về nội dung

Qua trang mạng

Những câu hỏi, ý tưởng và đề xuất cho trang web deutsch.info

 • Đề tài: 191
 • Bản tham luận: 1787

Tham luận cuối cùng

Những điều mới

Các thông tin, mọi sự kiện - mọi thứ về tiếng Đức và các quốc gia nói tiếng Đức

 • Đề tài: 20
 • Bản tham luận: 138

Tham luận cuối cùng

Các câu hỏi về tiếng Đức

Ngữ pháp, các cụm từ, thuật ngữ, trợ giúp dịch thuật, bài kiểm tra ngôn ngữ

 • Đề tài: 237
 • Bản tham luận: 1278

Tham luận cuối cùng

Các khóa học và các tài liệu học tập

Các khóa học tiếng Đức, các đường liên kết đến và các khuyến nghị về các tài liệu học tập, từ điển, trang web

 • Đề tài: 77
 • Bản tham luận: 555

Tham luận cuối cùng

Nhập cư

Các yêu cầu, mọi thủ tục, nhập quốc tịch và những bài kinh nghiệm trải nghiệm

 • Đề tài: 16
 • Bản tham luận: 68

Nghiên cứu và học tập

Mọi yêu cầu cho sinh viên, đăng ký tuyển sinh, chi phí, tìm kiếm nơi đào tạo, các lời khuyên nhủ

 • Đề tài: 41
 • Bản tham luận: 191

Tham luận cuối cùng

Công việc

Tìm kiếm việc làm và thành lập công ty ở các quốc gia nói tiếng Đức, những bài viết về kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên nhủ

 • Đề tài: 63
 • Bản tham luận: 173

Tham luận cuối cùng

Cuộc sống

Tìm kiếm nhà ở, nơi chăm sóc trẻ em, trường học, bảo hiểm

 • Đề tài: 22
 • Bản tham luận: 201

Tham luận cuối cùng

Nghành du lịch

Các bài kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên của những người trong cuộc, các câu hỏi và các câu trả lời về việc đi du lịch ở các quốc gia nói tiếng Đức

 • Đề tài: 5
 • Bản tham luận: 12

Văn học, âm nhạc, phim ảnh

Tất cả xung quanh văn học, âm nhạc và phim ảnh

 • Đề tài: 9
 • Bản tham luận: 70

Tham luận cuối cùng

 • Đề tài: 63
 • Bản tham luận: 308

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu