về nội dung

A question regarding an ancient engraving

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15493

der, die ODER das

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 17309

Tham luận cuối cùng

Can anybody explain me in very simple way?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 19181

Aussprache von "das"

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 16206

Tham luận cuối cùng

L'alphabet allemand et la prononciation des lettres

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 18960

la prononciation de la langue allemand

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 17241

Tham luận cuối cùng

Genitiv

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 17709

Tham luận cuối cùng

haloo

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16036

Tham luận cuối cùng

Learning German - difficult?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 17241

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu