về nội dung

Films Allemands

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 11

Ngôn ngữ: Français

natacha1718 (cho biết hồ sơ cá nhân) 11:04:09 Ngày 16 tháng 5 năm 2017

Die Wunder von Bern
Französisch füur Anfänger, très drole, tu vois tous les clichés francais

Quay trở lại chỗ ban đầu