về nội dung

Deutsch sprechen

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: English

Hanele1209 (cho biết hồ sơ cá nhân) 21:19:05 Ngày 14 tháng 1 năm 2016

Hi, I would like to improve my german. I can teach you spanish or italian...Thanks for answer.Hana

Quay trở lại chỗ ban đầu