về nội dung

I want speak english

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 2

Ngôn ngữ: English

florxax (cho biết hồ sơ cá nhân) 13:22:38 Ngày 03 tháng 2 năm 2018

Hi ı want learn and speak english. My speaking is ver bad. I want whatsapp friend. We must speak on whatsapp. My telephone number +905363098152

gzsolt700 (cho biết hồ sơ cá nhân) 19:04:00 Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Hello,I want to get to know you ridulo.gif

Quay trở lại chỗ ban đầu