về nội dung

How to download different ressources in german

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 39514

Materiały niemieckojęzyczne

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 12
 • Sự kêu gọi: 27915

Tham luận cuối cùng

بورس تحصیلی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 18355

Tham luận cuối cùng

یادگیری ایرانی ها

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 12
 • Sự kêu gọi: 29060

Tham luận cuối cùng

A1 and A2 Lessons

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 20540

Tham luận cuối cùng

Das Erlernen der deutschen Sprache Links

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 23835

Deutschtexte zum Lesen und Hören

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 23044

Tham luận cuối cùng

Knjige za učenje nemškega jezika

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 9
 • Sự kêu gọi: 34049

Tham luận cuối cùng

Links zu den Wörterbüchern

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 10
 • Sự kêu gọi: 28732

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu