Přejít k obsahu

Bydlení

Hledání bydlení

Bydlení si lze snadno najít za pomoci množství portálů s nemovitostmi. Zde najdete výběr některých burz bydlení, na kterých jsou inzerovány možnosti bydlení po celém Rakousku:

V burzách bydlení se obvykle uvádí cena tzv. „Nettomiete“ („čistý nájem“, tj. nájemné bez energií). Ta zahrnuje pouze ty náklady, které je třeba zaplatit za to, že je vám byt svěřen do užívání. Celá částka, kterou nájemce musí platit pronajímateli, se nazývá „Bruttomiete“ („hrubý nájem“). Tam jsou vedle samotného nájmu zahrnuty i provozní náklady (ty bývají někdy označovány jako „“Nebenkosten“ – vedlejší náklady). Do „hrubého nájmu“ jsou započítány např. náklady na vodu a odvoz odpadu a další náklady spojené s údržbou bytového domu.

Pozor Náklady na elektrickou energii se často do provozních nákladů nezapočítávají! Proto si je třeba vždy předem ujasnit, které náklady jsou v celkovém nájemném zahrnuty.

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva představuje písemný nebo ústní soupis práv a povinností pronajímatele a nájemce. V nájemní smlouvě musí být jmenovitě uveden pronajímatel a nájemce, jakož i všechny předměty nájmu a vedlejší prostory (např. garáž, parkoviště...) zahrnuté do nájmu. Kromě toho musí být ve smlouvě uvedena výše nájmu (netto a vedlejší náklady) a při smlouvě na dobu určitou i doba trvání nájmu. Jelikož u smlouvy na dobu určitou zákon pouze v malém množství případů umožňuje tuto smlouvu vypovědět, důrazně se doporučuje připojit k nájemní smlouvě dodatek o odstoupení od smlouvy.

Výpověď z nájmu

Nájemní smlouvu může vypovědět jak nájemce, tak i pronajímatel. Pro oba platí zákonné lhůty, které je při výpovědi nájmu bytu nutné dodržet. Za normálních okolností platí pro nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou výpovědní lhůta jeden měsíc. U nájemní smlouvy na dobu určitou musí být konečný termín stanoven ve smlouvě.

Zde naleznete vzor výpovědi nájemní smlouvy: www.arbeiterkammer.com

Přihlášení na úřadě pro přihlašování obyvatel

Každý, kdo bydlí v Rakousku v bytě, je povinen přihlásit se na přihlašovacím úřadě. Je možné přihlásit se buď osobně, nebo poštou. Nezletilé osoby musí přihlásit jejich zákonný zástupce. Pro přihlášení je potřebný formulář – přihlašovací lístek. Ten si lze stáhnout z internetu, získat na úřadě nebo v trafikách.

Přihlašovací lístek ke stažení: www.help.gv.at

Telefon & internet, mobil

Telefon a internetové připojení vám často poskytne tentýž dodavatel. Níže najdete několik odkazů:

Elektřina, plyn & topení

Pokud chcete přihlásit elektřinu, plyn a topení, obraťte se včas na dodavatele energií. Díky proběhlé liberalizaci energetického trhu v Rakousku si dnes může každý vybrat nejvhodnějšího dodavatele elektřiny a plynu.

Zde naleznete srovnání dodavatelů elektrické energie: www.durchblicker.at

A tady srovnání cen plynu:

Poplatek za rozhlas

Poplatek za rozhlas je třeba platit za všechny rozhlasové přijímače (rádio, TV, počítač). Výše poplatku se v jednotlivých spolkových zemích liší a pohybuje se přibližně mezi 20 a 25 eury měsíčně.

www.gis.at

Třídění odpadu

Míra recyklace odpadu patří v Rakousku k nejvyšším na světě. Velká většina rakouských domácností třídí odpad velmi pečlivě. Způsob třídění odpadu se v jednotlivých regionech liší, proto se o něm informujte u obecní či městské správy. Za nedodržení pravidel třídění odpadu hrozí napomenutí nebo pokuta.

Sběrový papír: do tohoto kontejneru patří papír, karton, noviny, katalogy, knihy a časopisy.

