về nội dung

How can I learn German ?

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 15

Ngôn ngữ: English

Edaxx (cho biết hồ sơ cá nhân) 21:38:38 Ngày 10 tháng 10 năm 2016

Hello everyone. I want to learn German but i don't know anyhthing about this language. How can i start to learn? Hopefully to anyone answer to me ridulo.gif Thank you all.

vinesa (cho biết hồ sơ cá nhân) 12:24:23 Ngày 01 tháng 4 năm 2018

Hallo everyone!Dös anybody have models of test A1 for OSD?Thank you all

esracamur (cho biết hồ sơ cá nhân) 16:06:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2018

hören leben verstehen ıch lerne deutsch is taht

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:25:36 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:31:52 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:33:48 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:38:51 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:40:34 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:41:44 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

hkwkwq (cho biết hồ sơ cá nhân) 22:48:20 Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bản luận văn này đã bị xóa.

Quay trở lại chỗ ban đầu