về nội dung

What is the TESTDAF exam?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 1616

Tham luận cuối cùng

Ich suche Freunden, mit deren ich Deutsch sprechen kann.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 320
 • Sự kêu gọi: 277993

German Language

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 379

Tham luận cuối cùng

Verb informieren Dativ oder Akkusativ

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 1257

Tham luận cuối cùng

Informieren Dativ oder Akkusativ

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 820

Tham luận cuối cùng

کورس بوخ

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 15853

Tham luận cuối cùng

How to Reach Level B2 at the German Language in 2 Months?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 1839

Ich Suche einen Partner, um Deutsch zu sprechen und zu schreiben.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 23
 • Sự kêu gọi: 14076

Deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 8
 • Sự kêu gọi: 8428

Tham luận cuối cùng

Deutsche

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 1762

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu