về nội dung

Njemački jezik u turizmu

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15995

Tham luận cuối cùng

Freundin - amikino / koramikino?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 16845

Tham luận cuối cùng

Freundin - friend / girlfriend?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 16088

Tham luận cuối cùng

Lekcja 5, ćwiczenie 3 / Stunde 5, Übung 3

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16553

pomocy

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16041

Tham luận cuối cùng

speaking german

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 16668

Tham luận cuối cùng

loghat

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 16827

Tham luận cuối cùng

Bitte helfen Sie mir ein paar Korrekturen zu machen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 17904

Bite helfen Sie mir mit meiner Uebersetzung

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 17441

"On zaraz będzie" jak napisać

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 16360

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu