về nội dung

ses çalışmıyor mu?

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: Türkçe

trakya (cho biết hồ sơ cá nhân) 07:49:59 Ngày 23 tháng 12 năm 2019

medya kitaplıgı özdeyişler kısmında ses programı aktif degil mi?

Quay trở lại chỗ ban đầu