về nội dung

comparatives vs. superlatives

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17345

Tham luận cuối cùng

Ich suche deutsch Freunden

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16335

Tham luận cuối cùng

Infinitiv

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16723

Tham luận cuối cùng

Masculin, feminin, neutral - is there any rule to learn this?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 17567

Pisanie wielką literą w Języku Niemieckim

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 18054

Determiners - are there any rules?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 15685

Tham luận cuối cùng

Hilfe bitte

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 18037

Tham luận cuối cùng

5. Mieszkanie i biuro, porzadkowanie biura bład ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 15772

Can anybody explain me in very simple way?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 21260

Ist das richtig ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 17069

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu