về nội dung

Ich suche nach einem Freund oder einer Freundin zu Deutsch über Skype zu lernen. Gut verstehen Deutsch, aber nicht so gut sprechen :)

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: Hrvatski

davorpeky123 (cho biết hồ sơ cá nhân) 05:37:50 Ngày 01 tháng 6 năm 2015

Bản luận văn này đã bị xóa.

Quay trở lại chỗ ban đầu