Към съдържанието

Жилища

Търсене на жилище

Жилище може да се търси лесно чрез многобройни агенции за недвижими имоти. Тук ще намерите подбор от интернет страници, предлагащи жилища в цяла Австрия:

В агенциите за жилища цената на наема обикновено се указва като "нетен наем". Нетният наем съдържа единствено тези разходи, които се заплащат за използването на жилището. Същинската сума, която трябва да се заплати от наемателя на наемодателя, се нарича брутен наем. В брутния наем са включени освен нетния наем също и разходите за консумативи (понякога наричани допълнителни разходи). С брутния наем се плащат напр. разходите за вода, за сметоизвозване, а и други разходи, свързани с поддръжката на сградата.

Внимание Разходите за електричество често не са включени в разходите за консумативи! Поради това трябва винаги предварително да се разясни, кои разходи се съдържат в брутния наем.

Договор за наем

Договорът за наем представлява писмено или устно договорени права и задължения на наемодателя и наемателя. В него трябва да са вписани техните имена, всички включени в наема допълнителни помещения (напр. гараж, килер, ...), както и оборудването. Освен това в него трябва да са указани размерът на наема (нетен наем и допълнителни разходи), а при срочните договори за наем и периодът на използване. Тъй като при срочните договори за наем само в малък брой случаи има законова възможност за прекратяване на договора, то се препоръчва в договора да се включи клауза за неговото разтрогване.

Прекратяване на договор за наем

Договорът за наем може да се прекрати както от наемателя, така и от наемодателя. И за двамата са валидни законово разписаните срокове, които трябва да се спазват при прекратяване на договора за жилище. По правило даден безсрочен договор за наем може да се прекрати в рамките на законовия предупредителен срок от един месец. При срочните договори трябва да се спази определения в тях краен срок.

Тук ще намерите писмо образец за прекратяване на договор за наем: www.arbeiterkammer.com

Регистриране в адресната служба

Този, който се нанася в жилище в Австрия, е задължен да се регистрира в компетентната Служба за адресна регистрация. Това той може да извърши или лично, или по пощата. Малолетните се регистрират от отговорното за отглеждането им лице. Регистрацията се осъществява чрез регистрационен формуляр. Той може да се свали от интернет, да се получи от съответната служба или да се закупи от павилионите за тютюневи изделия.

Регистрационен формуляр за сваляне от интернет: www.help.gv.at

Телефон и интернет, мобилен телефон

Връзката за телефон и интернет често се предлага от един и същ доставчик. По-долу ще намерите няколко линка в тази връзка:

Ток, газ и централно отопление

За да се регистрирате за използване на ток, газ и централно отопление трябва своевременно да се обърнете към доставчик на енергия. След либерализацията на пазара на енергия в Австрия всеки може да избере подходящия за него доставчик на ток и газ.

Тук ще намерите информация, така че да сравните доставчиците на ток: www.durchblicker.at

А тук за сравняване цените на газа:

Такса за радиоразпръскване

Таксата за радиоразпръскване трябва да се заплати за всички радиоуреди (радио, телевизия, компютър). Таксите са различни в различните федерални провинции и варират приблизително между 20 и 25 евро месечно.

www.gis.at

Отделяне на отпадъците

Дялът на рециклирани продукти в Австрия е един от най-високите в света. По-голямата част от австрийските домакинства грижливо практикуват разделно събиране на отпадъци. Тъй като при разделното събиране са налице регионални различия, то информация за него би трябвало да се получи от общинската или градска управа. Неспазването на правилата за разделно събиране на отпадъците може да доведе до оплаквания и парични глоби.

Стара хартия: в този контейнер се събират хартия, картони, вестници, каталози, книги и списания.

Стъкло: стъклото трябва да се сортира по цвят. Различава се бяло, зелено и кафяво стъкло. Капачките на бутилките трябва да са предварително отстранени - те се поставят в жълтия контейнер. Бутилките, които се връщат в магазина срещу заплащане, не се поставят в контейнерите за стъкло.

Пластмасови опаковки: в този контейнер се поставят опаковки от пластмаса (пластмасови бутилки, фолио, изкуствени материали, ...), смесени материали (опаковки тетрапак, опаковки от кафе, мляко, ...), както и капачки на бутилки и буркани.

Метални опаковки: тук се поставят опаковки от метал (напр. алуминиево фолио, кенчета от напитки, ...), както и по-малки метални предмети (тел, готварски съдове, пирони или болтове). По-големите метални предмети (печки, котлони, вани) се предават в рециклираща фирма, центрове за събиране на стари материали или такива за отпадъци.