Sklo: sklo se musí třídit podle barvy. Rozlišujeme sklo bílé, zelené a hnědé. Uzávěry lahví je třeba vyhazovat odděleně – patří do žlutého kontejneru. Zálohované lahve nepatří do kontejneru na sklo.

Plastové obaly: do tohoto kontejneru patří plastové obaly (plastové lahve, fólie, plasty...), kompozitní materiál (tetrapak, obaly od kávy a od mléka...), kovové obaly (konzervy, alobal) a šroubovací uzávěry od lahví a sklenic.

Kovové obaly: sem patří obaly z kovu (např. alobal, plechovky z nápojů...) a také malé kousky starého kovu (dráty, kuchyňské nádobí, hřebíky a šrouby). Větší kovové díly (trubky, sporáky, vany) je nutné odvézt do sběrného dvora, do sběrny surovin nebo na skládku.

Nebezpečný odpad sbírejte odděleně: nebezpečný odpad se musí vyhazovat zvlášť, protože v případě nesprávné likvidace může způsobit trvalé znečištění životního prostředí. Do této kategorie patří baterie, akumulátory, úsporné žárovky, léky, laky a pesticidy. Tyto materiály můžete k likvidaci předat buď v obchodě, kde jste je koupili, nebo ve sběrně nebezpečného odpadu v dané obci.

Bioodpad do kontejneru na biologický odpad: do kontejneru na biologický odpad (v jednotlivých spolkových zemích může být kontejner např. hnědé nebo zelené barvy) patří zbytky ovoce a zeleniny, slupky od ovoce, zbytky kávy a čajové sáčky, zahradní odpad a papírové kuchyňské utěrky.

Všechno ostatní patří do kontejneru na netříděný odpad: v různých spolkových zemích může jít o černý nebo šedý kontejner. Sem patří všechen zbývající odpad, jako např. gumové zbytky, popel a cigaretové nedopalky, kožené předměty, hygienické potřeby, pleny...

Zde naleznete další informace o tom, jak správně třídit odpad:

Práce

Hledání zaměstnání

Když chce příslušník členského státu EU pracovat v Rakousku, nepotřebuje zpravidla pracovní povolení. Výjimkou jsou přechodná ustanovení pro nové členské státy Rumunsko a Bulharsko.

Státní příslušníci třetích zemí naproti tomu potřebují „potvrzení o trvalém pobytu – EG“, tzv. „červeno-bílo-červenou kartu plus“ nebo potvrzení o usazení. Vlastní-li některý z těchto dokumentů, mohou obvykle ihned začít vykonávat závislou pracovní činnost. Kdo dosud žádné z těchto potvrzení o pobytu nevlastní, musí před zahájením závislé pracovní činnosti v Rakousku požádat o povolení podle zákona o zaměstnávání cizinců.

Odkazy pro hledání práce v Rakousku:

Podklady pro dobrý životopis:

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která zaměstnance zavazuje vykonávat dohodnutou práci a zaměstnavatele zavazuje vyplácet za tuto práci mzdu. V pracovní smlouvě jsou stanoveny povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. V principu může být pracovní smlouva uzavřena i neformálně, v takovém případě však musí zaměstnavatel vystavit zaměstnanci pracovní kartu. V pracovní kartě je ve formě odrážek uveden přehled daných ujednání, jakož i důležitých práv a povinností.

Jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel mají právo výpovědět pracovní smlouvu. Výpověď musí být podána ústně nebo písemně, za účelem případného dokazování se však doporučuje podat výpověď písemně. Pokud není v pracovní smlouvě dohodnuto jinak, u pracovní smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní doba pro zaměstnance jeden měsíc. Výpovědní doba pro zaměstnavatele se řídí délkou pracovního poměru a může být od 6 týdnů do 5 měsíců. U pracovní smlouvy na dobu určitou se typicky musí délka smlouvy dodržet, výpovědní doba ale může být stanovena v pracovní smlouvě.


 Odkaz na bezplatný formulář výpovědi:

Druhy pracovního poměru

Běžná pracovní doba: Zákon vychází z běžné pracovní doby 8 hodin denně. V mnoha kolektivních smlouvách je však stanovena zkrácená pracovní doba.

Pozor Konkrétní rozložení pracovní doby si domluvte písemně!

Práce na částečný úvazek („Teilzeitarbeit“): Zaměstnanci pracující na částečný úvazek mají zpravidla kratší týdenní pracovní dobu než zaměstnanci pracující na plný úvazek. Tento druh pracovního poměru se uzavírá dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zaměstnání na zkrácený úvazek („geringfügige Beschäftigung“): I tito zaměstnanci pracují na částečný úvazek. Nepožívají ovšem zdravotního nebo důchodového pojištění, jsou pojištěni pouze proti úrazu. Mají však nárok na dovolenou, vyplácení ušlé mzdy v případě nemoci, zvláštní příspěvky, odstupné atd.

Práce se zkrácenou pracovní dobou („Kurzarbeit“): Práce se zkrácenou pracovní dobou je dočasné zkrácení pravidelné pracovní doby z důvodu významného výpadku práce v podniku. Může se dotknout všech zaměstnanců, nebo jen některých.

Rodičovský zkrácený úvazek a práce na zkrácený úvazek ve stáří: Rodiče dětí do 7 let věku, kteří splní určitá další kritéria, mají právo na zkrácený rodičovský úvazek. Práce na zkrácený úvazek ve stáří zase dává starším zaměstnancům možnost redukovat svou pracovní dobu.

Samostatná výdělečná činnost: Zahájení samostatné výdělečné činnosti znamená založení vlastního podniku. Zakládání „existencí“ (= podniků) je finančně podporováno Ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele prostřednictvím mikroúvěrů. Pomoc při zakládání podniku:

Europass

Europass je bezplatná služba Evropské unie na podporu evropské mobility. S Europassem můžete srozumitelně napříč celou Evropou prezentovat svou kvalifikaci, schopnosti a kompetence. Europass slouží jako pomůcka při studiu a ve vzdělávání nebo při hledání zaměstnání. K dispozici jsou jednotlivé dokumenty Europassu: Životopis, Jazykový pas, Dodatek k osvědčení, Europass – mobilita a Dodatek k diplomu.

O Europassu: www.europass.at

Rodina a děti

Školství

Pro všechny děti, které se trvale zdržují v Rakousku, platí povinná školní docházka. Ta začíná rokem, ve kterém dítě před 1. zářím dosáhne věku 6 let. V Rakousku trvá povinná školní docházka 9 let.

Povinné roční navštěvování školky: Všechny děti, které před 1. zářím dosáhnou věku 5 let, jsou povinny chodit do školky: www.wien.gv.at

Rodičovský příspěvek

Všichni rakouští občané a občané EU, jakož i příslušníci třetích zemí s pobytem v Rakousku, kteří žijí se svým dítětem ve společné domácnosti, mají nárok na pobírání rodičovského příspěvku. Rodiče mají nárok na příspěvek na všechny děti, které dosud nedovršily 18. rok života. Přídavky na dítě vyplácí daňový úřad podle místa bydliště. Každý příjemce přídavků má za dítě nárok na slevu na dani.

Členění rakouského školského systému

Předškolní vzdělávání: na tomto stupni existují následující typy institucionální péče o děti: jesle, školka, dětská družina a dětská skupina.

Primární stupeň: primárním stupněm začíná v Rakousku povinná školní docházka. Na primárním stupni navštěvuje dítě základní školu („Volksschule“ nebo „Grundschule“). Primární stupeň trvá čtyři roky.

Sekundární stupeň I: po ukončení primárního stupně začíná sekundární stupeň I. Také ten trvá 4 roky, během nichž mohou žáci navštěvovat následující školy: vyšší stupeň lidové školy („Volksschul-Oberstufe“), hlavní školu („Hauptschule“), novou střední školu („Neue Mittelschule“) nebo nižší ročník všeobecného gymnázia („allgemein bildende höhere Schule“).

Sekundární stupeň II: navazuje na sekundární stupeň I. Žáci mají následující možnosti: polytechnické školy, učňovské školy („Berufsschulen und Lehre“), vyšší odborné školy („Berufsbildende Mittlere Schulen“), vyšší stupeň všeobecného gymnázia, jakož i rok přípravy na povolání a integrativní příprava na povolání.

