về nội dung

ich weiß es nicht/ ich weiß nicht

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 6995

Tham luận cuối cùng

Passiv in Vergangenheit

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 113

Tham luận cuối cùng

Für Spezialisten - Perfekt oder Plusquamperfekt (=PQP)?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 9018

Ich suche Freunden, mit deren ich Deutsch sprechen kann.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 302
 • Sự kêu gọi: 243830

Warum sagt man "zu Granulat" statt "zum Granulat"?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 1397

Deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 5456

Tham luận cuối cùng

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 37470

Ich Suche einen Partner, um Deutsch zu sprechen und zu schreiben.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 21
 • Sự kêu gọi: 10138

Can anyone correct mistakes in this short essay?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 19096

شروع یادگیری

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 19
 • Sự kêu gọi: 24183

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu