về nội dung

Wordsordnung

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 3

Ngôn ngữ: Русский

Serge27 (cho biết hồ sơ cá nhân) 07:20:34 Ngày 06 tháng 5 năm 2017

Warum antwortest du mir nicht. Oder.
warum antwortest du nicht mir?

SabinaSeb (cho biết hồ sơ cá nhân) 18:21:23 Ngày 16 tháng 5 năm 2017

Ohne mir. Die Frage geht: Warum antwortest du nicht?

greeka (cho biết hồ sơ cá nhân) 12:17:48 Ngày 10 tháng 5 năm 2018

Beide sind richtig:

Warum antwortest du mir nicht.
Warum antwortest du nicht.

Quay trở lại chỗ ban đầu