Po sekundárním stupni II mají žáci možnost dále se vzdělávat v mimouniverzitním terciálním vzdělávání. Zde je žákům k dispozici mistrovská škola („Meisterschule“), přednášky na vysoké resp. internátní škole („Kolleg“) nebo například Akademie zdravotnických oborů.

Přehled rakouského vzdělávacího systému: www.bmukk.gv.at

Studium a další vzdělávání

Požadavky na zahraniční studenty

Pro zahraniční studenty platí v zásadě stejné podmínky přijetí jako pro domácí. Konkrétnější informace vám podá příslušné studijní oddělení. Požadavky na přijetí ke studiu jako řádný student:

 • Maturitní vysvědčení, které odpovídá úrovni rakouské maturity, nebo doklad o ukončení studia na uznané postsekundární vzdělávací instituci. Uznání vysvědčení jako rovnocenného závisí na existenci dohody mezi Rakouskem a příslušným státem, na nostrifikaci nebo na rozhodnutí rektora.
 • Předložené vysvědčení opravňuje k přímému přístupu do vybraného studijního oboru v zemi, ve které jste jej získali. Toto ustanovení se obvykle uchazečů ze států EU a EHP netýká.
 • Dostatečné znalosti německého jazyka

Předchozí jazykové znalosti

Na většině studijních oborů v Německu je vyučovacím jazykem němčina. Předpokládají se předchozí znalosti německého jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dostatečné znalosti němčiny můžete prokázat některou z následujících zkoušek:

 • Rakouský jazykový diplom – B2
 • Goethe Institut – Goethe-certifikát B2
 • test Němčina jako cizí jazyk (Test DaF) – minimálně úroveň 4
 • jiný uznávaný test

Jestliže nevlastníte žádný doklad prokazující vaše jazykové znalosti, můžete alternativně absolvovat diferenční zkoušky ve zkušebním centru.

Vyzkoušením si přípravného testu Němčina jako cizí jazyk (TestDaF) můžete zhodnotit své šance.

Náklady na studium v ​​Rakousku

Náklady na studium v ​​Rakousku odpovídají evropskému průměru. Studenti mají k dispozici zpravidla okolo 800 eur měsíčně. Při studiu v Rakousku musíte počítat s následujícími náklady:

 • školné
 • ostatní studijní náklady
 • náklady na zdravotní pojištění
 • běžné výdaje

Školné: V Rakousku musí platit školné student, který překročil bezplatnou délku studia (běžná doba studia + tolerance 2 semestry) nebo platí školné na základě své státní příslušnosti. Studenti ze zemí EU a EHP jsou od školného osvobozeni.

Ostatní studijní náklady: Studenti musí počítat i s dalšími poplatky během studia. Jde o náklady na knihy, na exkurze či na počítač.

Zdravotní pojištění: Jako student v Rakousku se můžete připojistit u rodičů nebo uzavřít studentské zdravotní pojištění. Uzavření zdravotního pojištění je podmínkou pro prodloužení povolení k pobytu v Rakousku. Jestliže nesplňuje podmínky studentského zdravotního pojištění, může student uzavřít samostatné pojištění, které je o něco dražší.

Pozor Ověřte si předem, zda je vaše zdravotní pojištění platné i v Rakousku. Občanům EU zajišťuje pojistnou ochranu Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který platí i v Rakousku.

Běžné výdaje: K běžným výdajům řadíme kromě nákladů na stravu a oblečení i náklady na bydlení, které v průměru představují třetinu výdajů při studiu. Studenti mají různé možnosti, kde se ubytovat; nejlevněji většinou vychází bydlet na koleji nebo ve sdílených bytech (WG).

Bydlení na koleji je nejnazší cestou, jak poznat nové lidi a naučit se jazyk. Ceny kolejí se pohybují mezi 200 a 400 eury.

Mezi rakouskými studenty jsou velmi oblíbené sdílené byty, tzv. „společenství bydlících“ („Wohngemeinschaft“, WG). Každý spolubydlící má svůj vlastní pokoj, koupelna a kuchyně jsou společné. Ceny za jeden pokoj ve WG se pohybují mezi 150 a 300 eury.

