về nội dung

speaking german

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 2

Ngôn ngữ: English

cmldmr (cho biết hồ sơ cá nhân) 14:10:54 Ngày 30 tháng 1 năm 2015

hello everybody ı am learning german by myself. ı need to practice it. ı need suggestions and friends to speak german via skype or other social websites

cmldmr (cho biết hồ sơ cá nhân) 08:27:56 Ngày 31 tháng 1 năm 2015

my hotmail : muhammet.cemal@hotmail.com

Quay trở lại chỗ ban đầu