Вредните материали се събират разделно: Вредните материали трябва да се предават отделно, тъй като при погрешна утилизация могат трайно да увредят околната среда. В тази категория влизат батериите, акумулаторите, енергоспестяващите лампи, медикаментите, лаковете, пестицидите. Тези материали могат да се предадат или в магазина, от който са закупени, или в общински центрове за събиране на проблемни материали.

Биологични отпадъци в контейнера за органични отпадъци: В контейнера за органични отпадъци (в зависимост от федералната провинция може да е напр. кафяв или зелен) се поставят остатъци от плодове и зеленчуци, обелки от плодове, остатъци от кафе, пакетчета чай, отпадъци от градината и хартиени кухненски кърпи.

Всичко останало се поставя в контейнера за остатъчни отпадъци: в зависимост от федералната провинция тук може да става дума за черен или сив контейнер. В него се събират всички останали отпадъци, като напр. остатъци от гума, пепел и цигарени фасове, предмети от кожа, хигиенни артикули, пелени, ...

Тук ще намерите още информация за правилното разделно събиране на отпадъци.

Работа

Търсене на работа

Този, който в качеството си на гражданин на държава членка на ЕС желае да работи в Австрия, по принцип не се нуждае от разрешително за работа. Изключение тук са Преходните правила за новите страни членки на ЕС - Румъния и България.

Гражданите на трети страни обаче трябва да притежават документ "Постоянно пребиваване - ЕС", "Червено-бяло-червена карта плюс" или документ за постоянно местожителство. С един от тези документи човек може по принцип да започне несамостоятелна работа. Този, който не притежава нито един от изброените документи, трябва да получи разрешително за започване на несамостоятелна работа в Австрия съгласно Закона за наемане на чуждестранни работници.

Връзки за търсене на работа в Австрия:

Образци за добра автобиография:

Договор за работа

Трудовият договор се сключва от работодателя и работника, за да задължи работника да изпълни обещаната работа, а работодателя да заплати работната заплата. В трудовия договор се фиксират задълженията на работодателя, както и тези на работника. По принцип трудовият договор може да се състави в свободна форма, като обаче в този случай работодателят трябва да връчи на работника служебна бележка. Служебната бележка представлява кратък преглед на сключените споразумения, както и на по-важните права и задължения.

Както работникът, така и работодателят имат право да прекратят договора. Това може да се извърши устно или писмено. С цел наличие на доказателство обаче се препоръчва да се представя писмено прекратяване. В случай, че в трудовия договор не е уговорено друго, то при безсрочните договори за работници предупредителният срок е един месец. Предупредителните срокове за работодателите зависят от продължителността на трудовите отношения и са от 6 седмици до 5 месеца. При срочните трудови договори тяхната продължителност трябва да се спази, ако това е фиксирано в тях, като обаче и тук могат да се определят предупредителни срокове.

Линкове за безплатна форма за прекратяване на договор:

Видове работа

Нормално работно време: Законът предполага нормирано работно време от 8 часа дневно. В многобройни колективни договори обаче е предвидено намалено нормирано работно време.

Внимание Договорете писмено конкретното разпределение на работното Ви време!

Работа на непълно работно време: Работещите на непълно работно време обикновено имат по-кратко седмично работно време от работещите на пълно такова. Тази форма на работа се осъществява чрез споразумение между работника и работодателя.

Минимална трудова заетост: Работещите на минимална трудова заетост също са работници на непълен работен ден. Те са осигурени единствено срещу злополука и нямат здравна и пенсионна осигуровка. Тези работници обаче имат право на отпуск, на заплащане в случай на заболяване, на извънредни плащания, на заплащане на работа в почивни дни и т.н.

Работа на намалено работно време: Работата на намалено работно време представлява временно намаляване на редовното работно време въз основа на спиране в значителен обем на работата в предприятието. Това може да засегне всички или само част от работниците.

Непълно работно време за родители и възрастни: Родителите на деца под 7-годишна възраст и при други условия имат право на непълно работно време. Непълното работно време за възрастни дава възможност на по-възрастни работници да редуцират работното си време.

Самостоятелност: При започване на самостоятелна работа става дума за основаване на собствена фирма. Създаването на бизнес се стимулира чрез микрокредити, отпускани от Министерството на труда, социалната дейност и защитата на потребителите. Помощ при основаване на фирма:

„Европас“

Европас представлява безплатна услуга на Европейския съюз, с която се подпомага европейската мобилност. С Европас можете разбираемо и в цяла Европа да представите своята квалификация, способности и компетенции. Европас служи за помощ при следване и обучение или при търсене на работа. Имате на разположение единни Европас-документи: Европас-автобиография, Европас-езиков паспорт, Европас-приложение към сертификат, Европас-мобилност и Европас-приложение към диплома.