Vyhledejte si WG přes internet:

Kdo chce bydlet ve vlastním bytě, měl by se po vhodném bytě poohlédnout v dostatečném předstihu před začátkem semestru. Ceny se mohou v závislosti na velikosti, úrovni a poloze bytu velmi lišit. V případě bydlení ve vlastním bytě se musíte sami postarat o přihlášení elektřiny, plynu, telefonu a internetu. Pronajímatel od vás může v některých případech vyžadovat složení zálohy nebo zaplacení odstupného.

Vhodný byt nejsnáze naleznete přes internet:

Možnosti financování studia

V rakouské databázi stipendií můžete hledat možnosti, jak financovat své studium pomocí stipendia: www.grants.at/

Množství informací o studiu v Rakousku naleznete i na stránkách Centre International Universitaire (CIU).

Možnosti dalšího vzdělávání

Celoživotní vzdělávání zastává v rakouské vzdělávací politice velmi významné místo. Další odborné vzdělávání má urychlit technický a hospodářský obrat a také pomoci překonávat společenské změny všeho druhu.

O tom, jak se lze dále vzdělávat, se můžete pohodlně informovat na internetu:

Univerzity v Rakousku

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Peníze a daně

Daň z příjmu

Daňové přiznání musí podávat všechny fyzické osoby, které jsou plátci daně. Daňové přiznání slouží jako podklad pro výpočet daně z příjmu. Ve většině případů se daňové přiznání podává do 30. dubna následujícího roku. Slouží k tomu formulář E1, zatímco formulář E2 lze použít jako pomůcku při vyplňování.

Daňové přiznání lze vyplnit a podat i přes aplikaci FinanzOnline na internetových stránkách rakouského ministerstva financí: www.bmf.gv.at

Otevření bankovního účtu

V Rakousku je otevření bankovního účtu pro cizince poměrně jednoduché. Potřebujeme cestovní pas a v některých případech i potvrzení o přihlášení k pobytu. Po otevření běžného účtu je majiteli účtu přidělen poradce, který je mu v případě otázek nebo požadavků nepřetržitě k dispozici. Bankovní obchody lze v Rakousku uzavírat i jednoduše přes telefon, fax nebo internet.

Sdružení na ochranu úvěrů

„Sdružení z roku 1870 na ochranu úvěrů“ („Kreditschutzverband von 1870“, KSV) je největší organizací na ochranu věřitelů v Rakousku. Každý, kdo si v Německu vezme úvěr, ať už se jedná o bankovní půjčku nebo nákup na splátky, je zařazen do databáze tohoto sdružení. Jeho platební morálka pak vypovídá o bonitě dané osoby. K tomu, aby si člověk mohl vzít půjčku od banky, potřebuje mj. i zprávu od KSV. Kdo by chtěl vědět, jaké údaje jsou o něm v databázi evidovány, může se informovat přímo u KSV.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je v Rakousku povinným pojištěním. To znamená, že je jím pojištěný každý zaměstnanec. Zdravotní pojištění závisí na zaměstnavateli a místě jeho sídla. Poplatky se strhávají přímo z výplaty a odvádějí se zdravotní pojišťovně („Krankenkasse“) společně s poplatkem, který platí zaměstnavatel. Výše poplatků závisí na výši hrubé mzdy pojištěnce.

Pozor Ti zaměstnanci, jejichž výše platu nedosahuje hranice pro zaměstnání na zkrácený úvazek („Geringfügige Beschäftigung“), nejsou automaticky pojištěni. Mohou se ale nechat pojistit dobrovolně odpovídajícím nemocenským a důchodovým pojištěním. Výše poplatku je pro všechny takové samoplátce stejná.

V Rakousku se můžete rovněž privátně připojistit. Privátní pojištění nabízí vedle svobodné volby nemocnice a lékaře např. i dvojlůžkový pokoj se sprchou, toaletou a TV, hradí příplatky za návštěvy lékaře kúry při alternativních léčebných metodách. Kromě zdravotního pojištění existuje ještě celá řada dalších možností pojistit se (např. úrazové pojištění nebo pojištění motorového vozidla). Více informací naleznete na stránkách rakouského svazu pojišťoven: www.vvo.at

Informace pro uprchlíky

Informace pro uprchlíky / žadatele o azyl

Pomáhající organizace:

Zpět na začátek