về nội dung

Dữ liệu cá nhân

Ab 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU). Zu diesem Datum haben wir unsere Webseite sowie unsere Datenschutzerklärung angepasst. Unsere neue Datenschutzerklärung findest du hier.

Chào mừng Bạn vào deutsch.info và cảm ơn Bạn đã sử dụng Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá rất cao việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn và rất mong muốn thông báo với Bạn về các Loại và pham vi của việc Khảo sát, Sử lý và Sử dụng dữ liệu cá nhân có liên quan tới việc Sử dụng Trang của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được Lưu chữ chiểu theo những Điều kiện của Luật Bảo mật hiên hành vể dữ liệu cá nhân của Công hòa Liên Bang Đức (BDSG) và được tuyệt đối bảo đảm bí mật. Chúng tôi không những không được phép công khai mà cũng không được chuyển tiếp cho người thứ ba.

Chúng tôi xin thông báo rằng , việc truyền dữ liệu cá nhân trên mang Internet(Ví dụ trong việc trao đổi qua E-Mail) có thể có lỗ hổng trong bảo đảm an toàn. Việc bảo đảm an toàn tuyệt đối trước sự xâm phạm của người thứ ba đang tiếc không thể được.

Trong khuôn khổ tránh nhiệm của nhà Xuất bản thì việc thông báo Dữ liệu liên lạc không được phép chuyển tiếp cho người thứ ba sử dụng để làm tài liệu thông tin hoặc Quảng cáo. Chúng tôi đảm bảo về Điều khoản pháp lý trong trường hợp chuyển thông tin cho Quảng cáo không mong muốn, có thể qua Hộp thư rác (Spam-Mail).

1. Thông tin được thu thập qua chúng tôi

1.1. Dữ liệu cá nhân

Có một số Dịch vụ của chúng tôi Bạn có thể đơn giản sử dụng trên trang Web mà không cần phải đăng ký. Để có thể sử dụng được tất cả các Tính năng của Trang Web, Bạn cần lập một Tài khoản riêng.

Để cho Dịch vụ của chúng tôi tiến hành, chúng tôi cần cho việc Đăng ký của Bạn một số Dữ liệu cần thiết gọi là Số liệu Đăng ký và sử lý. Đó là những số liệu sau:

 • Tên người Sử dụng
 • Địa chỉ E-Mail
 • Mã số, mật kẩu

Địa chỉ E-Mail cũng như Mật khẩu của Bạn không thể đưa cho Người khác, và không ở thời điểm nào có thể nhận ra được .Chúng tôi sẽ không chuyển những Dữ liệu này cho người thứ ba/ hoặc với bất cứ một trường hợp nào.

Những Dữ liệu đăng ký trên của người Sử dụng cũng như của những người đăng ký Sử dụng khác luôn luôn và thấy rất đầy đủ.

 • Tên người Sử dụng
 • Thời điểm cho việc Đăng ký trên Trang Web
 • Thời gian của lần đăng ký cuối
 • Ngôn ngữ của Người Sử dụng

Có khả năng cũng có một số thông tin khác về Bạn được ghi lại, Ví dụ nếu Bạn ghi bổ xung Dữ liệu vào Hồ sơ cá nhân hay Bạn trao đổi với Ban phụ trách Trang Web chẳng hạn. Những Thông tin này chỉ đưa ra dựa trên sự tự nguyện.

Những Dữ liệu cá nhân này có thể để cho những Người khác biết đến, nếu Bạn nhất trí và đã bổ xung thêm vào những điều khoản bắt buộc, những thông tin Hồ sơ cá nhân của Bạn đã ghi,

 • Tên
 • Ngày, Tháng, Năm sinh
 • Giới tính
 • Quốc gia
 • Thông tin về bản thân
 • Ảnh
 • Liên kết đến Hồ Sơ trên Mạng Xã hội
 • Sprachen

Dưới (link) Bạn có thể xóa những thông tin về Dữ liệu bổ xung của mình bất cứ lúc nào.