Към Европас: www.europass.at

Семейство и деца

Образование

Ходенето на училище е задължително за всички деца, които пребивават постоянно в Австрия. То започва през годината, през която детето е на 6 години преди 1 септември. В Австрия задължителното образование трае 9 години.

Задължителна година за посещение на детска градина: Всички деца, навършващи преди 1 септември петгодишна възраст, са задължени да посещават детска градина. www.wien.gv.at

Детски добавки за отглеждане на дете

Право на детски надбавки имат австрийски граждани и такива на Европейския съюз, както и граждани на трети страни с местоживеене в Австрия, които живеят с децата си в общо домакинство. Правото е налице за всички деца, които не са завършили 18-годишна възраст. Молба за семейни надбавки се подава във Финансовата служба по местоживеене. Всеки получател на семейни надбавки има право на определена сума за всяко дете.

Строеж на австрийската образователна система

Предучилищна степен: В тази степен институционалното обгрижване се предлага от детска ясла, детска градина, забавачка и детска група.

Начална степен: Задължителното училищно образование в Австрия започва с началната степен. В нея детето посещава народно училище (начално училище). Началната степен продължава четири години.

Втора степен I: Втората степен I започва след завършване на началното училище. Тя също продължава 4 години, през които учениците имат следните възможности: горна степен на народното училище, основно училище, ново средно училище или долна степен на средно общообразователно училище.

Втора степен II: Тя следва след втора степен I. Учениците имат следните възможности: политехнически училища, професионални училища и такива за професионално обучение, средни професионални училища, обучение за медицински професии, висши професионални училища, горна степен на висши общообразователни училища, както и такива за едногодишна професионална подготовка и интегрирана професионална подготовка.

След завършване на втора степен II учениците имат възможност да продължат образованието си в неуниверситетска трета степен. Тук те имат на разположение училище за майстори, колеж или например академия за медицински професии.

Общ преглед на австрийската образователна система: www.bmukk.gv.at

Следване и квалификация

Изисквания към чуждестранните студенти

По принцип за чуждестранните студенти важат същите условия за прием като за австрийските. Компетентни за предоставяне на конкретна информация са съответните отдели на университетите. Условия за прием като редовен студент:

 • Диплома за завършено средно образование, равностойна на австрийска диплома или свидетелство за завършено следване в призната образователна институция от втора степен. Равностойността се базира на международно споразумение, процедура за приравняване на чуждестранни образователни документи или на решение на ректора.
 • Представеното свидетелство дава право на директен достъп до желаната специалност в страната, в която то е издадено. По принцип не е валидно за кандидати от страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
 • Достатъчни познания по немски език.

Предварителни езикови познания

В повечето специалности в Австрия езикът на преподаване е немският. Предпоставка за следването са предварителните познания по немски език на ниво В2 от Общата европейска референтна езикова рамка. Достатъчните познания по немски език могат да бъдат доказани с един от следните изпити:

 • Австрийска езикова диплома - В2
 • Гьоте-институт - Гьоте Сертификат В2
 • Тест немски език като чужд език (Test DaF) - най-малко ниво 4
 • Някои други признати тестове

Ако нямате документ, можете да положите изпит в изпитен център с цел установяване на нивото.

С TestDaF-подготвителен тест можете да прецените шансовете си.

Цена на следването в Австрия

Цената на следването в Австрия е на средноевропейско ниво. Студентите трябва да разполагат с около 800 евро месечно. За следването в Австрия трябва да се имат предвид следните разходи:

 • Студентски такси
 • Други студентски разходи
 • Разходи за здравно осигуряване
 • Общи разходи

Студентски такси: В Австрия такса за следване се заплаща от тези студенти, които или са надвишили полагаемото се време за безплатно следване (минимално време за следване + 2 семестъра толеранс), или въз основа на гражданството си подлежат на задължителни такси. Студентите от страните от ЕС и ЕИП са освободени от заплащане на такса.

Други разходи за следване: По време на следването си студентите трябва да имат предвид и други разходи. Тук се касае за закупуване на книги, екскурзии или компютърно оборудване.

Здравно осигуряване: Студентите в Австрия могат или да са осигурени заедно с родителите си, или да сключат студентска здравна осигуровка. Сключването на здравна осигуровка е условие за удължаването на разрешителното за пребиваване в Австрия. Когато условията за студентска здравна осигуровка не са изпълнени, студентите могат да сключат и малко по-скъпа индивидуална осигуровка.

Внимание Проверете предварително, дали Вашата здравна осигуровка е валидна и в Австрия. Гражданите на ЕС имат осигурителна защита в Австрия и чрез своята Европейска здравноосигурителна карта (EHIC).

Общи разходи: Към общите разходи се включват освен тези за храна и облекло, а също и тези за настаняване, които са средно около една трета от разноските по време на следването. Студентите могат да ползват различни възможности за настаняване, като по правило най-евтино се живее в студентско общежитие или в обща квартира.

Студентските общежития предоставят най-лесната възможност за опознаване на нови хора и изучаване на езика. Цените варират между 200 и 400 евро. Тук са изброени всички студентски общежития в Австрия:

Австрийските студенти обичат да живеят в общи квартири. Всеки квартирант разполага със собствена стая, а банята и кухнята са за общо ползване. Цената на стая в обща квартира варира между 150 и 300 евро.

Намерете обща квартира в интернет:

Този, който желае да живее в самостоятелно жилище, трябва своевременно преди започване на следването да потърси такова. Цената е различна в зависимост от големината, стандарта и местоположението на жилището. Ползвайки самостоятелно жилище трябва да обърнете внимание на регистрацията за ток, газ, телефон и интернет. Наемодателят може да изиска и гаранционна сума или заплащане на усреднени показания за консумацията на ток, газ и вода.

Най-лесно ще намерите подходящо жилище online:

Възможности за финансиране на следването

В австрийската база данни на стипендиите ще намерите възможности за финансиране на следването си чрез стипендия: www.grants.at/

Многобройна информация за следване в Австрия можете да намерите и на страницата на Международен университетски център (CIU).

Възможности за повишаване на квалификацията

Ученето през целия живот заема важно място в австрийската образователна политика. Професионалната квалификация трябва да спомогне както за ускорените технически и икономически изменения, така и за многобройните промени в обществото.

В интернет лесно можете да се информирате за възможностите относно квалификация и специализация.

Университети в Австрия

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Пари и данъци

Данък върху общия доход

Всички частни данъчно задължени лица трябва да подават декларация за данък общ доход. Тя служи за определяне на данъка върху дохода. В повечето случаи декларацията трябва да се подаде до 30 април на следващата година. Това се извършва с формуляр Е1. Формуляр Е2 служи за помощ при попълването.

Декларацията за данък общ доход може да се подаде и Online през FinanzOnline на уебстраницата на австрийското финансово министерство. www.bmf.gv.at

Откриване на банкова сметка

Откриването на банкова сметка на чужденци в Австрия е относително лесно. Необходим е паспорт, а в определени банки и регистрационен формуляр. След откриване на текуща сметка на нейния собственик се зачислява консултант, който по всяко време да отговаря на въпросите на клиента и да му предоставя указания. Банковите сделки в Австрия могат да се сключват и по телефон, факс или интернет.

Съюз за защита на кредитите

Съюзът за защита на кредитите (KSV) е най-големият съюз за защита на кредиторите в Австрия. Всеки, който взима кредит в Австрия, а тук са включени както банковите кредити, така и покупката на изплащане, бива включен в базата данни на даден съюз за защита на кредитите. От дисциплината на плащане се определя и кредитоспособността на лицето. При вземане на кредит от банка е необходима и информацията от KSV. Този, който желае да знае, какви данни за него са запаметени в базата данни, може да изиска информация директно от KSV.

Здравни осигуровки

В Австрия здравното осигуряване е задължително. Това означава, че всеки работещ е здравно осигурен. Здравното осигуряване зависи от съответния работодател и неговото местоположение. Осигурителните вноски се удържат директно от заплатата и заедно с платената от работодателя вноска се внасят в Здравната каса. Размерът на вноската зависи от брутната заплата на осигуреното лице.

Внимание Работещите, чиято заплата е в размер под минималната граница, не са автоматично осигурени. Те могат да се осигурят доброволно в компетентната Здравна и пенсионноосигурителна каса. При това размерът на вноската е еднакъв за всички самоосигуряващи се.

В Австрия човек може да ползва допълнителна частна осигуровка. Частните осигуровки предлагат например свободен избор на болница и лекар, а също и двойна стая с душ, тоалетна и телевизор. Тези осигуровки поемат допълнителните разходи при посещение при стоматолог или при лечение с алтернативни методи. Освен здравното осигуряване са налице и редица други възможности за осигуряване (напр. осигуровка срещу злополука или на МПС). Повече информация може да се получи от Австрийския осигурителен съюз: www.vvo.at

Информация за бежанци

Информация за бежанци/кандидати за убежище

Организации за оказване на помощ

Назад към началото