypadków złożenie deklaracji podatkowej musi nastąpić do 30.kwietnia następnego roku. Służy do tego formularz E1, natomiast formularz E2 ma być pomocą przy wypełnianiu dokumentów.

Zeznanie podatkowe można wypełnić i wysłać również drogą internetową na stronie austriackiego ministerstwa finansów: www.bmf.gv.at

Otwarcie konta bankowego:

W Austrii otwarcie konta bankowego również dla obcokrajowców jest relatywnie łatwe. Potrzebny jest paszport, a w niektórych bankach także formularz meldunkowy. Po otwarciu rachunku bieżącego do posiadacza rachunku jest przypisany doradca, który jest dostępny klientom przez całą dobę, aby udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania. W Austrii bankowości może być z łatwością obsługiwana przez telefon, faks lub Internet.

Stowarzyszenie Ochrony Wierzycieli

KSV to największe od roku 1870 stowarzyszenie ochrony wierzycieli w Austrii. Każdy, kto otrzyma pożyczkę w Austrii, dotyczy to zarówno kredytu bankowego i sprzedaży ratalnej, wpisany zostaje do bazy danych KSV. Zdolność kredytowa osoby zależy od jego dyscypliny płatniczej. Dla zaciągnięcia kredytu z banku potrzebne są między innymi informacje na temat ewentualnego kredytobiorcy z bazy danych KSV. Kto chciałby wiedzieć, jakie informacje na jego temat posiada bank danych KSV, może zamówić szczegółowy raport.

Ubezpieczenie zdrowotne

W Austrii ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy zatrudniony posiada również takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie zdrowotne jest zależne od pracodawcy i lokalizacji firmy. Składki ubezpieczeniowe są potrącane bezpośrednio z pensji i wypłacane do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych razem z wkładem, który jest wypłacany przez pracodawcę. Wysokość składki zależy od wynagrodzenia brutto osoby ubezpieczonej.

Uwaga Pracownicy, których wynagrodzenie jest poniżej minimalnego progu, nie są automatycznie ubezpieczeni. W tej sytuacji można się dobrowolnie ubezpieczyć (ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne). Wysokość składki jest wtedy taka sama dla wszystkich ubezpieczających się samodzielnie.

W Austrii można się także dodatkowo ubezpieczyć prywatnie. Prywatne ubezpieczenie oferuje na przykład, oprócz swobodnego wyboru lekarza i szpitala, również dwuosobowe pokoje z prysznicem, WC , TV, pokrywa dodatkowe opłaty za na wizyty u dentysty lub kuracje alternatywnymi metodami leczenia. Oprócz ubezpieczeni zdrowotnego istnieje wiele innych możliwości ubezpieczenia (np. ubezpieczenie wypadkowe lub samochodu). Więcej informacji można znaleźć w Austriackim Związku Ubezpieczeń: www.vvo.at

Informacje dla uchodźców

Informacje dla uchodźców / ubiegających się o azyl

Organizacje Pomocowe

wróć do początku