Trong Trang Web này bao gồm nhiều Tài liệu học tập khác nhau: Khóa học, Luyện tập, Danh sách từ ngữ, Thử nghiệm, Thư viện lưu động v.v. Trên máy chủ của Trang Web là những Dữ liệu về bước tiến triển học ngôn nữ của ngườ đăng ký sử dụng, ví dụ về những Bài khóa, những từ, những bài viết thử.. đã học mà đã tổng hợp và ghi lại. Mục đích của việc ghi lại số liệu này, để giúp đỡ người sử dụng trong quá trình học tiếng Đức, ví dụ hướng dẫn sắp xếp Tài liệu học tập theo đúng thứ tự, đưa ra những lời khuyên trong học tiếng hay nêu ra sự tiên bộ học ngoại ngữ của người Sử dụng trên trang Web. Một số thông tin loại này có thể cho những người khác được biết, vi dụ trong hình dạng về tổng số Điểm.

Là Người Đăng ký sử dụng Bạn có thể gửi thông tin cá nhân cho những Người sử dụng khác. Những tin tức cá nhân giữa những người sử dụng sẽ được ghi lại vào Máy chủ của Trang Web và để cho những người khác không có hoàn cảnh có thể xem được. Những tin tức sẽ được xóa bỏ, một khi chúng bị tất cả người tham gia xóa bỏ tại hòm thư của họ. Thông tin công cộng phục vụ cho diễn đàn thảo luận được giữ lại lâu dài, cho tới khi chúng không bị người đăng lên tự xóa hoặc Chủ Trang Web xóa bỏ. Sự lưu lại thông tin cũng được thi hành theo việc chấm dứt Hợp đồng của cơ sở dịch vụ. Một khi Bạn tham gia hoạt động vào Diễn đàn thảo luận, thì những người khác qua đó đều nhân biết được.

Chúng tôi chuyển E-Mail cho người Sử dụng bởi nhiều lý do khác nhau, vi dụ Chứng nhận Đăng ký, Thông tin mới nhận được v.v.. Những E-Mail chyển đi sẽ được nhân viên của Trang Web lưu giữ lại. Những E-Mail là thư điện tử Thương mại gửi đi không được hủy mà phải dựa theo thòi gian quy định của luật pháp. Hệ thống Trang Web có lưu giữ những Địa chỉ E-Mail mà không còn gửi tiếp đi được, thì yêu cầu cập nhập Địa chỉ mới. Ngoài ra E-Mail gửi đi cho người Sử dụng có nội dung, phác họa để yêu cầu xem hòm thư có được phép mở ra hay không. Tất cả những việc nay đều phải tiến hành vô danh, không được xếp vào một Nhân vật hay một người sử dụng nào. Cũng tương tự như vậy, nếu Bạn nhấn vào một Link của E-Mail nào đó thuộc deusch.info. Thông tin của chúng tôi thường là tin tức xung quanh việc dịch vụ (Tin mới). Sự cho phép của Bạn vể việc Sử dụng E-Mail của Bạn cho chuyển những thông tin mới có thể rút lại bất cứ lúc nào khi Bạn nhấn vào (link). Mổi Bản tin mới của deutsch.info đều có một Link rõ ràng, từ đó Bạn có thể hủy bỏ những tin mới không cần thiết.

1.2. Dữ liệu Hồ sơ

Khi vào Trang Web của chúng tôi và mỗi lần thu lại Tập tin của Bạn thì Dịch vụ sẽ tổng hợp thông tin về những hoạt động đó (ví dụ: Loại trình báo, thời gian và giờ khi thu lại). Đó không phải là những Dữ liệu thuộc về cá nhân. Đối với chúng tôi thì không thể có khả năng, những dữ liệu thu thập được có thể xếp vào một cá nhân nào.

Phần lớn những tin tức này chúng tôi sẽ sử dụng trong việc tổng hợp lại để được biết và đánh giá số lượng những Liên kết bị lỗi hoặc Chương trình bị sai. Không có sự chuyển tiếp đến cho người thứ ba. Kể cả sự Liên kết những tập tin này với các tập tin khác chúng tôi cũng không làm. Những dữ liệu này được hàng tuần sử lý và sau khi đánh giá kiểm kê sẽ bị xóa bỏ.

1.3 Cookies

Cookies sind kleine Dateien, die die besuchte Webseite über den Browser im Computer eines Benutzers platziert, um dem Server die Informationen über den Benutzer zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellen zu können.

Diese Webseite verwendet zwei Arten von Cookies:

 • Temporäre Cookies: Um die Navigation auf der Webseite zu vereinfachen, werden die Session-Cookies benutzt. Diese Cookies speichern eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer, eine sogenannte Session-ID und verfallen automatisch nach dem Ende der Sitzung.
 • Dauerhafte Cookies: Sie ermöglichen es, Benutzername und Passwort in verschlüsselter Form lokal auf deinem Computer zu speichern. Mit der Funktion “Eingeloggt bleiben” kannst du diesen Cookie dauerhaft speichern um automatische Anmeldung zu ermöglichen. Dieser Cookie verfällt automatisch nach 30 Tagen, kann aber auch durch Abmelden gelöscht werden.

Sowohl in Session-Cookies als auch in dauerhaften Cookies werden darüber hinaus Nutzereinstellungen, wie die Sprachwahl, Einstellungen der Spracherkennung und Nutzerkennungen gespeichert, um dir die Nutzung der Webseite zu vereinfachen.

Die Nutzung von Cookies kannst du entweder gezielt für diese Webseite oder auch generell für alle Webseiten abschalten und zwar in den Einstellungen deines Internetbrowsers. Informationen darüber gibt es auf den Webseiten der jeweiligen Internetbrowser. Bei der Deaktivierung von Cookies können jedoch einige Funktionen, z. B. das automatische Einloggen auf der Webseite, nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden.

1.4. Google Analytics

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics verwendet Cookies, also Dateien, die auf deinem Computer gespeichert werden um die Analyse der Benutzung dieser Webseite durch dich zu ermöglichen.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da wir die IP-Anonymisierung aktiviert haben, wird deine IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Webseite auszuwerten und für uns Berichte über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen sowie weitere mit der Nutzung der Webseite verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf deine Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem du das unter dem folgenden Link verfügbare Plug-in für deinen Browser herunterlädst und installierst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

1.5. Google AdSense

Diese Webseite benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Auch Google AdSense verwendet Cookies, die auf dem Computer gespeichert werden um eine Benutzeranalyse zu ermöglichen. Neben Cookies werden bei Google AdSense auch kleine unsichtbare Grafiken benutzt, mit deren Hilfe weitere Informationen über den Besucherverkehr aufgezeichnet werden. Sowohl die von den Cookies als auch die von den Grafiken gesammelten Informationen werden in einem Google-Server in den USA gespeichert um sie für weitere Auswertung deines Nutzungsverhaltens zu benutzen. Außerdem können auch Googles Vertragspartner die Auswertung und damit auch deine Daten übernehmen. Google wird deine IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von dir gespeicherten Daten zusammenführen.

Du kannst mit einer Einstellung deiner Browser Software die Speicherung der Cookies verhindern. Jedoch können dadurch einige Funktionen der Webseite beeinträchtigt werden. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

2. Nutzung sozialer Netzwerke

2.1. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook

Auf dieser Webseite sind Plug-ins des sozialen Netzwerks Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) integriert, die du an dem Facebook-Logo oder den Buttons "Like" ("Gefällt mir") bzw. "Share" ("Teilen") auf der Webseite erkennst. Eine Übersicht aller Facebook-Plug-ins kannst du auf der folgenden Facebook-Seite finden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Während deines Besuchs dieser Webseite wird über diese Plug-ins eine direkte Verbindung deines Browsers mit dem Facebook-Server hergestellt, wodurch Facebook die Information erhält, dass man von deiner IP-Adresse auf unsere Webseite zugegriffen hat. Wenn du dabei bei deinem Facebook-Konto angemeldet bist und den „Like“- oder „Share“-Button von Facebook anklickst, kannst du die Inhalte unserer Webseite mit deinem Facebook-Profil verlinken, wodurch Facebook deinen Besuch unserer Webseite deinem Benutzerkonto zuordnen kann. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis über den Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu findest du in daher in der Datenschutzerklärung von Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Wenn du nicht wünschst, dass Facebook den Besuch unserer Seiten deinem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, logge dich bitte aus deinem Facebook-Benutzerkonto aus.

2.2. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter

Auf dieser Webseite sind Plug-ins des Dienstes Twitter integriert, welcher durch die Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) angeboten wird. Durch das Benutzen von Twitter und insbesondere der Funktion "Re-Tweet" wird diese Webseite mit deinem Twitter-Konto verknüpft. Diese Verknüpfung wird auch anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis über den Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu findest du daher in der Datenschutzerklärung von Twitter: https://twitter.com/privacy.

Deine Datenschutzeinstellungen bei Twitter kannst du in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern.

2.3. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche kannst du Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhältst du und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und den Partnern von Google. Google speichert sowohl die Information, dass du für einen Inhalt +1 gegeben hast, als auch Informationen über die Seite, die du beim Klicken auf +1 angesehen hast. Deine +1 können als Hinweise zusammen mit deinem Profilnamen und deinem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in deinem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Webseiten und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über deine +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für dich und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigst du ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den du beim Teilen von Inhalten über dein Google-Konto verwendet hast. Die Identität deines Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die deine E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von dir verfügen.

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von dir bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und seine Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Webseiten.

3. Minderjährige

Diese Webseite richtet sich grundsätzlich an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Nutzung der Webseite durch Minderjährige ist ausschließlich mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten zulässig. Soweit eine solche Zustimmung nicht vorliegt, behalten wir uns das Recht vor, alle Daten minderjähriger Nutzer zu löschen. Eltern oder Aufsichtsberechtigte sind für den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder verantwortlich.

4. Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

4.1. Auskunft über gespeicherte Daten

Als Nutzer der Webseite hast du das Recht, kostenlos Auskunft über deine personenbezogenen Daten zu erhalten, die gespeichert wurden. Bei Bedarf sende bitte eine E-Mail an info@deutsch.info. Damit eine Auskunft erteilt werden kann, brauchen wir folgende Angaben zu deiner Identifizierung: Benutzername, Vor- und Nachname, evtl. Geburtsname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum.

4.2. Berichtigung von Daten

Als Nutzer der Webseite hast du jederzeit das Recht, die Berichtigung der unzutreffenden Daten zu verlangen, die über dich auf dem Server gespeichert sind. Die einfachste Möglichkeit ist allerdings, die Einträge selbst entsprechend zu ändern. Die persönlichen Daten können unter https://deutsch.info/vi/user/settings bearbeitet werden.

4.3. Sperrung und Löschung von Daten

Um deine Nutzerdaten zu löschen, brauchen wir folgende Angaben zu deiner Identifizierung: Benutzername, Vor- und Nachname, evtl. Geburtsname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Sende uns dazu bitte eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: info@deutsch.info. Sofern einer beantragten Löschung von Daten gesetzliche, vertragliche, handels- bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder Gründe entgegenstehen, erfolgt anstelle einer Löschung eine Sperrung deiner Daten.

5. Änderungen

Diese Datenschutzerklärung kann sich gelegentlich ändern, allerdings werden deine Rechte, die in dieser Datenschutzerklärung garantiert werden, nicht ohne deine ausdrückliche Einwilligung eingeschränkt werden. Alle Änderungen der Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite veröffentlicht werden. Falls eine wesentliche Änderung der Datenschutzerklärung vorgenommen wird, werden die Nutzer über diese Änderung benachrichtigt (einschließlich einer Benachrichtigung per E-Mail in besonders wichtigen Fällen).

6. Geltung der deutschen Fassung

Wir weisen darauf hin, dass im Zweifel die deutschsprachige Fassung unserer Datenschutzerklärung gültig ist.

7. Kontakt

Das Vertrauen der Nutzer ist uns wichtig. Daher steht dir deutsch.info bezüglich der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten jederzeit Rede und Antwort. Wenn du Fragen hast, die dir diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, oder wenn du zu einem der Punkte weitergehende Informationen wünschst, wende dich bitte per E-Mail an die folgende Kontaktadresse: info@deutsch.info.

Zuletzt aktualisiert: Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Quay trở lại chỗ ban đầu